Страбон, География – кн. 10 – 5

Пета глава

1 Островите близо до Крит са Тера, метрополията на киренеите, колония на лакедемонците, а близо до Тера е Анафе, където е храмът на Аполон Айглетос. Калимах казва на едно място следното: „Айглетска Анафе, съсед на лаконската Тера”312, а на друго, споменавайки само Тера, „майко на моята родина, прочута със своите коне.”313 Тера е дълъг остров, с обиколка двеста стадия; разположен е срещу Дия314, остров близо до кносоския Хераклеон315, но е на седемстотин стадия отстояние от Крит. Близо до него са Анафе и Терасия. На сто стадия от втория е малкият остров Йос, където, според някои автори, е погребан поетът Омир. От Йос на запад се стига до Сикинос, Лагуса и Фолегандрос, като Арат нарича последния „железния остров” заради това, че е скалист. Близо до него е Кимолос, откъдето идва кимолийската пръст316. От Кимолос се вижда Сифнос, заради който остров, поради неговата неговата незначителност, е поговорката „сифнийски ашик”317. А още по-близо до Кимолос и до Крит е Мелос, който е по-забележителен от тях и е на седемстотин стадия от Хермионийския нос, Скилеон, и почти на същото разстояние от Диктинеона. Атиняните някога изпратили войска на Мелос и избили повечето му обитатели от юношите нагоре318. Тези острови всъщност са в Критското море, но самият Делос и Цикладите в съседство с него и Спорадите, които са близо до тях, към които принадлежат гореспоменатите острови в съседство с Крит, са по-скоро в Егейско море.

2 Градът на Делос, както и храмът на Аполон, и Летеонът319 са разположени в равнина; а над града е Кинтос, гола и скалиста планина; и през острова тече река, наречена Инопос – неголяма река, защото самият остров е малък. От стари времена, като се започне с времената на героите, Делос е бил почитан заради неговите богове, защото се разказва митът, че там Лето родила Аполон и Артемида: „Защото подмятаха го320 морските талази”, казва Пиндар, „и порива на всякакви ветрове321, докато щерката на Койос322 в родилните си болки на него стъпа и вдигнаха се четири стълба, подпряни на елмаз от корените на земята, и на капителите им укрепи се скалата. И там тя роди чедата си благословени.323” Съседните острови, наречени Циклади, са направили този мит прочут, защото в негова чест те пращат на обществени разноски свещени пратеници, жертвени дарове и девичи хорове, и празнуват там големи всеобщи празненства.324

3 Прочие, за Цикладите се казва, че първоначално са били дванадесет на брой, но по-късно били добавени още няколко. Във всеки случай Артемидор изброява петнайсет, след като казва, за Елена, че се изпъва успоредно на крайбрежието от Торикос до Сунион и е дълъг остров, около шейсет стадия на дължина; защото според него така наречените Циклади започват от Елена; и той изрежда Кеос, острова най-близо до Елена, а след този остров – Кинтос, Серифос, Мелос, Сифнос, Кимолос, Препесинтос и Олиарос, и, в добавка към тях, Парос, Наксос, Сирос, Миконос, Тенос, Андрос и Гиарос. Аз смятам, че всички те са между дванадесетте, освен Препесинтос, Олиарос и Гиарос. Когато корабът ни хвърли котва край един от тях, Гиарос, видях малко рибарско село; а когато отплавахме, взехме на борда един от рибарите, който бе избран да отиде оттам при Цезар като посланик (Цезар беше в Коринт, на път325 да празнува своя триумф след победата при Акциум326). По време на пътуването го разпитахме и той каза, че са го пратили като посланик да измоли намаление на данъка им; защото, каза, плащали по сто и петдесет драхми, след като с голяма трудност можели да плащат по сто. Арат също изтъква бедността на острова в своя „Каталептон”: „О, Лето, скоро ще ме подминеш, че съм като железния Фолегандрос или нищожния Гиарос.”327

4 Макар Делос да е бил толкова прочут, разрушаването на Коринт от римляните328още повече увеличило популярността му; защото вносителите прехвърлили търговията си на Делос, тъй като били привлечени както от тов, че храмът бил освободен от данъци, така и от удобното разположение на залива; защото той е благоприятно разположен за пралавище от Италия и Елада към Азия. Всеобщият празник е и вид търговско събитие, и се посещаваше от римляните повече, отколкото от всички други, дори когато Коринт все още съществуваше329. А когато атиняните взеха острова, те се грижеха добре както за религиозните ритуали, така и за вносителите. Но когато пълководците на Митридад и тиранинът330, който ги накара да въстанат посетиха Делос, те го унищожиха напълно и когато римляните отново го спечелиха, след като царят се оттегли в родината си, той беше запустял; и си остана обеднял до ден днешен. Сега го държат атиняните.

5 Ренея е безлюден остров на четири стадия от Делос и там делосците погребват своите мъртви331, защото е незаконно да се погребва, нито да се изгаря мъртвец на самия Делос, и дори е незаконно там да се държи куче. В стари времена се е наричал Ортигия.

6 Кеос отначало е бил тетраполис, но са останали само два града, Юлис и Картея, в които са се вляли другите два, Поиеса в Картея, а Коресия в Юлис. Мелическият поет Симонид, както и неговият племенник Бакхилид били родом от Юлис, а също и след тях физикът Ерасистрат, Аристон, перипатетическият философ и последовател на бористенита Бион. Казват, че някога сред тези хора съществувал обичай (споменат е от Менандър, „добър е законът на кеосци, Фаниас, че който не може да живее добре не бива да живее окаяно”), който закон, изглежда, им е повелявал хората на възраст над шейсет години да пият бучиниш, за да стига храната за останалите. И разправят, че веднъж, когто били обсадени от атиняните, те гласували, като определили граница във възрастта, най-старият от тях да бъде убит, но атиняните вдигнали обсадата. Градът е разположен на планина, на около двайсет и пет стадия от морето; а пристанището му е на мястото, където била разположена Коресия, която няма население дори колкото за село. Близо до Коресия и също тъй близо до Поиеса, има храм на Аполон Сминтийски; а между храма и развалините на Поиеса е храмът на Атина Недусия, основан от Нестор на връщане от Троя. В околностите на Коресия има и река, Еликсос.

7 След Кеос се стига до Наксос и Андрос, забележителни острови, и до Парос. Поетът Архилох бил родом от Парос. Тасос бил основан от паросците, както и Парион, град на Пропонтида. За олтара на този град казват, че е забележителна гледка, като страните му са по един стадий дължина; също и така нареченият пароски камък, в Парос, който е най-добрият за скулптриране в мрамор.

8 После е Сирос, първта сричка се произнася дълга, където е роден Ферекид332, синът на Бабюс. Атинянинът Ферекид е по-късен от него333. Поетът изглежда споменава острова, макар че го нарича Сирия: „Има остров, наречен Сирия, над Ортигия. 334

9 Има и Миконос, под който, според мита, лежи последният от гигантите, убити от Херакъл. Оттам и поговорката „всичко под един Миконос”, прилагана към онези, които слагат под едно име неща, които по природа са отделни. А някои наричат плешщивците миконийци поради това, че плешивостта преобладава на острова.

10 А Серифос е сцената на мита за Диктис, който извадил с мрежата сандъка, в който били затворени Персей и майка му Даная, хвърлени в морето от Акризий, бащата на Даная; защото казват, че Персей бил отгледан там, а когато донесъл там главата на Горгона, показал я на серифийците и ги превърнал всички в камък. Така той отмъстил за майка си, защото царят Полидевкт с тяхно съдействие се канел да се ожени за майка му въпреки волята й. Островът е толкова скалист, че според комиците Горгона го е направила такъв.

11 Тенос няма голям град, но има храма на Посейдон, голям храм в свещен участък извън града, забележителна гледка. В него са построени големи зали за пиршества – знак за множеството съседи, които се събирали там, за да вземат участие с жителите на Тенос в празненствата Посейдонии.

12 Има и остров Аморгос, един от Спорадите, отечество на ямбическия поет Симонид, както и Лебинтос, и Лерос: „Тъй казва Фокилид: Лерийците са лоши, не един, а всички, освен Прокъл; а Прокъл е лериец.335” Защото жителите наострова били упреквани затова, че са злонравни.

13 Наблизо са Патмос и Корасии; те са разположени западно от Икария, а Икария е на запад от Самос. Икария е безлюдна, макар да има пасища, които се използват от самосците. Но макар да е такъв остров, той все пак е прочут и на него е наречено морето, простиращо се пред острова, в което са Самос, Кос и току що споменатите острови – Корасии, Патмос и Лерос. [Прочута също така е и планината в него, Керкетеос, по-прочута и от Ампелос336, която е разположена над града на самосците.337] Икарийското море се свързва с Карпатийското море на юг, а Карпатийското с Египетското, а на запад с Критското и Либийското.

14 В Карпатийското море също така са много от Спорадите и особено тези между Кос, Родос и Крит. Сред тях са Астипалея, Телос, Халкия и онези, които Омир изрежда в „Каталога”: „Всички, владеещи острови Нисир, и Крапат, и Касос, / Кос Еврипилов, дори Калиднийските острови малки” 338, 339. Защото с изключение на Кос и Родос, които ще обсъдя по-късно340, аз ги поставям всички в групата на Спорадите и всъщност, макар да са близо до Азия, а не до Европа, упоменавам ги тук, защото изложението някакси ме подтикна да включа Спорадите с Крит и Цикладите. Но в географското ми описание на Азия ще добавя описание на тези острови, които са близо до нея и заслужават отбелязване, Кипър, Родос, Кос и онези, които са след това покрай крайбрежието, Самос, Хиос, Лесбос и Тенедос. Но сега ще обходя останалите от Спорадите, които заслужават упоменаване.

15 Астипалея е разположена навън в открито море и има град. Телос се простира край Книдия, дълъг е, висок и тесен, има обиколка от около сто и четиридесет стадия и има пристан за закотвяне. Халкия е на осемдесет стадия от Телос, на четиристотин от Карпатос и около два-пъти повече от Астипалея, и има селище със същото име, храм на Аполон и пристан.

16 Нисирос е разположен на север от Телос и е на около шейсет стадия както от него, така и от Кос. Той е кръгъл, висок и скалист, и от тази скала се правят воденичните камъни; във всеки случай съседните народи са добре снабдени с воденични камъни оттам. Има и град със същото име, пристан и горещи води, и храм на Посейдон. Обиколката му е осемдесет стадия. Близо до него са островите, наречени острови на нисирийците. Казват, че Нисирос е къс от о-в Кос и добавят мита, че Посейдон, когато гонел един от гигантите, Полибот, откършил от о-в Кос къс с тризъбеца си и го хвърлил по него, а хвърленото парче се превърнало в остров, Нисирос, като гигантът лежи под него. Но според някои той лежи под Кос.

17 Карпатос, който Омир нарича Крапатос, е висок и има обиколка от двеста стадия. Първоначално е бил тетраполис и е бил прочут; и заради това морето било наречено Карпатийско. Един от градовете се е наричал Нисирос, същото име като на острова на нисирийците. Лежи срещу Левке Акте в Либия, който нос е на около хиляда стадия от Александрия и на около четири хиляди от Карпатос.

18 Касос е на седемдесет статия от Карпатос и на двеста и петдесет от нос Самонион в Крит. Обиколката му е осемдесет стадия. В него има и град със същото име, а наоколо са няколко острова, наречени острови на касийците.

19 Казват, че поетът нарича Спорадите „Калидни”, един от които, според тях, е Калимна. Но е разумно да предположим, че така, както островите, които са близо и са подчинени на Нисирос и Касос са били наречени „острови на нисирийците” и „острови на касийците”, така и тези, които лежат около Калимна са били наречени „острови на калимнийците” – като Калимна по онова време се е наричала Калидна. Но според някои има само два калиднийски острова, Лерос и Калимна, и двата споменати от поета. Скепсиецът341 твърди, че името на острова се е използвало в мн. число, „Калимни”, като „Атини” и „Тиви”; но, добавя той, думите на поета трябва да се приемат като хипербатон (отклонение), защото той не казва „острови Калидни”, а „Всички, владеещи острови Нисир, и Крапат, и Касос, / Кос Еврипилов, и Калидните”342. Прочие, целият мед, който се произвежда на островите е, в по-голямата си част, добър, и съперничи на този на Атика, но медът, произвеждан на тези острови е изключиелно добър, и особено калимнийският.

=============================================================

Към бележките

=============================================================

Към глава четвърта от книга десета

Към книга единадесета

Published in: on 14. 11. 2008 at 12:38 am  Коментарите са изключени за Страбон, География – кн. 10 – 5  
Tags:
%d блогъра харесват това: