Павзаний, Описание на Елада – показалец творци

ПОКАЗАЛЕЦ НА ТВОРЦИТЕ

(скулптури, художници, архитекти)

Агеладас: скулптор, от Аргос, 4.33.2; 6.8.6, 10.6, 14.11; 7.24.4; 8.42.10; 10.10.6, 13.10

Агоракрит: скулптор, от Атина, 9.34.1

Акестор: скулптор, 6.17.4; 10.15.6

Алип: скулптор, от Сикион, 6.1.3, 8.5; 10.9.10

Алкаменес: скулптор, 1.1.5, 8.4, 19.2, 20.3, 24.3; 2.30.2; 5.10.8; 8.9.1; 9.11.6

Амиклей: скулптор, от Коринт, 10.13.7

Амфион: скулптор, от Кносос, 6.3.5; 10.15.6

Анаксагор: скулптор, от Егина, 5.23.3

Ангелион: скулптор, 2.32.5; 9.35.3

Андреас: скулптор, от Аргос, 6.16.7

Андростен: скулптор, от Атина, 10.19.4

Антенор: скулптор, 1.8.5

Антифан: скулптор, от Аргос, 5.17.4; 10.9.6, 9.8, 9.12

Антифил: архитект, 6.19.7

Апелес: художник, 9.35.6

Апелес: скулптор, 6.1.6

Аристандър: скулптор, от Парос, 3.18.8

Аристогейтон: скулптор, 10.10.4

Аристокъл: скулптор, син на Клеойт, 5.24.5

Аристокъл: скулптор, Кидония, 5.25.11

Аристокъл: скулптор, от Сикион, 6.3.11, 9.1

Аристомед: скулптор, от Тива, 9.25.3

Аристомедон: скулптор, от Аргос, 10.1.10

Аристон: скулптор, от Лакония, 5.23.7

Аристонос: скулптор, от Егина, 5.22.5

Аркезилай: художник, 1.1.3

Аскарос: скулптор, от Тива, 5.24.1

Астенодор: скулптор, от Клейтор, 10.9.8

Астерион: скулптор, 6.3.1

Атал: скулптор, от Атина, 2.19.3

Бакрат: архитект, 6.19.8

Батикъл: скулптор, от Магнезия, 3.18.9, 18.11, 18.14, 19.2

Боет: скулптор, от Халкедон, 5.17.4

Бриаксис: скулптор, 1.40.6

Бротей: скулптор, 3.22.4

Бупалос: архитект и скулптор, 4.30.6; 9.35.6

Гитиад: скулптор, от Лакония, 3.17.2, 18.8

Главк: скулптор, от Аргос, 5.26.2, 26.4, 26.6

Главк: скулптор, от Хиос, 10.16.1

Главкий: скулптор, от Егина, 6.9.5, 9.9, 10.3, 11.9

Даип: скулптор, 6.12.6, 16.5

Дайтондас: скулптор, от Сикион, 6.17.5

Дамеас: скулптор, от Клейтор, 10.9.8

Дамеас: скулптор, от Кротон, 6.14.5

Дамокрит: скулптор, от Сикион, 6.3.5

Дамофон: скулптор, от Месения, 4.31.6-7, 31.10; 7.23.6-7; 8.31.2, 31.6, 37.3

Дедал: скулптор, от Атина, 1.21.4, 26.4, 27.1; 2.4.5, 15.1; 3.17.6; 5.25.13; 7.4.4-7; 8.16.3, 25.2, 46.2, 53.8; 9.3.2-3, 11.4-5, 39.8, 40.3-4; 10.17.4

Дейномен: скулптор, 1.25.1

Диил: скулптор, от Коринт, 10.13.7

Дионисий: скулптор, от Аргос, 5.26.3-4, 26.7, 27.2

Дионисикъл: скулптор, от Милет, 6.17.1

Дипойн: скулптор, 2.15.1, 22.5, 32.5; 3.17.6; 5.17.1-2; 6.19.14

Донтас: скулптор, лакедемонец, 6.19.14

Дориклид: скулптор, лакедемонец, 5.17.1-2

Евбий: скулптор, от Тива, 9.11.4

Евбулид: скулптор, от Атина, 1.2.5; 8.14.10

Евкадъм: скулптор, 10.19.4

Евклид: скулптор, от Атина, 7.25.9, 26.4

Евполем: архитект от Аргос, 2.17.3

Евтелид: скулптор, от Аргос, 6.10.5

Евтихид: скулптор, от Сикион, 6.2.7, 3.6

Евхейр: скулптор, от Атина, 8.14.10

Евхейр: скулптор, от Коринт, 6.4.4

Ендойос: скулптор, от Атина, 1.26.4; 7.5.9; 8.46.5

Еуфранор: художник, 1.3.4

Иктин: архитект, 8.41.9

Каламис: скулптор, 1.3.4, 23.2; 2.10.3; 5.25.6, 26.6; 6.12.1; 9.16.1, 19.4, 20.4, 22.1; 10.16.4

Каликъл: скулптор, от Мегара, 6.7.2, 7.9

Калимах: скулптор, 1.26.6-7; 9.2.7

Калинтос: скулптор, 10.13.10

Калистоник: скулптор, от Тива, 9.16.2

Калителес: скулптор, 5.27.8

Калифон: от Самос, художник, 5.19.2; 10.26.6

Калон: скулптор, от Егина, 2.32.5; 3.18.8; 7.18.10

Калон: скулптор, от Елида, 5.25.4, 27.8

Канах: скулптор от Сикион, брат на Aristocles, 2.10.5; 6.9.1; 7.18.10; 9.10.2

Канах: скулптор, ученик на Поликлейт, 6.13.7; 10.9.10

Кантарос: скулптор, от Сикион, 6.3.6, 17.7

Кефизодот: скулптор, от Атина, 1.8.2; 8.30.10; 9.16.2, 30.1

Клеарх: скулптор, от Региум, 3.17.6; 6.4.4

Клеойт: скулптор, 1.24.3; 5.24.5; 6.20.14

Клеон: скулптор, от Сикион, 5.17.3-4, 21.3; 6.1.5, 3.10, 8.5, 9.2, 10.9

Колотес: скулптор, 5.20.2

Кратин: скулптор, спартанец, 6.9.4

Критий: скулптор, от Атина, 1.8.5, 23.9; 6.3.5

Ксенокрит: скулптор, от Тива, 9.11.4

Ксенофил: скулптор, 2.23.4

Ксенофонт: скулптор, от Атина, 8.30.10; 9.16.2

Леафей: скулптор, от Флиунт, 2.10.1; 7.26.6

Леохар: скулптор, 1.1.3, 3.4, 24.4; 5.20.10

Либон: архитект от Елида, 5.10.3

Лизип: скулптор, от Сикион, 1.43.6; 2.9.6, 9.8, 20.3; 6.1.5, 2.1, 2.7, 4.7, 5.1, 14.12, 17.3; 9.27.3, 30.1

Локрос: скулптор, от Парос, 1.8.4

Лукий: скулптор, син на Мирон, 1.23.7; 5.22.3

Люсон: скулптор, 1.3.5

Люсос: скулптор, от Македония, 6.17.1

Мегакъл: архитект, 6.15.7

Медонт: скулптор, лакедемонец, 5.17.2; 6.19.14

Мезида: архитект, 3.15.8

Мендорос: скулптор, от Атина, 9.27.4

Менехъм: скулптор, от Навпакт, 7.18.10

Микон: художник от Атина, 1.17.3, 18.1; 2.9.4; 6.6.1; 8.11.3

Микон: скулптор, от Сиракуза, 6.12.4

Мирон: скулптор, от Елевтери, 1.23.7; 2.30.2; 5.22.3; 6.2.2, 8.4-5, 13.2; 9.30.1

Мусос: скулптор, 5.24.1

Мюс: гравьор, 1.28.2

Навкид: скулптор, от Аргос, 2.17.5, 22.7; 6.1.3, 6.2, 8.4, 9.3

Никий: художник, 1.29.15; 3.19.4; 4.31.12; 7.22.6

Никодам: скулптор, of Майналос, 5.25.7, 26.6; 6.3.9, 6.1, 6.3

Олбиад: художник, 1.3.5

Олимпиостен: скулптор, 9.30.1

Олимпос: скулптор, 6.3.13

Омфалион: художник, 4.31.12

Онасиас: художник, 9.4.2, 5.11

Онасимед: скулптор, 9.12.4

Онат: от Егина, 5.25.10, 25.13, 27.8; 6.12.1; 8.42.7-12; 10.13.10

Онет: скулптор, 5.23.5

Павзаний: от Аполония, 10.9.6

Павзий: художник, 2.27.3

Панен: художник от Атина, 5.11.5-6

Пантиас: скулптор, от Хиос, 6.3.11, 9.3, 14.12

Парасий: гравьор, 1.28.2

Пасителес: скулптор, 5.20.2

Патрокъл: скулптор, от Кротона, 6.19.6

Патрокъл: скулптор, от Сикион, 6.3.4; 10.9.10

Пейзий: скулптор, 1.3.5

Пеоний: скулптор, от Менде, 5.10.8, 26.1

Пизон: скулптор, от Калаврия, 6.3.5; 10.9.8

Пир: архитект, 6.19.8

Пириламп: от Месения, 6.3.13, 15.1, 16.5

Питагор: художник от Парос, 9.25.1

Питагор: скулптор, от Региум, 6.4.4, 6.1, 6.6, 7.10, 13.1, 13.7, 18.1

Питодор: скулптор, от Тива, 9.34.3

Полигнот: художник от Тасос, 1.18.1, 22.6; 9.4.2; 10.25.1-31.12

Поликлейт: скулптор, от Аргос (2), 2.17.4, 20.1, 22.7, 24.5; 3.18.8; 6.2.7, 4.11, 6.2, 7.10, 9.2, 13.6

Поликлейт: архитект, 2.27.5

Поликъл: атинянин, 6.4.5, 12.9; 10.34.8

Потей: архитект, 6.19.7

Праксиас: скулптор, от Атина, 10.19.4

Праксител: скулптор, от Атина, 1.2.3-4, 8.4, 20.1-2, 23.7, 40.3, 43.5-6, 44.2; 2.21.8; 5.17.3; 6.26.1; 8.9.1, 9.3; 9.2.7, 11.6, 12.4, 27.3-5, 29.4; 10.15.1, 37.1

Протоген: художник, от Каунос, 1.3.5

Псилакс: скулптор, 5.23.5

Птерас: архитект от Делфи, 10.5.10

Птолих: скулптор, от Егина, 6.9.1, 10.9

Птолих: скулптор, от Керкира, 6.3.5

Ройкос: скулптор, от Самос, 8.14.8; 9.41.1; 10.38.6

Самолас: скулптор, аркадец, 10.9.6

Селанион: скулптор, от Атина, 6.4.5, 14.4, 14.11

Серамб: скулптор, от Егина, 6.10.9

Сиадрас: скулптор, спартанец, 6.4.4

Симон: скулптор, от Егина, 5.27.2

Синоон: скулптор, от Егина, 6.9.1

Скилос: вж. Дипойн

Скопас: скулптор, от Парос, 1.43.6; 2.10.1, 22.7; 6.25.1; 8.28.1, 45.5, 47.1; 9.10.2, 17.1

Соидас: скулптор, от Навпакт, 7.18.10

Сомис: скулптор, 6.14.13

Сострат: скулптор, от Хиос, 6.9.3

Спинтарос: архитект от Коринт, 10.5.13

Стадией: скулптор, 6.4.5

Стенид: скулптор, от Олинт, 6.16.8, 17.5

Стомий: скулптор, 6.14.13

Стратон: скулптор, 2.23.4

Стронгилион: скулптор, 1.40.3; 9.30.1

Тектей: 2.32.5; 9.35.3

Телестас: скулптор, лаконец, 5.23.7

Теодор: скулптор, от Самос, 3.12.10; 8.14.8; 9.41.1; 10.38.6

Теокозмос: скулптор, от Мегара, 1.40.4; 6.7.2; 10.9.8

Теокъл: скулптор, лакедемонец, 5.17.2; 6.19.8

Теомнест: скулптор, от Сарди, 6.15.2

Теопроп: скулптор, от Егина, 10.9.3

Терон: скулптор, беотиец, 6.14.11

Тимайнет: художник, 1.22.7

Тимархид: скулптор, от Атина, 10.34.6

Тимокъл: скулптор, от Атина, 10.34.6

Тимотей: скулптор, 2.32.4

Тисагорас: скулптор, 10.18.6

Тисандър: скулптор, 10.9.10

Тразимед: скулптор, от Парос, 2.27.2

Тюмил: скулптор, 1.20.2

Фидий: скулптор, от Атина, 1.3.5, 14.7, 24.8, 28.2, 33.3, 33.8, 40.4; 5.10.2, 10.8, 11.3-9, 14.5, 15.1; 6.4.5, 10.6, 25.1, 26.3; 7.27.2; 9.4.1, 10.2, 34.1; 10.10.2

Филесий: скулптор, от Еретрия, 5.27.9

Филотим: скулптор, от Егина, 6.14.12

Фрадмон: скулптор, от Аргос, 6.8.1

Хартас: скулптор, спартанец, 6.4.4

Хегиас: скулптор, от Атина, 8.42.10

Хейрософ: скулптор, от Крит, 8.53.8

Хермоген: скулптор, от Китера, 2.2.8

Хермон: архитект, 6.19.8

Хермон: скулптор, от Троизен, 2.31.6

Хионид: скулптор, от Коринт, 10.13.7

Хипатодор: скулптор, 8.26.7; 10.10.4

Хипий: скулптор, 6.13.5

Хризотемид: скулптор, от Аргос, 6.10.5

============================================================

Павзаний, Описание на Елада – съдържание

Published in: on 13. 11. 2008 at 7:17 pm  Коментарите са изключени за Павзаний, Описание на Елада – показалец творци  
Tags:
%d блогъра харесват това: