Полибий, Всеобща история – азбучен показалец (Л-П)

Л

Лаб – X. 29.

Лабеатида – XXIX. 3.

Лаврови (венци) – XVI. 33.

Лаг – бащата на Птолемей I: II. 41.

Лагий – XXXVIII. 18.

Лагорас – водач на критските наемници при Птолемей IV: V. 61; VII. 15-18.

Лагуна – X. 8, 10, 11, 14.

Ладе – XVI. 10, 14, 15.

Ладикос – акарнанец, назначен за управител на Трифилия от Филип V: IV. 80.

Ладокеи,-я – местност в района на Мегалополис: II. 51,55.

Лаи – галатско племе, обитаващо изворите на р. Падос: II. 17.

Лакедемон – г. в Пелопонес, Спарта: II. 39,46-48; IV. 9,15,23,24,32,54; V. 17,19,20,23,24; VI. 10,43,43; VIII. 35,33; IX. 18,26а; X. 2; XII. 11; XVI. 13, 16, 37; XX. 5, 12; XXII. 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12; XXIII. 5, 9, 17; XXIV. 7; XXX. 16; XXXI. 1; XXXVIII. 13.

Лакедемони – XI. 11, 16, 17; XII. 6, 25; XIII. 6; XVIII. 14; XX. 12; XXI. 1; XXII. 3, 7, 10; XXIII. 4, 9, 18; XXIV. 1; XXXVIII. 2, 6, 10, 11, 12, 15.

Лакедемонска – л. войскова част: IV. 80; V. 23; VI. 47,48,51; XI. 15.

Лакедемонски – л. градове: II. 57; III. 6; IV. 1; V. 9,29,37; V. 76; X. 2; XXI. 3; XXIII. 1, 4, 6, 9, 11; XXIV. 1, 2, 8, 10.

Лакинион – нос в Италия, в Брутион: III. 33,56; XV. 1; XXXIV. 11.

Лакони – населението на Лакония: II. 38; IV. 32; V. 39.

Лаконска – л. земя: V. 19; VI. 48,50; XVI. 17.

Лаконско – л. възпитание: I. 32.

Лакония – област в Пелопонес, територията на Лакедемон: II. 54,65; V. 19,20,24,92; VI. 48,49; IX. 33; XVI. 20, 37; XXIII. 5.

Ламий – XVIII. 10.

Ламия – сражението при Л.: IX. 29; XX. 11.

Лампсак – град в Мала Азия: V. 78; XVIII. 52; XXI. 13, 14.

Лаодике VIII. 20; VIII. 19-21; XXV. 4; XXXIII. 15, 18.

Лаодике 1. – жената на Селевк Калиник, майка на Антиох III: IV. 51.

Лаодике 2. – дъщеря на Митридат IV, съпруга на Антиох III: V. 43,55.

Лаодике 3. – дъщеря на Митридат IV, отгледана от Логбазис, съпруга на Ахей: V. 74.

Лаодикея 1. – град във Фригия: V. 57.

Лаодикея 2. – град в Сирия: V. 45.

Лаодикея – XXXII. 3.

Лаппа – г. на о-в Крит: IV. 54,55.

Лаппеи – гражданите на Лаппа: IV. 53,54.

Ларент – град в Лациум: III. 22.

Ларинас – поле в земята на френтаните в Италия: III. 101.

Ларис – XXXIV. 10.

Лариса – град в Пеласгиотида в Тесалия: IV. 66,67; V. 97,99; IX. 18; XVIII. 3, 8, 19, 33, 38; XXVIII. 5.

Ларюмна – XX. 5.

Ласес – XXVII. 1.

Ласион – град в Елида: IV. 72-74; V. 102.

Латаб – етолиец: IX. 34.

Латини I. 6; II. 24.

Латинска – Л. земя: III. 22-24,91.

Латински – л. град: III. 22.

Лебекии – галатско племе, обитаващо при изворите на Падус: II. 17.

Левадея – XXVII. 1.

Левкада – остров край бреговете на Акарнания: V. 5,16-18,95,101,108,109; XXI. 26; XXXIV. 6.

Левкани – (лукани), племе в Италия, съюзници на римляните: II. 24; X. 1.

Левки – лаконски град: IV. 36; V. 19.

Левктра – град в Беотия: I. 6; II. 39,41; IV. 81; VIII. 10; XII. 25; XX. 4.

Легати – помощници на главнокомандващия в римския легион: VI. 35,56; XXVII. 1, 3, 6; XXX. 13, 18; XXXI. 1, 2, 3, 8, 10, 15, 17, 18, 20; XXXII. 2, 6, 9, 13, 14; XXXIII. 1, 7, 8, 10, 11, 12, 15; XXXV. 3, 4; XXXVI. 14; XXXVIII. 9, 10, 11, 12, 13; XXXIX. 3, 4, 5.

Легион,-и – (гр. стратопедон), основна единица в римската войска: I. 16,17,26,30,39,61; II. 12,19,21-24,26-28,30,31; III. 40,56,68,70,75,88,106-109,116; VI. 19-21,26-41; IX. 6,26; XI. 20, 26; XXVIII. 17.

Лелий – X. 3, 9, 18, 37, 39; XI. 33; XIV. 4, 9; XV. 9, 12, 14.

Лемнос – XXX. 20.

Ленас – XXXIII. 9.

Ленат – XXXVIII. 12.

Лентул – XVIII. 48, 50; XXXI. 15, 20; XXXII. 16; XXXIII. 1.

Леокрит – XXIV. 14.

Леон – XXVIII. 15.

Леонид 1. – Л. I, спартански цар, загинал в битката при Термопилите срещу персите: IX. 38.

Леонид 2. – Л. II, спартански цар: IV. 35.

Леонт – XVIII. 22.

Леонтий 1. – началник на макед. пелтасти при Филип V: IV. 87; V. 1,2,4,5,7,14-17,25,26,27,29,100.

Леонтий 2. – управител на Селевкия при Птолемей IV: V. 60.

Леонтини – град в Сицилия: VII. 6.

Леонтинска – л. равнина: VII. 6; VIII. 9.

Леонтион – ахейски град в състава на Ахейския съюз: II. 41; V. 94; XXIV. 8; XXXIII. 16.

Лепид – Марк Емилий Л., вж. Емилий: II. 21; XXII. 3; XXXII. 6.

Лепреати – гражданите на Лепреон: IV. 80.

Лепреон – град в Трифилия: IV. 77,79,80.

Лептин – гражданин на Сиракуза, свекър на Хиерон: I. 9.

Лептин – XXXII. 2, 3.

Лептис – град в Либия: I. 87.

Лергети – племе в Либия: III. 33.

Лестригони – канибалско мит. племе, обитавало Леонтинската равнина в Сицилия: VIII. 9.

Лехеон – пристанище на Коринт: V. 2,17,18,24-26,28,101.

Либба – град в Месопотамия на р. Тигър: V. 51.

Либарх – XV. 25.

Либерт, -и – XXX. 18.

Либийски – XII. 3.

Либийци (Либи) – население на Либия: I. 19,65,67,69,70,73,74,76-79,82,84-87,; III. 33,72,74,79,83,87,113-117;V. 65,82; VI. 52; VIII. 29; XI. 19, 22, 24; XV. 11; XXXI. 18.

Либиец IX. 5,22.

Либийска – Л. война: II. 1; III. 27,28; III. 56,113.

Либийски – л. цар: III. 5; III. 33.

Либийски,а,о I. 13,37,42,70,77,88.

Либийско – Л. море: IV. 77.

Либия – северната част на Африка: I. 2,3,10,20,26,29,36,39,41,42,66,67,69,71-73,75,82,83,88; II. 1,13,37; III. 3,8,22-24,32-41,57,59,61,96; V. 1,33,105; X. 8, 40; XII. 2, 3, 4, 25, 26; XIV. 1; XV. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 18; XVI. 23, 24, 29; XVIII. 28, 35; XXI. 4, 11, 21; XXIII. 14; XXXI. 17, 21; XXXIV. 7; XXXIX. 8; XXXVI. 16; XXXVIII. 10, 18.

Либра, -и – XXI. 42.

Либурнон – планина в Италия: III. 100.

Либурниди – XXXIV. 12.

Ливас, -и – X. 10.

Ливий 1. – Гай Л. Макатус, комендант на Тарент: VIII. 25,27,30.

Лигер – XXXIV. 10.

Лигийци – XII. 28.

Лигистина – град на лигистините: II. 31; III. 41; VII. 9.

Лигистини – племе в сев. Италия (лат. лигури): I. 17,67; II. 16; III. 33; XI. 19; XV. 11.

Лигури – XXXIII. 8, 9, 10.

Лигурийска – XXXIII. 8.

Лигурия – XXXIV. 10.

Лидиад – тиранин на Мегалополис: II. 44,51; IV. 77; XXIV. 8.

Лиди – населението на Лидия: V. 82.

Лидийски – л. стрелци: V. 79.

Лидия – страна в Мала Азия: V. 57; XXI. 45.

Лизаний – династ в Мала Азия: V. 90.

Лизий – XVIII. 47, 50; XXIII. 4; XXXI. 7, 11, 12.

Лизимах 1. – един от диадохите на Ал. Велики, владетел на Тракия: II. 41,71; V. 67.

Лизимах 3. – галат, водач на кардаките при Антиох III: V. 79.

Лизимах – XV. 25; XVIII. 50; XXX. 22.

Лизимахия – град в Тракийския Херсонес: V. 7,34; XV. 23; XVIII. 3, 4, 50; XXI. 15, 45.

Лизимахово – XVIII. 50.

Лизиноя – XXI. 36.

Ликаония – област в Мала Азия: V. 57; XXI. 22, 45.

Ликейски – епитет на Зевс: IV. 33.

Ликейон (Ликеон) – планина в Аркадия: II. 51,55; XXXIV. 10.

Ликийци – XXII. 5; XXIV. 15; XXV. 4, 5.

Ликиний – XXX. 3; XXXV. 3; XXXVI. 14.

Ликиск – посланик на Акарнания, застъпник на макед. царство пред лакедемоните: IX. 28,32; XXVII. 15; XXVIII. 4; XXX. 13; XXXII. 4, 5.

Ликия – XXI. 24, 45; XXII. 5; XXV. 4; XXVII. 7; XXX. 5, 31; XXXI. 4; XXXIV. 4, 16.

Ликополис – XXII. 17.

Ликос – Л. от Фари, началник на ахейските наемници: V. 94,95.

Ликос 1. – река в Асирия: V. 51.

Ликос 2. – река във Финикия: V. 68.

Ликос 3. – река в Мала Азия: V. 77.

Ликофрон – XXV. 5.

Ликортас (Люкортас)- XXII. 3, 9, 10, 12; XXIX. 23, 24, 25; XXVIII. 3, 6; XXXVI. 13.

Ликтори – = ‘пелеки’: III. 87; X. 32; XV. 29; XXX. 22; XXXVIII. 3.

Ликург 1. – лакедемонски цар и законодател: IV. 81; VI. 3,10,46,48,50.

Ликург 2. – цар на лакедемоните след Клеомен III: IV. 2,35-37,60; V. 5,17,18,20-23,29,91,92.

Ликург – X. 2.

Ликургово – Л. законодателство: VI. 49.

Лилибеон – нос и град в Сицилия: I. 25,38-42,44,46-48,52-56,59-61,66; III. 41,61,68,96,106; V. 109,110; VII. 3; XXXVI. 4, 5, 11.

Лимец – зърнено растение: II. 15.

Лимней 1. – династ в Азия: V. 90.

Лимней – XXIX. 4.

Лимнес – XXI. 34.

Лимнея – град в Аркадия: V. 5,6,14.

Лингони – племе в Цизалпинска Галатида: II. 17.

Липара – град на о-в Липара, един от Липарските или Еолийските о-ви СИ от Сицилия: I. 21,24,39; XXXIV. 11.

Липарски – Л. о-ви: I. 25.

Лиссос – град в Илирия: II. 12; III. 16; IV. 16; VII. 6; VIII. 13; XXVIII. 8.

Лихнида – езеро и град в Илирия: V. 108; XVIII. 47; XXXIV. 12.

Лициний – XXVII. 8.

Логбасис – приятел на Антиох 3.: V. 74-76.

Локри – X. 1; XI. 5; XII. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 26; XVIII. 11, 46, 47; XXXVIII. 3.

Локрида – област във „Велика Гърция” в Ю Италия: I. 56.

Лонган – река в Сицилия: I. 9.

Лотофаги – „хранещи се с лотос”, населението на о-в Менинкс: I. 39.

Лохаг – XXVII. 15.

Лохи – отряди, войскови отделения: IV. 68; X. 23.

Лугдунум – XXXIV. 15.

Лузитания – X. 7; XXXIV. 8; XXXV. 2.

Лукария – римска колония в Дауния: III. 88,100.

Лукий – Л. Постумий, вж. Постумий: I. 17; III. 106; I. 20; I. 26,28,29,39; III. 40; I. 39; I. 52; II. 8,19; II. 23,26,27; III. 16,18,106,108-110,112,116,117; IV. 37; V. 108; III. 22; X. 4; XI. 23; XVIII. 35, 48, 50, 52; XX. 9, 10; XXI. 4, 5, 8, 10, 11, 13, 24, 30, 32, 41, 43; XXIX. 17; XXX. 10, 22; XXXI. 2, 15, 22, 23, 26; XXXII. 5, 6, 10, 16; XXXIII. 1, 7, 9, 11, 13; XXXV. 3; XXXVI. 14.

Лукий Корнелий – XVIII. 49.

Лукреций – XXVII. 7; XXXI. 2.

Лукул – XXXV. 3.

Лупина – XXXIV. 10.

Луси – град в Аркадия: IV. 18,25; IX. 34.

Лусиати – гражданите на Луси: IV. 18.

Лутациев – Л. договор: III. 30.

Лутаций 1. – Гай Л. Катул, римски консул в 242 г.: I. 59,60-62; III. 20,21,29,30.

Лутаций 2. – Гай Л. Катул, римски консул в 220 г.: III. 40.

Луций (Лукий) – XV. 1, 2; XXXI. 25.

Лъжефилип – XXXVI. 9. Вж. и Псевдо-Филип.

Люкастион – XXII. 15.

Люкоа – XVI. 17.

Люкон – XXX. 5.

Люкопос – XXI. 25.

Люкортас (Ликортас) – баща на Полибий, политически деец в Ахейския съюз: II. 40; XXIII. 16, 17; XXIV. 6, 8.

Лютини – гражданите на Лютос: IV. 53,54.

Лютос – град на о-в Крит: IV. 53,54.

М

Маарба – иберийски вожд и началник на хастатите на Ханибал 5.: III. 84-86.

Мавритания – XXXIV. 15.

Маврузии – мавританско племе, прехвърлено от Ханибал 5. в Иберия: III. 33; XV. 11; XXXVIII. 7.

Магас – XV. 25.

Магас 2. – брат на Птолемей III Филопатор: V. 34,36.

Маги – XXXIV. 2.

Магил – династ в Цизалпийска Галатида: III. 44.

Магистратури – премахване на м. при диктатор в Рим: III. 87.

Магнезийска – М. територия: V. 99.

Магнезия – област в Тесалия: V. 63,65,99,100; XXI. 16.

Магнети – XVI. 24; XVIII. 11, 46.

Магон 1. – брат на Ханибал 5.: III. 71,79,114.

Магон 2. – М. Самнитеца, приятел на Ханибал 5. и негов пълководец: IX. 22,25.

Магон – X. 7, 12, 18, 38; XI. 21; XXXVI. 5.

Магонос – представител на Ханибал 5. при договора с Филип V: VII. 9.

Магос – X. 15.

Маджоре – XXXIV. 10.

Майката на боговете – XXI. 37.

Макарас – река близо до К.: I. 75,86.

Македони – passim.

Македония – passim.

Макелла – град в Сицилия: I. 24.

Маккои – африкански наемници при Ханибал 5., заселени от него в Иберия: III. 33.

Макрий – XXVIII. 17.

Максим – XVIII. 35; XXIX. 14; XXXIII. 7; XXXVI. 5.

Мала – XVI. 1; XXI. 45.

Малеа – нос в Лакония: V. 95,101,109; XXXIV. 7, 12.

Малеол – XXXVI. 14.

Малея – XXXIV. 4.

Мамертини – кампанийски наемници при Агатокъл, нарекли себе си м. след като завладели Месена: I. 7,8,10,11,20; III. 26.

Мамилий – Квинт М. Витул, римски консул с Л. Постумий в 262г.: I. 17.

Мандоний – X. 18, 35; XI. 29.

Маний – М. Отакилий, вж. Отакилий: I. 16; I. 16; II. 19; XX. 9, 10; XXI. 2, 4, 5; XXXI. 1.

Манилий – XXXVI. 11.

Манкин – XXXVI. 14.

Манлий 1. – Лукий М. Вулзон, римски консул с Регул в 256г.; с Гай Атилий в 250г.: I. 26,28,29,39,41-48.

Манлий 2. – Тит М. Торкват, римски консул с Квинт Фулвий в 224г.: II. 31.

Манлий 3. – Лукий М., римски претор: III. 40.

Манлий – XXI. 33, 34, 44.

Мантинеец – X. 22.

Мантинеи – XXXVIII. 2.

Мантинеити – гражданите на Мантинея: II. 56-58,61,62; IV. 21,27,33; IX. 8.

Мантинея – най-старият и голям град в Аркадия: II. 46,53,54,57,58; IV. 8; VI. 43; IX. 8,9,34; X. 22; XI. 10, 11, 14; XII. 25.

Мантюа – XVI. 40.

Маратос – град във Финикия: V. 68.

Маргит – XII. 4.

Маргос – тиранин на Каринея: II. 10,41,43.

Марк – М. Атилий, вж. Атилий: I. 26,28-31,34,35; I. 36; II. 21; II. 34; III. 22; III. 87,90,92,94,101-105; III. 106,114,116; VIII. 1; VIII. 1,3,4,5,7,37; IX. 27; X. 6, 32; XI. 20, 23, 26; XVI. 34; XVIII. 42; XXI. 25, 26, 27, 29, 30, 31; XXII. 3, 6; XXIV. 1; XXIX. 25; XXVIII. 1, 13; XXXI. 8, 25; XXXII. 6; XXXIX. 1; XXXV. 2; XXXVI. 14.

Марк Фулвий – XXII. 10.

Маркел – XVIII. 42.

Маркий – XI. 23, 33; XXIII. 4, 8, 9; XXIV. 9; XXIX. 25; XXVII. 1, 2; XXVIII. 1, 13, 16, 17.

Маронея – град в Тракия, подвластен на Египетското царство: V. 34; XXII. 1, 6, 11, 13, 14; XXX. 3.

Маронити – XXII. 13.

Марси – племе, съюзно на римляните във войната за Цизалпинска Галатида: II. 24.

Марсиас – дефиле между Ливан и Антиливан: V. 45.

Марукини – племе, съюзно на римляните във войната за Цизалпинска Галатида: II. 24.

Марукинска – земята на марукините: III. 88.

Марцел – XI. 1; XXXV. 2, 3, 4.

Масалийски – м. кораби: III. 95.

Масалийско – м. устие на р. Родан: III. 41.

Масалиоти – гражданите на Масалия: III. 41,95; XXXIII. 10; XXXIV. 10.

Масалия – град в Галатида, дн. Марсилия: II. 14,16,32; III. 37,41,47,61; XXXIII. 8, 9; XXXIV. 7.

Масаниса (Масанаса) – цар на Нумидия в Либия: III. 5; IX. 25; XI. 21; XIV. 3, 4, 8, 9; XV. 3, 4, 9, 12, 14, 18; XXI. 11, 21; XXXI. 21; XXXVI. 16.

Масесили – африканско племе, преселено от Ханибал 5. в Иберия: III. 33.

Масилии – африканско племе, преселено от Ханибал 5. в Иберия: III. 33.

Мастиани – гражданите на Мастия: III. 33.

Мастия – град в Либия (?): III. 24.

Матиани – мидийско племе: V. 44.

Матос – либиец, водач на въстанието на наемниците срещу Картаген: I. 69,70,72,73,75,77,79,82,84,86,87,88.

Махайра,-и – къс извит меч на въоръжение в леката пехота: VI. 22,23; III. 114; VIII. 20; II. 9,30,33; X. 18; XVIII. 30.

Маханидас – XI. 11, 12, 14, 16, 17, 18; XIII. 6.

Махат 1. – етолийски пратеник при лакедемоните: IV. 34,36; XXVII. 15.

Махина – механизъм: III. 48.

Меандър – XXI. 45; XXII. 5.

Меандъра – XV. 30.

Мегалей – секретар в македонския двор: IV. 87; V. 2,14-16,25-28.

Мегалополис – град в Аркадия: II. 40,44,46,48,50,51,55,62,64,67; IV. 6,7,9,10,25, 33,37,60,77,80,82; V. 92,93; IX. 18,26а; X. 22; XI. 15; XIII. 8; XVI. 17; XX. 12; XXI. 9; XXII. 7; XXIII. 12, 16; XXIV. 8; XXVIII. 6; XXXI. 1; XXXIII. 3; XXXIV. 8; XXXVI. 11.

Мегалополитани – гражданите на Мегалополис: II. 48,50,54,55,61,65,66,68; IV. 13,32,33,69,77; V. 91; IX. 28; XVIII. 14.

Мегалополитянин – XII. 2; XVI. 24; XXI. 3, 9; XXII. 10.

Мегапонт – X. 1.

Мегара – град в Мегарида, близо до Коринтския провлак: II. 43; IV. 67; XX. 6; XXXVIII. 15.

Мегарци – XX. 6; XXII. 4.

Мегистос – река в малоазийска Мизия: V. 77.

Медимн – мярка за обем (крина), 1 атински м. = ок. 52 литра: II. 14; V. 1,73,89; VI. 39; IX. 11а; XVIII. 16; XXI. 34, 36; XXXI. 31; XXXIV. 8; XXVIII. 2.

Меди – X. 41; XXXVIII. 22.

Медиолан – главен град на инсобрите, дн. Милано: II. 34.

Медион – XVIII. 40.

Медионии – гражданите на Медиония: II. 3,4.

Медиония – град в Етолия: II. 2,3.

Меламбион – XVIII. 20.

Меланком – гражданин на Ефес, свръзка между Ахей и Птолемей IV: VIII. 15-19.

Мелеагър – XXVII. 19; XXVIII. 1, 22; XXXI. 13.

Мелийски – М. залив при Мелида, област в Тесалия: IX. 41; XVIII. 1.

Мелитеати – гражданите на Мелитея: V. 97.

Мелитея – град във Фтиотида: V. 63,97; IX. 18.

Мемфис – XXIX. 23.

Менаклид – XXX. 16; XXXVIII. 18.

Менеас – близък на Никий 2.: V. 71.

Менедем – М. от Алабанда, водач на траки наемници при Антиох III: V. 69,79.

Менекрат – XXIX. 6.

Менелай – XXXIV. 9.

Менелаон – местност и планина край Лакедемон: V. 18,21,22.

Менестас – XXI. 31.

Менестей – XXXI. 13.

Менестрат – XX. 10.

Менил – XXXI. 12, 20.

Менинкс – о-в на лотофагите: I. 39; XXXIV. 3.

Менип – X. 42.

Менойтий – XXII. 15.

Менохар – XXXI. 32; XXXII. 2.

Меотида – дн. Азовско море: IV. 39,40,42; V. 44; X. 27.

Меотидско – М. море, = Меотида: IV. 39; X. 48; XXXIV. 15.

Мергане – град в Сицилия: I. 8.

Мерула – XXXI. 10, 19, 20; XXXIII. 11.

Месапии – племе в Апулия, съюзници на Рим: II. 24; III. 88.

Месемврия – XXV. 2.

Месена – град в Сицилия: IV. 3,4,5,7,15,32,33; V. 4,5,17,37,91,92; VII. 10,11; VIII. 8,12; XVI. 14, 17; XVIII. 14; XXIII. 5, 9, 16, 17; XXIV. 9.

Месенец V. 5,37; VII. 10; XXIII. 5; XXXIV. 5.

Месении – гражданите на Месена: IV. 3-9,15,16,19,31-33,36; V. 3-5,20,92; VII. 10,12; VIII. 8,12; IX. 28,30; XVI. 13, 16, 17; XVIII. 14, 42; XXII. 10; XXIII. 16, 17; XXIV. 2; XXXVIII. 16.

Месения – земята на Месена: V. 5,6,33,77,79,80; XVI. 16.

Месенска IV. 6; XXIV. 2.

Месенски IV. 4; VIII. 8; XXIV. 9, 10.

Месопотамия – страна в средна Азия, между реките Тигър и Ефрат: V. 44,48.

Метагонийски – М. градове: III. 33.

Метагония – облат в Либия, владение на Картаген: III. 33.

Метапа – град в Етолия, край ез. Трихонид: V. 7,13.

Метапонт – град във Велика Гърция: VIII. 34.

Метел – XXXVIII. 14.

Метеон – XXIX. 3.

Метидрион – местност край Мегалополис: IV. 10,11,13.

Метимна – XXXIII. 13.

Метрет – мярка за обем (на течности), = ок. 39 литра: II. 15.

Метрета – XXXIV. 8.

Метродор – XV. 24; XXIX. 4, 11.

Метрополис – етолийски град в Акарнания, опожарен от Филип V: IV. 64.

Мигдония – област в Мала Азия: V. 51.

Мидиец V. 79.

Мидийци – населението на Мидия: V. 44,79,82,85; X. 27; XVI. 22.

Мидия – страна в Мала Азия: V. 40,44,47,51,52,54,55; X. 27.

Мидон – XXVII. 8.

Мизи – населението на Мизия в Мала Азия: V. 76.

Мизийска – М. земя: IV. 52.

Мизийски – м. поселения: V. 77.

Мизийци – XXX. 25.

Мизия – М. в Мала Азия: IV. 50.

Микион – управител на Атина: V. 106.

Микос – М. от Дюме, подстратег на Ахейския съюз: IV. 59.

Микселини – елинизирани варварски племена: I. 67.

Миласи – XXX. 5.

Миле – = Милейска равнина: I. 23.

Милейска – равнина в Сицилия: I. 9.

Милетци – XVI. 15.

Милиада – област в Мала Азия: V. 72,77.

Милиарни (знаци) – XXXIV. 11, 12.

Микена – XVI. 16.

Микипс – XXXVI. 16.

Милет – XVI. 12; XXI. 45; XXVIII. 19, 20; XXXI. 13.

Милетски – XVI. 12.

Милон – XXIX. 15.

Милтиад – XXXII. 10.

Милюада – XXI. 45.

Мимове – XXX. 26.

Миндии – XVI. 12.

Миндия – XVI. 15.

Минкиос – XXXIV. 10.

Миноа – Хераклея М., град в Сицилия: I. 25.

Минукий 1. – Марк М. Руф, началник на конницата: III. 87.

Минукий – XXI. 43.

Мириада,-и – една м. = 10 000: II. 35; VI. 23.

Миркан – картагнец, представител на Ханибал 5. при подписването на договора с Филип V: VII. 9.

Мирта – XII. 2.

Мисдес – XXXVI. 3.

Мисенон – XXXIV. 11.

Митилена – XI. 4.

Митистрат – град в Сицилия: I. 24.

Митографи – автори на митографски съчинения: III. 91; IV. 40.

Митонос – либиец, съюзник на Ханибал 5.: IX. 22.

Митридат 1. – М. IV Понтийски, цар на Кападокия на Понта.: IV. 56; V. 43,90.

Митридат 2. – син на сестрата на Антиох III: VIII. 20,23.

Митридат – XXV. 2; XXXIII. 12.

Миунт – XVI. 24.

Мназип – XXX. 13; XXXII. 5.

Мнасеас – XVIII. 14.

Мнасиад – баща на Поликрат от Аргос: V. 64.

Мнасилох – XXI. 17.

Мнесида – XIV. 11.

Моагет – XXI. 34.

Мойраген – XV. 27, 28, 29.

Моликрия – град в Етолия: V. 94.

Молон – сатрап на Мидия: V. 40-54,61.

Молоти – XXVII. 16; XXX. 7, 15.

Молпагорас – XV. 21.

Мономах – Ханибал М., вж. Ханибал 6.: IX. 24.

Монуний – XXIX. 13.

Морене – XXXIV. 15.

Морзиос – XXV. 2.

Моркос – XXIX. 3, 11.

Мотина – колония на Рим в Цизалпинска Галатида: III. 40.

Мохирин – XXXI. 18.

Музейон – светилище на Музите до форума на Тарент: VIII. 25,27.

Мусей – XXI. 40.

Мюискос – водач на слоновете на Антиох III в битката при Рафия: V. 82.

Мюласа – XXI. 45; XXX. 5.

Мюласи – XVI. 24.

Мюрина – XVIII. 44.

Мюрих – XXII. 4.

Мюртион – XIV. 11.

Мюртис – XVIII. 14.

Мюртон – XXXII. 5, 6.

Н

Набид – лакедемонски тиранин: IV. 81; XIII. 6, 7, 8; XVI. 13, 16, 17; XVIII. 17; XXI. 9.

Наварси – XVI. 3.

Наварх – началник на флота: I. 53,54; III. 95; IV. 50; V. 43,59,62,68,70,94,95; IX. 9; XIV. 10; XVI. 3, 15; XVIII. 1, 2; XXI. 7; XXVIII. 16; XXX. 5; XXXIII. 15.

Навкратида – XXII. 17.

Навпакт – град в Етолия: IV. 16; V. 102,103,107; XVI. 27; XX. 10; XXIII. 5; XXXVIII. 13.

Навпактиец V. 95.

Навпактия – земята на Навпакт: V. 95.

Назика – XXIX. 14, 15; XXXI. 27.

Нарава – знатен нумидиец, съюзник на Хамилкар Барка: I. 78,82,83,86.

Нарбон – река в Трансалпинска Галатида: III. 37-39; XXXIV. 6, 10.

Нарния – град в Умбрия в Италия: III. 88.

Нарон – XXXIV. 12.

Насос – град в Акарнания: IX. 9.

Неапол – град в Кампания, дн. Неапол: VI. 14.

Неаполитани I. 20; III. 91.

Нелей – XVI. 12.

Немейски (игри) – Н. празник, събор в Аргос: II. 70; V. 101; X. 26.

Немейски – XXII. 10.

Неокритяни – наемници при етолите, при Птолемей IV, при Антиох III: V. 3,65,79.

Неолай – брат на Молон, оглавява левия фланг в сражението с Антиох III: V. 53,54.

Неолаид – XXXIII. 11.

Неон – XX. 6; XXVII. 1, 2.

Нереида – дъщеря на Пир, майка на Хиероним, царя на Сиракуза: VII. 4.

Неркобрика – XXXV. 2.

Нестор – XXVII. 16.

Никагор 1. – Н. от Месена: V. 37,38.

Никагор – XXVII. 7; XXVIII. 2, 16.

Никандър – XX. 11; XXI. 25, 27, 30; XXVII. 15; XXVIII. 2, 4.

Никанор 1. – Н. и Апатурий, убийци на Селевк III: IV. 48.

Никанор – X. 27; XVI. 27; XVIII. 24; XXXI. 14; XXXII. 5.

Никарх 1. – пълководец при Антиох III: V. 68,71.

Никасип – благородник от Елида: V. 94.

Никефорион – XVI. 1; XVIII. 2, 6; XXXII. 15.

Никея – X. 42; XVIII. 1, 7; XXXIII. 8.

Никий 1. – атински стратег, водач на сицилийската експедиция: IX. 19.

Никий 2. – близък на Менеас, началник на войската на Птолемей IV в Абила: V. 71.

Никий – XXX. 13.

Никип – ефор на Спарта: IV. 31.

Никодем – XXII. 3, 7.

Николай – X. 29.

Никомах 2. – Н. от Родос, свръзка между Ахей и Птолемей IV: VIII. 15.

Никомах – XVIII. 10.

Никомед – X. 28, 29; XXXII. 16; XXXVI. 14.

Никон 1. – заедно с Филемен предава Тарент на Ханибал 5.: VIII. 24,27,28.

Никон – XV. 25, 33.

Никострат – Н. от Трихония в Етолия, бащата на Доримах: IV. 3; IX. 34; XV. 27, 28; XXIX. 10; XXV. 4.

Никофан – мегалополитанец, приятел и близък на Арат: II. 48,50.

Нил – река в Египет: III. 37; XXXIV. 2.

Ниса – XXX. 25.

Нобилиор – XXXV. 4.

Нолани – гражданите на Нола: III. 91.

Ноле – град в северна Италия: II. 17.

Номизми – XXIV. 6.

Норически – XXXIV. 10.

Нотион – XXI. 45.

Нотократ – XXVIII. 15.

Нукерини – гражданите на Нукерина, град в Кампания: III. 91.

Нумидиец – н. Нарава: I. 83; XIV. 1, 2, 7; XV. 3.

Нумидийска – н. конница: I. 19; III. 65,68,71,72,74,113; III. 72; VIII. 26; XXXVIII. 7.

Нумидийски – н. конници: III. 44,45,69; VIII. 26; XIV. 7; XV. 12.

Нумидийци – населението на Нумидия (гр. „номади”), страна в Либия: I. 19,31,65,74,77,78; III. 33,45,55,65,68,69,72-74,112,116,117; VIII. 26,27; IX. 7; X. 32; XI. 21; XIV. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9; XV. 9, 11, 12; XXXVI. 16; XXXVIII. 7.

Нумидия – XXXVI. 16.

Нутрия – град в Илирия: II. 11.

О

Обол – атинска парична единица, = 1/6 от драхмата: II. 15; VI. 39; XXXIV. 8.

Огиг – последният цар на Ахея: II. 41; IV. 1.

Одисееви – XXXIV. 2.

Одисей – героят на Омир: IX. 16; XII. 27; XXXIV. 2, 3, 4; XXXV. 6.

Одомантика – XXXVI. 10.

Одриси – XXIII. 8; XXVII. 12; XXX. 17.

Ойантея – град в Етолия: IV. 57; V. 17.

Ойбонион – град в Италия, лат. Вибо: III. 88.

Ойниади – крайморски град в Аркадия: IV. 65; IX. 39.

Ойнант – XIV. 11.

Ойнанте – XV. 29, 33.

Ойниади – XXI. 32.

Ойнис – месенски ефор: IV. 31.

Оксибии – XXXIII. 9, 10, 11.

Оксос – X. 48.

Октавий – XXXI. 2, 8, 11, 12, 32.

Октера – XVI. 3.

Олана – устие на р. Падос: II. 16.

Олен – един от 12-те града, основали Ахейския съюз: II. 41.

Олигарси IV. 32.

Олигархична – о. партия: IV. 31.

Олигархично,-и – о. управление: VI. 3,9.

Олигархия – власт, узурпирана от малцинство: VI. 4,8-10.

Олигирт – планина в Аркадия: IV. 11,70.

Олимп 1. – височина в Лакония: II. 65,66,69; V. 24.

Олимп – XXI. 37; XXXIV. 10.

Олимпиадор – управител на Византион: IV. 47.

Олимпион – XXIX. 3, 4.

Олимпих – династ в Азия: V. 90; XXVII. 1.

Олимпия – област в Пизатида: IV. 10,73,75,77,84,86; XII. 4; XXX. 10; XXXIX. 6.

Олинт – град в Халкидическия полуостров: IX. 28,33.

Олкади – племе в Иберия: III. 13,14,33.

Омиас – лакедемонец, водач на спартанските пратеници до Филип V: IV. 23,24.

Омир – гръцки епически поет: IX. 16; XII. 21, 24, 25, 27; XV. 12, 16; XVIII. 29; XXXIV. 2, 3, 9, 11, 14; XXXVIII. 22.

Омиров – XXX. 10.

Онезиген – пратеник на Хиероним 2. при картагенците: VII. 4.

Ономарх – заедно с Филомел унищожил Делфийското светилище: IX. 33.

Ономаст – XXII. 13, 14.

Онхест – XVIII. 20.

Опимий – XXXIII. 9, 10, 11.

Оргес – град в Илирия: V. 108.

Орейкон – планина или планинска област между р. Тигър и Аполония: V. 52.

Ореон – XI. 5; XVIII. 45, 47.

Ореос – X. 43.

Орест – бащата на Тисамен: IV. 1; XXXII. 10; XXXVIII. 9.

Орести – XVIII. 47.

Орети – племе в Иберия: III. 33.

Орион – съзвездие: I. 37.

Ороанди – XXI. 41, 43.

Оронт – река край Селевкия: V. 59; X. 27.

Ороп – XXXII. 11; XXXIII. 2.

Ороферн – О. от Кападокия: III. 5; XXXII. 10, 11; XXXIII. 6.

Ортиаг – XXII. 21.

Ортиагонт – XXI. 38.

Ортозия – XXX. 5.

Орхомен – град в Аркадия: II. 46,54,55; IV. 6,11,12.

Орхоменити – гражданите на Орхомен: II. 54.

Осса – XXXIV. 10.

Остия – XXXI. 14; XXXIV. 11.

Отакилий 1. – Маний О. Крас, римски консул в 263г.: I. 16.

Отакилий 2. – Тит О. Крас, римски консул в 261г.: I. 20.

Офталмия – очно заболяване: III. 79.

Охлокрация – власт на тълпата: VI. 4,57.

П

Павел – XXIX. 1, 20; XXXI. 22.

Павзистрат – XXI. 7.

Павсирас – XXII. 17.

Падос – река в северна Италия, дн. По; Еридан (поет.): II. 16,17,19,23,27,32,34,35; III. 34,39,40,44,47,48,54,56,61,64,66,69,75,86; V. 29; X. 3; XXXIV. 10.

Пазикрат – XXVIII. 16.

Палестина – XVI. 40.

Пакеи – XXXIV. 9.

Пакси – два острова между Коркира и Левкада: II. 10.

Палеи – гражданите на Палея: V. 3.

Палестра – XV. 30.

Палея – град в Кефаления: V. 5,16,17.

Палисада – дървено заграждение на военен лагер или селище: I. 29,48; III. 68,100; V. 2,3,46; XIV. 1; XVIII. 20; XXXVIII. 7.

Памисос – XVI. 16.

Памфилид – XXI. 7, 10.

Памфилия – страна в Мала Азия: V. 34,72,77; XXI. 35, 40, 45; XXXI. 32.

Памфион – (също: Памфия), селище в Етолия близо до Терми: V. 13.

Памфия – вж. Памфион: V. 8.

Панайтол – X. 49.

Панатински – XXVIII. 19.

Панахейска – планина над град Патри: V. 30.

Панбеотийски – П. събор: IV. 3; IX. 34.

Пангей – XXII. 18.

Панеотол – съюзник на Антиох III: V. 61,62.

Панион – XVI. 18; XXVIII. 1.

Панкрат – XXX. 9.

Панкратиас – XXVIII. 19.

Панкратион – XXXIX. 1.

Паноплия – всеоръжие: VI. 23.

Панорм – град в Сицилия: I. 21,24,38-40,55,56; V. 102.

Панталеонт 1. – етолиец, баща на Архидам 2.: IV. 57.

Панталеонт – XX. 9; XXVIII. 4.

Пантаух – XXIX. 3, 4; XXVII. 8.

Пантей – приятел на Клеомен III в Александрия: V. 37.

Панхая – XXXIV. 5.

Папирий – XXXVIII. 12.

Папирия – XXXI. 26.

Парапотамия – област в Асирия: V. 48,69.

Парма – вид щит: VI. 22.

Парменион – XVIII. 52; XXIX. 3, 11.

Парнас – планина във Фокида: IV. 57; XXXIV. 10.

Партенион – планина в Пелопонес: IV. 23.

Партини – гражданите на Партос в Илирия: II. 11; VII. 9.

Партия – страна на юг от Каспийско море: V. 44.

Партон – XVIII. 47.

Пасати – XXXIV. 1.

Пасиадас – XXVIII. 12, 19.

Патара – XXI. 43.

Патри – град в Ахея, един от 12-те основали Ахейския съюз: II. 41; IV. 6,7,25,83; V. 2,3,28,30,91,95,101; XXVIII. 6; XXXVIII. 16.

Патрии – гражданите на Патри: IV. 7.

Пафлагония – XXV. 2.

Пахин – нос в Сицилия: I. 25,42,54; VII. 3.

Пеани – химни в чест на Аполон: IV. 20.

Пеанион – град в Етолия: IV. 65.

Певкетии – племе в Апулия: III. 88.

Педаса – XVIII. 44.

Педнелисеи – гражданите на Пенделисос: V. 72,73.

Педнелисейски – п. пленници: V. 76.

Педнелисос – град в Пизидия: V. 72,73.

Пекторале – медна ризница на гърдите, „сърцебран”: VI. 23.

Пела 1. – столицата на Македонското царство, град на Егнациевия път: IV. 66.

Пела 2. – град в Койле-Сирия, завладян от Антиох III: V. 70.

Пела – XXIX. 4; XXXIV. 12.

Пелагония – област в Македония: V. 108.

Пелекант – планина в малоазийска Мизия: V. 77.

Пелеки – двуостри брадви, носени от ликторите, членове от свитата на висши римски сановници: VI. 53; III. 87; V. 26.

Пелене – град в Лакония: II. 41,52; IV. 13,72,81; XVI. 37.

Пеленец – XVIII. 17.

Пелион VIII. 9; XXXIV. 10.

Пелопид – тивански държавник: VI. 43; VIII. 35.

Пелопонес – дял от Елада: I. 42; II. 37,40,43,49,52,54,60,62; IV. 3,5,6,8,9,13,14,22, 32,57,61,62,65-67,70,73,77,87; V. 1,3,17,92,102,106,110; VI. 49; VII. 12; VIII. 12; IX. 29,33; XII. 4; XIII. 8; XVI. 13; XVIII. 1, 14; XXII. 3, 7, 10, 11; XXIII. 4, 9; XXIV. 2; XXIX. 23; XXVII. 2; XXVIII. 7, 13; XXX. 10, 29; XXXIII. 3; XXXIV. 6; XXXIX. 3; XXXVI. 11; XXXVIII. 6, 9, 10, 12, 13, 16.

Пелопонески – п. монарси: II. 44;

Пелопонески – XXVIII. 3.

Пелопонесци – населението в Пелопонес: II. 37,38,42,43,49,62; III. 3; IV. 1,7,32,69,77,82,84; V. 36,106; VI. 49; VII. 11; X. 25; XI. 5, 10; XII. 12, 25; XVIII. 11; XXVII. 18; XXXVIII. 3.

Пелопс – XV. 25.

Пелориада – нос в Сицилия: I. 11,42.

Пелтасти – леко въоръж. пехотинци: II. 65; IV. 37,67; V. 4,7,13,15,22,23,25-27,29,82,84; VIII. 13; X. 31 42, 49; XII. 17; XVIII. 24; XXII. 9; XXIII. 16.

Пелтофори – въоръжени с пелти

леки кръгли щитове: III. 43,75.

Пелузион V. 62,80; XXIX. 27; XXVIII. 18.

Пелузия – XV. 25.

Пемпте – улица в римския лагер, (лат.) „квинтана”: VI. 30.

Пенелопа – XII. 26.

Пентаконтери – кораби с петдесет гребци: I. 73.

Пентера,-и – в. кораб с пет реда гребци: I. 20,27,59,63; II. 10; III. 33,41,75,96; V. 89,110; VIII. 1,4; X. 19; XVI. 5 6, 7, 15; XXXIII. 11.

Пеония – област в Македония по средното течение на р. Аксий, наречена на тракийското племе пеони: V. 97; XXIII. 10.

Пепарет – X. 42, 43.

Пепарети – X. 42.

Переби – XVIII. 46, 47; XXII. 1, 6; XXIII. 1.

Пергам – град в малоазийска Мизия, столица на царството на Атал: IV. 48; V. 78; XVI. 1; XXI. 10, 20, 33; XXIV. 5, 15; XXIX. 22; XXXII. 15; XXXIII. 7.

Пергамско – XXX. 19.

Перге – град в Памфилия, завзет от Гарсиерид: V. 72; XXI. 41.

Перебия – XXII. 1, 11; XXVIII. 13; XXX. 7.

Перея – XXVII. 7; XXXI. 17.

Периген – наварх при Птолемей IV: V. 68,69.

Периеки – живеещите в околностите на град: II. 65; IV. 34.

Перикъл – прочут атински държавник, умрял в 429г. пр. Хр.: IX. 23.

Перинт – XVIII. 2, 44; XXXIV. 12.

Перипатетикът – XXXIII. 2.

Перипатетическа – школа, основана от Аристотел: V. 93.

Перипии – елейска крепост: V. 102.

Перистили – X. 27.

Персеев – XXIX. 3.

Персей – син на Филип V, цар на Македония: I. 3; XVI. 24; XVIII. 35; XX. 11; XXII. 18; XXIII. 3, 7; XXIX. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 27; XXV. 3, 4, 6; XXVII. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16; XXVIII. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 17; XXX. 1, 3, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 17; XXXI. 25; XXXII. 5, 6, 13; XXXVI. 9, 17.

Перси – поданиците на Персийската империя: I. 2,63; II. 35,37; III. 6; IV. 31; V. 10,43,79; VI. 49; IX. 34; X. 28; XII. 8, 20; XXII. 18; XXIX. 21; XXXVIII. 22.

Персийска – п. империя: I. 2; III. 3,5,6,32; XXIX. 21.

Персийски – п. цар: I. 6.

Персийско – п. нашествие: IX. 39.

Персия – Персийската империя: IV. 31; V. 40,44,54,55; XXXI. 9.

Петелини – гражданите на Петелия: VII. 1.

Петелия – град в Бруциум в Италия: VII. 1.

Петрей – пратеник на Филип V в Лакедемон: IV. 24; V. 17.

Песинунт – XXI. 37.

Петрея – XXI. 26.

Петроний – XXXII. 16.

Пидна – XXX. 4; XXXI. 29.

Пиерия – област в Македония: IV. 62; XXXIV. 15.

Пизантини – илирийско племе: V. 108.

Пизидика – Пизидия, област в Мала Азия: V. 57,72,73; XXI. 22.

Пизистрат – XVIII.

Пикенти – населението на Пикентия: III. 86.

Пикентина – област в сев. Италия: II. 21,23.

Пиктони – XXXIV. 10.

43.

Пилос – крайморски град в Месения: IV. 16,25; IX. 38; XVIII. 42.

Пинар – XII. 17.

Пиндар – елински поет: IV. 31.

Пир – XVIII. 3; XXI. 30.

Пиргос – град в Трифилия: IV. 77,80.

Пирене – град в Иберия: III. 35; X. 39.

Пиренеи – планинска верига в Иберия: III. 37,39; X. 40; XXXIV. 7, 10.

Пиренейски – П. планини, вж. Пиренеи: III. 35,37,40,41.

Пиреон – XXI. 27.

Пирея – XVI. 25; XVIII. 2, 6, 8; XXX. 24.

Пирий – етолийски стратег: V. 30,94.

Пирих – XXIII. 10.

Писеон – град в Пелагония: V. 108.

Питагорейци – последователи на Питагор в Ю. Италия: II. 39.

Питеас – XXXIV. 5; XXXVIII. 14, 16.

Пития – X. 2.

Питодор – XVIII. 52.

Питиад – управител на Еритрейското крайбрежие при Антиох III: V. 46.

Питий – П. от Пелене, градоначалник на Псофис: IV. 72.

Питионик – П. – победител в Питийските игри: VIII. 28.

Питос – XXI. 28.

Плакентия – град до река Падос: III. 40,66,74; XXXIII. 10.

Платан – теснини под П. (платанова гора?) – местност във Финикия: V. 68.

Платон – атински философ, ученик на Сократ (427-347): VI. 5,45,47; VII. 12; XII. 28.

Платор 1. – илирийски вожд: IV. 55; XXIX. 13.

Плеади – съзвездие: III. 53; V. 1.

Плеврат – илирийски цар, баща на Агрон: II. 2; X. 41; XVIII. 47; XXI. 21; XXVIII. 8; XXXII. 9.

Плетрон, -а, Плетър – мярка за дължина = 100 стъпки (ок. 31-33м): III. 46; VI. 27; V. 4,99,100; XVI. 11; XXXIV. 12; XXXVI. 16.

Погон – прозвище на Селевк Калиник – „Брадатия”: II. 71.

Подстратег IV. 59; V. 94; XXXVIII. 18.

Плиний – XXXIV. 15.

Полемарх, -си – военачалник: IV. 18; IV. 79; XVIII. 10.

Полемократ – XXIX. 4, 8.

Полемокъл – родоски пълководец: IV. 52,53.

Полиарат – XXIX. 11, 27; XXVII. 7, 14; XXVIII. 2; XXX. 6, 7, 8, 9.

Полиасион – XVI. 16.

Полиен – XI. 15, 18.

Поликлейт – П. от Кирене, пратеник на Хиероним при Ханибал 5.: VII. 2.

Поликрат – П. от Аргос, пълководец при Птолемей IV: V. 64,65,82,84; IX. 34; XV. 29; XVIII. 54, 55; XXII. 17.

Поликратова – XXII. 17.

Поликсенид – X. 29.

Полимед – П. от Егион: V. 17.

Полирен – град на о-в Крит: IV. 55.

Полирении – гражданите на Полирен: IV. 53,55,61.

Полифант – X. 42.

Полифонт – лакедемонски благородник: IV. 22.

Полихна – град в Аргос: IV. 36.

Полустадия – от стадий. м. за дължина = 600 гр. стъпки (ок. 180 м.): IV. 83.

Помпид – XXVII. 2.

Понт – Евксински П., Черно море: III. 2; IV. 38-46,50,52,56; V. 43,44,55; VIII. 22; XVI. 29; XXIV. 3; XXV. 2; XXVII. 7; XXXIV. 7; XXXVIII. 6.

Понтийска – Кападокия П.: V. 43.

Понтийски – XXXI. 25.

Понтифекс максимус – XXXII. 6.

Попилий – XXIX. 2, 27; XXVIII. 3, 4, 5; XXX. 9, 16; XXXIII. 9; XXXVIII. 12.

Портик – XXVII. 1.

Порфира – X. 26; XI. 18.

Порфиреон – град във Финикия: V. 68.

Порфирида – XXXVIII. 7.

Порций – XXXIX. 1; XXXVI. 14.

Посейдион – XVI. 12.

Посейдон – един от Олимпийските богове, бог на морето: VII. 9; IX. 8,34; X. 14; XI. 11, 12.

Посидоний – XXXIV. 1, 5.

Постумий – Лукий П. р. консул: I. 17; II. 11,12; III. 106; XXV. 6; XXVII. 3; XXXIII. 1, 13; XXXIX. 1; XXXV. 3.

Потами – Егос п. битката при …: I. 6.

Потейне – XIV. 11.

Праксон – XXVIII. 23.

Претор – XXXV. 2; XXXVIII. 14.

Прасие – г. в Арголида: IV. 36.

Пренесте – г. в Италия: VI. 14.

Прететианска – П. земя обл. в средна Италия ?: III. 88.

Претор II. 23,24; III. 40,56,106.

Преториум – пространство на претора в р. лагер: VI. 31.

Префект,-и VI. 26,34,37.

Приам – XXXVIII. 22.

Приене – XXXIII. 6.

Приении – XXXIII. 6.

Принасос – XVI. 10, 11.

Принаси – XVI. 11.

Принкипи – подразделение в р. пехота: VI. 21,23,29,33,40.

Прион – местност край К.: I. 85.

Пристида – XVIII. 1.

Присти – XVI. 2.

Притан, -и – XIII. 5; XV. 23; XVI. 15; XXVII. 3, 7; XXIX. 10.

Пританид – законодател на Мегалополис: V. 93.

Пританион – XV. 23; XVI. 15.

Проагор – XIII. 8.

Проандър – XXVIII. 4.

Проахейска – п. партия в Кинета: IV. 17; XX. 6.

Проклеоменова – п. партия в Аргос: II. 53.

Проконсул VIII. 35; XXI. 10, 44.

Проксен – защитник на интересите на друга държава: V. 95; XII. 11.

Пролай – П. от Сикион комендант на Псофис: IV. 72.

Промакедонска – XX. 5; XXVII. 1.

Прони – град на брега на Кефаления: V. 3.

Пропонтида – дн. Мраморно море: IV. 39,43,44; XVI. 29; XXII. 14.

Пропретор – = антистратег: VIII. 3.

Пропус – височина в равнината на Кафия: IV. 11.

Проримска – XXVIII. 3, 5.

Проскенион – XXX. 22.

Проскрибирани – XXXII. 6.

Проскрипция – XXXII. 5.

Прузий IV. 47-53; V. 77,90,111.

Прузий 1. – П. I, цар на Витиния: III. 2-4.

Прузий XV. 23; XVIII. 4, 5, 44; XXI. 11; XXII. 8, 20; XXIII. 1, 3, 5; XXV. 2; XXX. 18, 19, 30; XXXI. 1; XXXII. 1, 15, 16; XXXIII. 1, 7, 12, 13; XXXVI. 14, 15.

Псевдо Филип (Вж. Лъже-Филип)

– XXXVI. 10.

Псофиди – гражданите на Псофис: IV. 71,72.

Псофис – град в Аркадия: IV. 68-73.

Птолемаида – град във Финикия: IV. 37; V. 61,62,71.

Птолемееви – XVIII. 50; XXIX. 27.

Птолемеев – П. стратег: V. 61; XVI. 39; XXII. 9; XXXI. 18.

Птолемееви – П. пратеници: V. 66; V. 84; V. 68,70.

Птолемеево – П. владение: V. 67; XVI. 34.

Птолемеи – XXXI. 10.

Птолемей – П. Кераунос, цар на Тракия, победен от галатите: II. 41.

Птолемей 1. – П. I, син на Лаг, цар на Египет след смъртта на Алксандър Велики: I. 63; II. 41; V. 67.

Птолемей 3. – П. III Евергет, цар на Египет: II. 47,51,63,71; V. 35,58.

Птолемей 4. – П. IV Филопатор, цар на Египет от 140 Олимпиада, син на П. III: I. 3; II. 71; IV. 2,30,37,51; V. 1,25,26,29,31,32,34,42,45,55,57,61-68,70,79,80-89,100,105-107; VIII. 15; IX. 11а,35.

Птолемей 5. – П. V Епифан, цар на Египет: III. 2.

Птолемей 7. – един от приближените на Филип V, заговорничил срещу него с Леонтий и Мегалей: V. 25,26,29.

Птолемей 8. – управител на Александрия при Птолемей IV: V. 39.

Птолемей 9. – син на Трасеас, вожд на фалангата на Птолемей IV: V. 65.

Птолемей – XI. 4; XIV. 11; XV. 20, 25; XVI. 18, 22, 27; XVIII. 1, 47, 49, 50, 53, 55; XXII. 1, 3, 7, 9, 17, 22; XXIV. 6; XXIX. 23, 26, 27; XXVII. 9, 13, 19; XXVIII. 1, 12, 17, 19, 20, 21, 23; XXX. 9, 26, 31; XXXI. 10, 12, 17, 18, 19, 20; XXXIII. 5, 11; XXXIX. 7, 8

Публий – П. Клавдий Пулхер, вж. Клавдий: I. 49,50,52; II. 32; III. 40,41,45,49, 56,61,62,64-68,70,76; IV. 66; V. 1; III. 97,99; VIII. 1; IX. 6,7,42; X. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40; XI. 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33; XIV. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10; XV. 1, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 35; XVI. 23, 24; XVIII. 35, 48, 50; XXI. 4, 5, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17; XXII. 8; XXIII. 14; XXVII. 2; XXX. 3; XXXI. 20, 28; XXXII. 16; XXXIII. 1; XXXV. 4; XXXVIII. 8;

Пулхер – Публий Клавдий П., вж. Клавдий: I. 49,50,52.

Пуническа – XIX. 2.

Пупий – XXXIII. 9.

Пюлос – XXXIV. 12.

Пюрфорос – XXI. 7.


Published in: on 15. 11. 2008 at 12:41 pm  Коментарите са изключени за Полибий, Всеобща история – азбучен показалец (Л-П)  
%d блогъра харесват това: