Страбон, География – кн. 11 – бележки

Бележки по единадесета книга

1 Дон.

2 Вж. 2.1.1.

3 Cp. 2. 5. 31.

4 Т.е. към Азия отсам Тавър.

5 Т.е. отвъд Тавър.

6 Т.е. Средиземноморието (вж. 2.1.1).

7 Кимерийския Боспор.

8 Страбон е смятал Каспийско (Хирканско) море за залив на Северното море (2. 5. 14).

9 Клейтарх от Колофон, един от историците на Александър Велики.

10 Срв. 17. 1. 21.

11 В Евксин.

12 Ил. 6.208

13 Отсам Тавър.

14 Т.е. „на запад от”.

15 Пише се и SнrakeЯ. Вж. 11.5.8.

16 „С дълги бради”.

17 „Ядачи на въшки”.

18 Личен приятел на Помпей, написал история за кампаниите му.

19 Полемон I. Той станал цар на Боспора в ок. 16 г. пр. Хр. (Dio Cass. 54.24).

20 Т.е. устието на Танаис.

21 Т.е. за наблюдаването на рибата.

22 Срв. 7. 4. 5.

23 Вж. 7. 4. 4.

24 Т.е. и Теснините.

25 От гр. “apate”.

26 Т.е. „покрити лодки”.

27 Срв. 9. 5. 10.

28 В някои четения Рекас, което е погрешно.

29 „Колесничари”.

30 Кастор и Полидевкт.

31 „Носители на скиптъра”.

32 Изв. още като Митридат Велики и Евпатор Дионисий, цар на Понта (120-63 г. пр. Хр.).

33 Вж. 2. 5. 22 and 7. 4. 3.

34 Артемидор Ефески, географ, ок. 100 г-. пр. Хр.

35 Неизв. траг. поет (Anon. Fr. 559 (Nauck)).

36 Eur. Tro. 27

37 Т.е. деления, съответстващи на ранга на персийските „скептухи”.

38 Вж. бел. 32.

39 12. 3. 28 ff.

40 От Левкотея.

41 Фриксополис.

42 Вж. бел. 17.

43 11. 2. 15.

44 Триумвирът Крас.

45 Т.е. както и четири прохода, водещи в страната.

46 Т.е. голямото количество нанос от Кирос компенсира малкото от Араксес.

47 Од. 9.109

48 Особено Теофан от Митилена (вече споменат в 11. 2. 2).

49 Т.е. на всеки четири години.

50 Виж § 8 сл.

51 За описанието на тази тежка броня виж Tac. Hist. 1.79.

52 Срв. 11. 14. 9.

53 Plut. Pompey 35, казва дванайсет хиляди.

54 Най-вероятно тарантули.

55 Слънцето.

56 Луната.

57 Срв. 12. 3. 31.

58 Както при лузитаните (3. 3. 6) и галите (4. 4. 5).

59 Т.е. храмове, посветени на Язон (вж. 11. 14. 12).

60 Гней Помпей Теофан от Митилена.

61 Вж. 13. 1. 55.

62 Вж. 11. 4. 1.

63 Т.е. 10 месеца в годината.

64 Двуостра секира.

65 Явно същата река като Мермадалис в предния параграф.

66 Виж бел. 9

67 11. 2. 16.

68 Т.е. хора, които спят на земята.

69 Т.е. „които ядат много”.

70 Т.е. южните племена. Племената на аорсите и сираките достигали на юг до Кавказките планини (11. 2. 1).

71 Т.е. от първия дял (вж. 11. 1. 5).

72 Вж. бел. за „Каспийско море ” (11. 1. 5).

73 Вж. 11. 2. 1.

74 11. 2. 1.

75 Кир Стари. За описание та тази война, вж. Херодот (Hdt. l.201ff.).

76 Хеланик от Лесбос, логограф от втората половина на V в. пр. Хр.

77 Т.е. хора, получавали оракули на сън, докато спят в храма (срв. 16. 2. 35).

78 Патрокъл (ок. 312 -261 г. пр. Хр.) бил гръцки пълководец и географ. Служил на Селевк и Антиох и проучвал Каспийско море, като стигнал до извода, че е залив и че е възможно да се влезе в него по море откъм Индийския океан. Единствените сведения за руда му са от Страбон.

79 Ок. 36 л.

80 Един медимн е ок. 52 л.

81 Срв. 2. 1. 14.

82 Pinus maritima.

83 Pinus picea.

84 Pinus pinea.

85 Срв. 11. 13. 7.

86 Този Аристобул придружил Александър в похода му. Заглавието на труда му е неизвестно.

87 Вж. бел. 78.

88 На Артемита.

89 Вж. 11. 5. 5.

90 Евдокс от Книд, гр. учен и ученик на Платон от IV в. пр. Хр.

91 11. 7. 1.

92 Т.е. “местните”, упоменати в 15.1.11.

93 Т.е. най-външните части на Тавър.

94 Иранско племе, завладяло Бактрия към края на II в. пр. Хр.

95 Вж. 11. 9. 2.

96 Срв. 1. 3. 21, 12. 3. 24, 12. 8. 7, 13. 1. 8, 13. 4. 8, 14. 1. 40.

97 Северния океан.

98 Слънцето.

99 Вж. бел. на 11. 5. 1.

100 7. 3. 7-8.

101 За похода на Александър вж. Ариан, 3.28.16, 29.12, 30.1.

102 Цар на Патрия.

103 Цар на Сирия, 246-226 г. пр. Хр.

104 Сборът от дадените тук разстояния е 15 200 стадия, а не 15 300.

105 Тези трудове на Страбон не са запазени.

106 Т.е. на царя.

107 Изглежда царете са били избирани от първата група от членовете на втората.

108 Текстът е повреден.

109 Цар на Сирия, 280-261 г. пр. Хр.

110 Т.е. ок. 3,4 м. обиколка.

111 Т.е. ок. 90 см; явно на дължина, а не обиколка.

112 Гръцки историк (ок. 360 – 290 г. пр. Хр.), придружавал Александър в кампаниите му в Азия.

113 Срв. 10. 5. 6.

114 Кир Стари.

115 Вж. 11. 7. 3 и бел.

116 Вж. 11. 14. 8 и бел.

117 Т.е. когато някой ги намери.

118 За различията в мярката схойнос, вж. 17. 1. 24.

119 Т.е. северно от Тавър (вж. 11. 1. 2).

120 Сатрап на Бактрия при Дарий III.

121 Спор. представите от вр. на Ератостен.

122 Вж. 2. 1. 3 ff.

123 Срв. 1. 4. 5, 2. 1. 35, 2. 4. 3, и 11. 1. 3.

124 Обсъдено в кн. 1

125 Шест хиляди (2. 1. 17).

126 Eur. Cresphontes 449 (Nauck)

127 Вж. 11. 1. 1-5.

128 Обсъдено в кн. 1.

129 Срв. 11. 12. 3.

130 Вж. 2. 1. 35

131 Вж. бел. 128.

132 „продължават на изток” изглежда по-късна вметка.

133 В битката при Арбела, 331 г. пр. Хр.

134 Малко е известно за този Аполонид. Според схолиаста на Аполоний Родоски (4.983, 1175), той е написал географски труд, озаглавен „Периплус на Европа”.

135 Дн. ез. Урми (вж 11. 14. 8).

136 Явно грешка на кописта, вм. лятна или царска резиденция.

137 Наварх на армията на Александър (360 – 300 г. пр. Хр.)

138 Хераклея (вж. 11. 9. 1).

139 Името се изписва в мн. и в ед. Число.

140 Селевк Никатор, цар на Сирия 312-280 г. пр. Хр.

141 „Хипобот”, омиров епитет за Аргос (Од. 4.99).

142 Т.е. „халат”, срв. лат. «stola».

143 Царската тиара била висока, изправена и обкръжена с диадема, докато тази на простолюдието била мека и падала на една страна.

144 Вид персийска прическа.

145 Плъстена къса шапка, подобна на фес.

146 Вж. 11. 4. 8.

147 Някои издатели поправят текста така, че да гласи: „техните съпрузи да имат колкото може повече жени и смятали по-малко от пет за нещастие.”

148 Текстът намеква, че Армения е защитена на юг от Тавър.

149 Обсъдено в кн. 1.

150 Срв. 11. 12. 4.

151 Срв. 11. 12. 4.

152 Вж. бел. 134.

153 „Червеи” или „ларви”.

154 Вж. 11. 2. 2.

155 Дървесни червеи.

156 Цар на Сирия (223-187 г. пр. Хр.).

157 Картагенецът.

158 Баща и син, царе на Армения.

159 Мантиане или Матиане е (11. 8. 8 and 11. 13. 2) е езерото, наречено Капаута в 11. 13. 2, което означава „синьо” и вер. съответства на староарменското име Kapoit-azow (Синьо езеро).

160 Предполага се, че е дн. ез. Ван.

161 Гр. дума „нитрон” означава карбонатна сода, използвана за пране.

162 Вж. 11. 13. 2.

163 Трябва да е имало втора Халонитида, недалече от Гордиея (вж. 16. 1. 21), за разлика от тази в източна Асирия, или е грешка в името.

164 2. 1. 27.

165 Или просто „убит”; думата в кодексите е несигурна.

166 Руда, съдържаща арсеник с яркочеррвен цвят.

167 Т.е. пурпурна боя.

168 Вж. 11. 13. 7.

169 Ежегодния празник в чест на бога-слънце Митра.

170 Вж. 11. 13. 4.

171 11. 2. 2.

172 За различията в мярката „схойнос” вж. 17. 1. 24.

173 11. 4. 8.

174 “Ap-arax-ae” на гр.

175 “Cat-arax-ae.”

176 Отново игра с корена „аракс”.

177 „Араксес се излива през четирийсет устия, от които всички, освен едно, се опразват в блата и плитчини… Единственото останало се излива през чист канал в Каспийско море” (Hdt. 1. 202).

178 11. 13. 10.

179 Вж. Hdt. 3.70.

180 Спор. Kramer „Nisibis” (cp. 11. 12. 4); спор. Muller „Carrhae”. Cp. 16. 2. 23.

181 69 г. пр. Хр.

182 Вж. 11. 13. 4.

183 1. 93, 199.


==============================================================

Към глава първа от книга единадесета

Към глава втора от книга единадесета

Към глава трета от книга единадесета

Към глава четвърта от книга единадесета

Към глава пета от книга единадесета

Към глава шеста от книга единадесета

Към глава седма от книга единадесета

Към глава осма от книга единадесета

Към глава девета от книга единадесета

Към глава десета от книга единадесета

Към глава единадесета от книга единадесета

Към глава дванадесета от книга единадесета

Към глава тринадесета от книга единадесета

Към глава четиринадесета от книга единадесета

Published in: on 14. 11. 2008 at 1:03 am  Коментарите са изключени за Страбон, География – кн. 11 – бележки  
Tags:

Страбон, География – кн. 10 – бележки

Бележки по десета книга

1 Т.е. Носовете на Термопили и Сунион, които лежат извън съответните крайни точки на Евбея – Кенеон и Герайст.

2 Т. е. „Дългия” остров.

3 9.2.2, 8.

4 „Отвътре” означава долният или югоизточен район, „отвън” – горния или северозападния.

5 Ил. 2.542.

6 Елефенор.

7 Ил. 2.542.

8 Аристотел от Халкида написал труд за Евбея, но не е запазен. Предполага се, че е творил в IV в. пр. Хр.

9 Абант, основател на Аба, който по-късно завласял Евбея и царувал там (Stephanus Byzantinus, s.v. Abai и Abantis).

10 За героинята „Евбея” вж. Pauly-Wissowa, s.v. “Euboea”(4).

11 „Краварник”.

12 Т.е. от гр. думи “eu” (добре) и “bous” (крава).

13 Или Хестиеотида (вж. 9.5.3.).

14 Dem. 9.32 (119 Reiske).

15 „Гориста земя”.

16 Т.е. от “oreius” (планинец).

17 9. 5. 17.

18 Споменат в Ил. 2.538.

19 Вж. 9. 5. 16.

20 Т.е. азбест.

21 Вж. 8. 7. 1.

22 Од. 3.177.

23 Син на Орест (13. 1. 3).

24 Вж. бел. за Аристотел, 10. 1. 3.

25 „Конници”.

26 През Хелеспонта към Азия, 334 г. пр. Хр.

27 Срв. 9. 2. 8.

28 1. 3. 16.

29 Aesch. Fr. 30 (Nauck).

30 Ил. 2.640.

31 Од. 15.295.

32 „Всеки път, щом завземели някой от островите, варварите излавяли хората в мрежа. Хващали ги така: мъжете се хващали за ръце и образували редица от северния бряг до южния, след което настъпвали през целия остров и излавяли хората” (6. 31).

33 Т.е. върху част от стария град.

34 Т.е. като елейците, които редовно ротацирали крайното „s”.

35 322 г. пр. Хр.

36 Останалото от параграфа вероятно е късна интерполация и изд. Майнеке го отхвърля.

37 Използвана от македонската фаланга..

38 Римският “pilum.”

39 Ил. 2.543.

40 Ил. 19.389.

41 Одисей.

42 Од. 8.229.

43 Ил. 4.468.

44 Ил. 13.713.

45 6. 1. 13.

46 8. 3. 11.

47 9. 5. 10.

48 8. 2. 3.

49 Този Никополис (град на победата) бил основан от Август Цезар в памет на неговата победа над Антоний и Клеопатра при Акциум в 31 г. пр. Хр. Вж. 7. 7. 5.

50 Амаксики, днес в развалини..

51 Грешка или у Страбон, или в ръкописите „Стратос” и „Ализия” трябва да разменят местата си в изречението.

52 Т.е. Придобитите.

53 Син на Антигон Гонат; царувал над Македония 239-229 г. пр. Хр.

54 Ил. 2.639.

55 Омир изрично споменава Левкада само веднъж, като „скалиста Левкада (Од. 24.11).

56 Од. 24.377.

57 Ил. 2.633.

58 Коринтски тиранин.

59 „левка”.

60 Илиможе би „съживят”.

61 Авторът на тази епическа поема за подвизите на Алкмеон е неизвестен.

62 Ил. 2.631.

63 Ил. 2.625.

64 Ил. 2.615.

65 Ил. 2.536.

66 Ил. 8.173.

67 Ил. 2.633.

68 “epeirus”.

69 За омировата употреба на тази поетическа фигура, в която отъждествява частта с цялото, cp. 8. 3. 8 и 1. 2. 23.

70 Од. 14.100.

71 Од. 4.671.

72 Т.е. политически била съставена от четири града.

73 Од. 1.245.

74 Ил. 2.634.

75 Аполодор от Атина, историк и граматик от II в. пр. Хр.

76 Од. 4.671.

77 Од. 1.246.

78 В думите на Телемах.

79 Од. 16.249.

80 Од. 15.367.

81 Ил. 2.632.

82 Од. 9.21.

83 Ил. 2.632.

84 Од. 9.21.

85 Од. 3.81

86 Вин. Падеж на „Нерикос”.

87 Ил. 2.632.

88 Од. 24.377.

89 Од. 9.21.

90 Од. 24.378..

91 Од. 9.25 (Вж. 1. 2. 20).

92 Ил. 3.201; Од. 1.247; 9.27; 10.417; 15.510; 16.124; 21.346.

93 Од. 14.1.

94 За „eudeielos”, вж. 9. 2. 41.

95 Од. 4.607; но точно в този пасаж омировият текст има „hippelatos” (“годна за каране на коне”) вм. „eudeielos”, макар че в Од. 9.21 и навсякъде другаде Омир прилага втория епитет за Итака.

96 Од. 9.26.

97 Ил. 12.239.

98 Од. 10.190.

99 В този пасаж терминът „климата” е използван в различен смисъл от този в 1. 1. 10. Тук означава четирите чадни на небето: (l) където слънцето залязва, (2) където изгрява, (3) районът на небесния северен полюс и (4) районът противоположен на него, на юг от екватора.

100 Одисей бил на острова на Кирка, когато изрекъл тези думи, и следователно небесното явление относително се е променило (вж. 1. l. 21).

101 Т.е. безграничният брой възможни арктически кръгове изчезва, когато пътникът (отивайки на юг) прекоси екваора и, по същия начин, съответната четвъртина от южното небе изчезва, когато пътникът, отивайки на север, прекоси екватора.

102 Вж. по-горе.

103 Ок. 14,5 км.

104 59 г. пр. Хр.

105 Вер. от Цезар. Той се връща в Рим в 44 г. пр. Хр.

106 Од. 1.180.

107 Хеланик от Лесбос, логограф от V в. пр. Хр.

108 Ил. 2.625.

109 Син на Филей (Мегес).

110 Ил. 15.519.

111 Ил. 2.631.

112 Вж. 10. 4. 6.

113 Од. 16.247, 249.

114 Од. 1.246.

115 54 км.

116 Т.е. към зимния изгрев (по-скоро на югоизток, както е обяснено у Посидоний (вж. 1. 2. 21.).

117 Деметрий от Скепсис.

118 Од. 4.846.

119 Ил. 13.12.

120 Или „пушлив”; значението на гръцката дума е двусмислено.

121 Ил. 24.753.

122 Ил. 24.78.

123 Ахил.

124 Ил. 24.752.

125 Вж. 14. 1. 3.

126 Вж. 8. 3. 19.

127 Ил. 13.13.

128 Archil. Fr. 6 (51) (Bergk). Запазени са още два стиха: „Но аз самият избегнах смъртната орис. Сбогом на онзи щит! Ще си намеря друг, също толкова добър.”

129 10,8 км.

130 На гр. „оксеи” и „тои”, и двете думи означават „остри” (Вж. 8. 3. 26 и Од. 15.299).

131 Т.е., „покрай Ахелой”.

132 Soph. Trach. 7-11.

133 Рисунки на вази показват Ахелой как се бие с Ахил като змия, с глава и ръце на мъж, и с волски рога, както и като човешка фигура, но с чело, рога и уши на бик.

134 Срв. 3. 2. 14.

135 Букв. „порещ като бик”.

136 Cp. 3. 2. 14.

137 Ил. 2.628.

138 Второто име не се намира в „Илиада” или „Одисея”.

139 Од. 1.180.

140 Од. 15.427.

141 Залив Исмид (Вж. 12. 4. 2.).

142 Вж. Кн. 7 Fr. 55.

143 10. 2. 4.

144 Алкман Fr. 24 (Bergk).

145 Омъжила се за него в 279 г. пр. Хр.

146 Срв. 10. 2. 6.

147 Ил. 13.217

148 Ил. 2.640.

149 10. 2. 3.

150 Т.е. Придобитата Етолия (10. 2. 3).

151 10. 2. 8, 10.

152 Срв. 10. 2. 9.

153 Женихите.

154 Од. 2.52.

155 Од. 15.16.

156 10. 2. 25; но Омир никъде не упоменава изрично „акарнанците”.

157 „Брега на континента”, Од. 24.378.

158 Вж. 10. 2. 8.

159 Диомед и Ойней.

160 Диомед.

161 Алкмеон.

162 Амфиарай.

163 Ил. 2.638 ff.

164 Thuc. 2.68.

165 Ил. 14.116-17.

166 Ил. 9.529.

167 8. 3. 8, 10. 2. 10.

168 Ефор от Киме, историограф от IV в. пр. Хр.

169 8. 3. 33.

170 8. 3. 33.

171 9. 3. 11.

172 Вж. 9. 3. 11.

173 Полибий, 34 фрг. 1.

174 Евдокс от Книд (ок. 350 г. пр. Хр.)

175 Полибий, кн. 34 фрг. 1.

176 Вж. 2. 4. 2 и 7. 5. 9.

177 Срв. 2. 3. 1 ff. и 2. 4. 3 ff.

178 Архемах (към средата на III в. пр. Хр.) написал трудове (изгубени) „История на Евбея” и „Метонимии” (Промяна на имена).

179 “Кура”. От този пасаж „куретите” може да се отъждествят с „абантите” (вж. 10. 1. 3), за които Омир говори, че носят косите си „с плитка отзад на главата” (Ил. 2.542). Спор. един схолион (на „Илиада” l. c.), евбейците носели косата си дълга отзад „за мъжка сила”. Елините като цяло, обаче, пускали косата си дълга по цялата глава в троянски времена и Омир често ги нарича „дългокоси ахейци”.

180 Гр. прилагателно е „акурус”.

181 10. 2. 3, 22.

182 Ил. 14.116.

183 Ил. 9.548.

184 Изв. в митологията като „калидонският глиган”.

185 Ил. 9.529.

186 10. 3. 11.

187 „корай”.

188 Т.е. Ил. 13.685.

189 Hdt. 7.208, 209.

190 „Корай” и „корой”. Но съотв. омирови форми са (kouroi, kourai) и Страбон явно има предвид тях (вж. бел. на 10. 3. 11).

191 „Курети”.

192 Ил. 19.193.

193 Ил. 19.248.

194 „Пирхският танц от наше време изглежда е вид дионисов танц, като е по-порядъчен от древния, защото танцьорите имат тирсове вместо копия и и се замерват с тях, и носят стръкове копър и факли”  (Атеней 14.631b).

195 Или, спор конектурата на Крамер, „във войнишката работа”.

196 Plat. Phaedo 61.

197 Филолай, фрг. 4 (Стобей 1. 458-460). Вж. Също Атеней 14.632b-c Аристотел Met. 1.5.

198 „Корой”.

199 „куро-трофейн” да „отгледам младеж”.

200 Вж.12. 8. 21.

201 Т.е. от пл. Ида, пл. Диндимон (12. 5. 3), пл. Сипил, Песинос и пл. Кибела. Срв. Diod. Sic. 3.58), който изписва посл. Име „Cybelon”.

202 Разказът за критските курети.

203 Или може би „провличаше” (от устата на пеещите).

204 Еврипид, „Вакханки” 55.

205 Глаголът означава също и „връщам у дома”.

206 Т.е. „Шумящия”.

207 Еврипид, „Вакханки” 72.

208 Където бил скрит Зевс.

209 Водачът на Хора е неговият говорител и сл. на всички елини.

210 Шлемовите им имали три ръба.

211 Име на фригийските жреци на Кибела.

212 Т.е. тимпана.

213 Викът бил „ев-ах!”.

214 „Празници на всеки три години”.

215 Евипид „Вакханки” 120.

216 Четенето на този зле запазен пасаж е на Nauck, Fr. 586.

217 В см. шумят.

218 Soph. Fr. 47.9 (Nauck).

219 Cpв. Края на 17 пар.

220 Cp. Края на18 пар.

221 Инструментите, както и свирещите с тях.

222 Вид тръстикова флейта.

223 Букв. „чаши”; вероятно вид цимвал.

224 Или „наподобява тъпани”.

225 Името в прев. От гр. означава „Сладкогласен певец”.

226 Платон „Държавата” 1.327, 2.354.

227 Dem. 18.313.

228 Hes. Fr. 198 (Rzach)

229 Хеланик от Лесбос (V в. пр. Хр.).

230 Куретите.

231 Етимологично, от „халк” – бронзов.

232 Вж.14. 2. 7.

233 Вж.10. 3. 11.

234 Вж.10. 4. 12.

235 Деметрий от Скепсис.

236 Ок. 460 г. пр. Хр.; запазени са само фрагменти от труда му.

237 Цитирано в 10. 3. 13.

238 13. 1. 51.

239 В Крит..

240 Вж.13. 1. 47.

241 Акузилай (V в. пр. Хр.) написал трудове, озаглавени „История” и „Генеалогии”. Останали са само фрагменти.

242 Ферекид (V в. пр. Хр.) написал митологичен и исторически труд в десет книги. Останали са само фрагменти.

243 Hdt. 3.37.

244 13. 1. 48.

245 Т.е. „cory-bant-es” тук е извлечено от „coryptein” („мушкам с глава”) и „bainein” (вървя).

246 „Хармонично стъпващи”, т.е. танцьори.

247 Од. 8.250

248 „Дактили” означава „пръсти”.

249 Soph. „Satyri” Fr. 337 (Nauck).

250 Страбон прави естествен преход от съдържанието на предната глава.

251 „Овнешко чело”.

252 Текстът е развален и нито един ръкопис не съдържа числа за ширината на острова. Нещо повече, гр. думи в ръкописите са като цяло неразбираеми.

253 За Хиероним вж. бел. по 8. 6. 21 и 9. 5. 22.

254 Всички ръкописи тук имат пропуски.

255 „Бели”.

256 (За същото пресмятане, вж. 8. 5. l).

257 Ератостен вер. е казал „хиляда по-малко”, но в ръкописите числото не е запазено.

258 „Старите критяни”.

259 Од. 19.175

260 Вж. 5. 2. 4, където е цитиран същият пасаж.

261 Стафилос от Навкратис написал исторически трудове за Тесалия, Атина, Еолия и Аркадия, но са запазени само фрагменти.

262 Андрон (IV в. пр. Хр.) написал труд, озаглавен „Родства”, от който са запазени само няколко фрагмента. Разглеждал е генеалогичните връзки между елинските племена и градове.

263 Од. 19.177.

264 Андрон произволно свърза това прил. с “tricha” (“на три части”), като го изкарва, че означава “триделен”, но явно е съставно от thrix (коса, грива).

265 Т.е. съставена от три града, вм. от четири.

266 „Троен вдръх” (на шлем).

267 „От коса”.

268 Од. 19.178.

269 Ил. 2.647 и 17.611.

270 Богинята нараждането.

271 Diod. Sic. lc., но Вж. Hdt. 3.122.

272 Мисълта в липсващия тук текст може да се допълни от Diod. Sic. 5.78, който също като Страбон е много зависим от Ефор в историческия материал: „Кносос е в частта на острова, наклонена към Азия, Фестос на морето, обърнат на юг, а Кидония в района, който лежи към север, срещу Пелопонес”.

273 Кидония, както и Кносос.

274 Вж. 10. 4. 14.

275 Или „всяка девета година”.

276 Од. 19.178

277 Възможни са различни интерпретации на този пасаж, според смисъла на “enneoros”: че Минос царувал девет години; че бил деветгодишен, когато станал цар; че девет години говорил със Зевс; че говорил със Зевс на всеки девет години. Евстатий (в бел. към Од. 10.19, на друг пасаж) предполага, че думата може да означава „девет сезона, сиреч две години и един месец”, макар че единият месец вм. един сезон изглежда неуместно.

278 Ил. 13.450

279 Платон, Закони 631b, 693e, 751dff., 950.

280 Така била озаглавена чевъртата книга от историческия труд..

281 Средиземно море.

282 Ил. 2.646

283 Осемдесет изглежда е грешка, вм. „осем”.

284 10. 4. 6.

285 Арат, Phaenomena 33.

286 „Dictya”.

287 Страбон има предвид разстоянието по суша от Аптера и по море, но преценките му са грешни (Вж. Pauly-Wissowa s.v. “Aptera”).

288 Ил. 2.648

289 Епименид бил магьосник, който спор. Суда спал шейсет от своите сто и педесет години живот. Спор. Diogenes Laertius 1.110, той отишъл в Атина в „чиетиридесет и шестата Олимпиада” (596-593 г. пр. Хр.) „и прочистил града, и сложил край на чумата” (Вж. описанието на Плутарх за гостуването му по времето на Солон, Plut. Sol. 12). Според Платон „Закони” 642d той отишъл в Атина „десет години преди Персийските войни” (т.е. 500 г. пр. Хр.), и изрекъл пророчеството, че персите ще дойдат и ще донесат най-големи злини след десет години.

290 10. 4. 7.

291 Ил. 2.647.

292 Ил. 2.649.

293 Од. 19.174.

294 Внука на Минос.

295 Т.е. че Омир е говорил за своето време.

296 Т.е. че са унищожени от враговете на Идоменей.

297 Од. 3.191 (думите на Нестор).

298 Нестор.

299 В см. „момчешки отряди”.

300 Пирихос (Вж. 10. 3. 8).

301 Този Алтеменес не бива да се смесва с Алтеменес, внука на Минос.

302 Т.е. на Лакония (Вж. 8. 5. 4).

303 „Старци” или „сенатори”.

304 „Конници”.

305 По-късното спартанско название е „syssitia” или “philitia”.

306 Алкман Fr. 22 (Bergk)

307 Възм. Е и преводът „нанасят (си) удари”.

308 Вер. грешка, вм. „дървени”.

309 Букв. значение на думата би трябвало да е „избраните за резерв” от любовници.

310 Знаменит.

311 Т.е. „любим, мил”.

312 Калин Fr. 113 (Schneider)

313 Калин Fr. 112 (Schneider)

314 Т.е. почти право на север от Дия.

315 Хераклеон бил пристанището на Кносос (10. 4. 7).

316 Хидрозен силикат на алуминия, дн. наричан „кимолит”.

317 Т.е. фразата се използвала за нищожни хора или неща.

318 416 г. пр. Хр. (вж. Thuc. 5.115-116).

319 Храм на Лето.

320 Делос.

321 Според традицията Делос бил плаващ остров, докато Лето стъпала на него.

322 Лето, дъщеря на Койос, един от титаните, син на Уран и Гея.

323 Pind. Fr. 58 (Bergk)

324 Т.е. в чест на Аполон и Лето (вж. Thuc. 3.104).

325 Т.е. на връща към Рим.

326 31 г. пр. Хр.

327 Арат, „Каталептон”, Fr.

328 146 г. пр. Хр.

329 На ден са се продавали до десет хиляди роби (14. 5. 2).

330 Аристион, с помощта на Митридад, станал тиранин на Атина в 88 г. пр. Хр. (срв. 9. 1. 20).

331 Това започнало в 426 г. пр. Хр., когато „всички гробници на мъртвите в Делос били прееместени в Ренея” (Thuc. 3104).

332 Ок. 560 г. пр. Хр.

333 Ферекид от Лерос (ок. Първата половина на V в. пр. Хр.), често наричан „Атинянина” написал, наред с други трудове, труд от десет книги по митологията и древностите на Атика.

334 Од.. 15.403

335 Фокилид Fr. 1 (Bergk)

336 Вж. 14. 1. 15.

337 Но и двете планини са в Самос (Плиний, в 5. 37, изписва първата “Cercetius”). Изречението изглежда е глоса, вмъкната по-късно в текста.

338 Ил. 2.676

339 Срв. тълкуването на този пасаж в 10. 5. 19.

340 14. 2. 5-13, 19.

341 Деметрий от Скепсис.

342 Ил. 2.676.


=============================================================

Към глава първа от книга десета

Към глава втора от книга десета

Към глава трета от книга десета

Към глава четвърта от книга десета

Към глава пета от книга десета

Published in: on 14. 11. 2008 at 12:40 am  Коментарите са изключени за Страбон, География – кн. 10 – бележки  
Tags:

Страбон, География – кн. 9 – бележки

Бележки по девета книга

1 8.1.3.

2 И следователно включва и двете. Първият полуостров включва Истъм (Истъм), като Кромион е отвъд него, в Мегарида.

3 Евдокс Книдски (IV в. пр. Хр.)

4 Вкл. крайбрежието на Истъм.

5 Сиреч Коринтския залив, който Евдокс и Страбон смятат за част от морето, простиращо се на изток от Сизилийско море (срв. 8.1.3.) Други, обаче, смятат, че Страбон говоири за вътрешността на Крисейския залив, сиреч залива на Салона.

6 За значението на „климата” вж. кн. 1, бел. 20.

7 Сиреч в Атика; да не се бърка с Акте в Арголида, спомената в 9.1.1.

8 Т.е. вътрешната равнина на Атика.

9 9.1.1, 8.1.3.

10 Т.е. крайбрежие.

11 „Огъвач на борове”. Името му е било Синис. За историята, виж Павзаний, 2.1.3.

12 Сиреч, пътувайки от Истъм към Мегарида и Атика.

13 Ил., 2.546.

14 Ил., 13.685.

15 Вж. кн. 5 бел. 96.

16 Атинянинът Филохор (ок. 300 г. пр. Хр.) написал труд, озаглавен „Атида”, в 17 книги. Запазени са само фрагменти.

17 За кой Питион говори Филохор е несигурно, но изглежд има предвид храма на Аполон Питийски в дема Ойное, на около 18 км северозападно от Елевзин; или вер. храма на Аполон между Елевзин и Атина, на мястото на дн. манастир Дафне.

18 Вж. бел. на 10.4.6.

19 Фрагм. 872 (Nauck).

20 Срв. 8.1.2.

21 Фрагм. 404 (Nauck).

22 Скирос.

23 Скирос основал древното светилище на Атина Скирада във Фалерон. След неговата смърт елевзинците го погребали между Атин и Елевзин, на място, което в негова чест било наречено „Скира” или, спор. Павзаний (1.36.4. сл.) и други, „Скирон”.

24 „Питис”, „бор”.

25 Ил., 2.557.

26 Ил., 13.681.

27 Ил., 4.327.

28 Ил., 4.273.

29 Ил., 3.230.

30 Атика.

31 „Рога”. Върховете с форма на рога в югозападния дял на Китерон, които и днес се наричат Керата-Пиргос или Кератопико (Forbiger, Handbuch der alten Geographie, III.631, бел. 97).

32 Спор. Ктесий, Persica 26, но спор. описанието на Херодот (8.97) след морската битка той се „опитал да построи дига” и в двата случая е малко вероятно опитът да е билсериозен.

33 Наречено днес Липсокутали.

34 Вероятно в резултат на каменодобив. Многобройни следи от каменни кариери са се виждали и в ново време.

35 Т.е. входът през тесен провлак.

36 Пиреи бил построен, под надзора на Перикъл, от прочутия архитект Хиподам от Милет, който след това построил град Родос.

37 86 г. пр. Хр.

38 Ерехтейонът.

39 Cp. Павз. 1.26.7.

40 Хегесий от Магнезия (ок. 250 г. пр. Хр.) написал „История на Александър Велики”. Оцелели са само храгменти.

41 В скалата на кладенеца в Ерехтейона.

42 „Периегет” е „Описател” на геогрофски и топографски детайли.

43 Антиох Епифан, от династията на Селевкидите (175 – 164 г. пр. Хр.)

44 „Пъстра”. Рисунките са на Полигнот, от средата на пети век пр. Хр.

45 5.2.4.

46 Т.е. „щъркели” (вж. 5.2.4.).

47 Неизв. автор.

48 За различните възгледи за руслото на Еридан в Атина, вж. Фрейзър, бел. наПавзаний, 1.19.5

49 В повечето най-важни ръкописи са предадени само единайсет имена.

50 От мълния от Зевс, за да спаси от убийство блегочестивия пророк.

51 Фрагм. 873 (Nauck).

52 Парис.

53 Ил., 3.443.

54 “Скалист.”

55 10.1.

56 „Неопушен”, т.е. медът се извлича от кошера без да се опушва.

57 Букв. „гефира” (мост) и „гефиризми” („шеги по моста”). Изглежда, че по този мост инициираните в процесията към Елевзин са си разменяли неприлични шеги (но вж. Pauly-Wissowa, s.v. ГецхсйумпЯ).

58 Предградие в дема на Агриле.

59 229A, D.

60 2.5.21, 7.7.4, и 9.1.2.

61 Т.е. непрекъснат от проток или друго препятствие.

62 Ок. 62 м.

63 Акрополът на Тива.

64 Ил., 2.511.

65 Т.е. да крадат посветените триножници, с което извършват светотатство.

66 Т.е. ежегодно.

67 Вж. 13.1.3.

68 След битката при Херонея (338 г. пр. Хр.).

69 335 г. пр. Хр.

70 От Ксандър (316 г. пр. Хр.).

71 Дълбок залив.

72 В 411 пр. Хр. Халкида била свързана с континента с мост. От двата бряга в Еврип са вдигнати диги, в двата края на дигите са вдигнати високи кули, оставяйки проход за един кораб и „над каналите бяха вдигнати мостове” (Diod. Sic. 13.47). Множественото „мостове” и „канали” може да се обясни с обстоятелството, че в средата на пролива между двата канала е имало малък скалист остров. В 334 г. пр. Хр. Укрепили моста с кули, порти и стена, и включили вр. Канетос като предмостово укрепление в границите на гр. Халкида (Страб. 10.1.8). Халкида все още била свързана с континента с мост в 200 г. пр. Хр. (Liv. 28.6) и Емилий Павел го видял в 167 г. пр. Хр. (Liv. 45.27). Все4 още имало мост по времето на самия Ливий, макар споменатата от него кула (28.6) вече да не съществувала. „Двата плетра” у Страбон (61,6 м) е съвсем точно за цялата ширина на пролива.

73 9.2.2.

74 „Сиринкс” би трябвало да означава подземен проход или покрита галерия над земята. Страбон вероятно има предвид, че е имало защитен проход през кулите от двете страни.

75 Стават не по седем пъти за 24 часа, както казва Страбон, а на неравни интервали.

76 Т.е. „На Мълчаливия” (паметник).

77 От любов по безразличния Нарцис, Ехо умряла с разбито сърце. Немезида го наказала, като направила така, че да се влюби в собствения си лик, който видял в един извор. Угаснал от несподелима любов и бил превърнат в цветето, носещо името му.

78 „Хората на Танагра казват, че техният основател бил Поймандър” (Павз. 9.20.1).

79 Страбон има предвид танагрийската територия.

80 В прорицалището в Делфи.

81 „Святкащия с мълнии” .

82 На гр. Атина.

83 Храмовете на Питийския Аполон и Зевс Олимпийски.

84 “Харма.”

85 „бързия кон на Адраста, на който родът е от бога” (Ил., 23.346).

86 Вж. бел. 16.

87 Написаното от Страбон „Аргос” е съмнително; трябва да е мислил за пътя, изминат от Амфиарай или Адраст обратно към Пелопонес.

88 За ?рйьнфй, Meineke чете ?нйьнфй.

89 Мястото, споменато у Омир, Ил., 2.496.

90 Фрагм. 73 (Bergk).

91 Т.е. страната над р. Асопос.

92 “Блата.”

93 Ил., 2.508.

94 Т.е. Халай Айксониди и Халай Арафениди.

95 Вж. Ил., 13.21, Од. 5.381. Еги е бил на мястото на съвр. Лимни или малко на юг.

96 8.7.4.

97 Унищожен от приливна вълна в 426 г. пр. Хр. (Тукидид, 3.89).

98 Съвр. Ктипа.

99 Вж. 6.3.1.

100 За превръщането на Главк в морско божество, Срв. Павз. 9.22.6-7 и Платон, Държавата, 611.

101 Ил., 2.508.

102 Т.е. правят гласната „i” дълга, кто поставят извито ударение, вместо остро, или удължават сричката, като произнасят “s” като двойно “s.”

103 Т.е. “i” в Ниса е дълга по природа.

104 Т.е. „За Каталога на корабите” (вж. 1.2.24.).

105 Планинската верига в Беотия между ез. Копаида и Коринтския залив.

106 Т.е. освен източната страна, на Евбейско море.

107 Срв. 8.8.4.

108 Страбон има предвид предимно ез. Копаида.

109 Плоската част на греблата, на гр. “platз.”

110 „Хелос” (блато), „хеле” (блата).

111 На гр. „весла”.

112 Ил., 2.502.

113 Или подземно корито.

114 9.2.13.

115 Долна Ларимна

116 Според Павз. (9.23.7.), „От стари времена Ларимна принадлежала на Опунт, но когато Тива се въздигнала много, гражданите й доброволно се присъединили към беотийците.”

117 „Отток”.

118 Тук вероятно има пропуск в текста.

119 За р. Тритон, вж. Павз. 9.33.7.

120 Това е невъзможно, след като Мелас е от северната страна на езерото, а Халиарт – на южната.

121 Срв. Плиний 16.66.

122 Ил., 2.503.

123 Ил., 2.523.

124 Обикновено „Панопей”.

125 Неизв. от други източници.

126 Ил., 5.708.

127 Ил., 20.385.

128 Ил., 2.500.

129 Ил., 7.221.

130 9.2.8 и 9.2.12.

131 Ил., 2.497.

132 Т.е. покрай р. Асопос.

133 Т.е. от вакханките.

134 8.6.24.

135 Вж. 7.3.6.

136 В епическата му поема „Тиваида”.

137 Т.е. гледано от Теспии.

138 „Дела и дни”, 639‑40.

139 Т.е. „мюхос”, вътрешността на дн. зал. Залица.

140 8.6.22.

141 Спускат се рязко към равнините, без склонове.

142 Вж. 8.6.21.

143 Cp. 10.3.17.

144 9.2.3.

145 9.2.10,11.

146 9.2.11, 12, 17, 20.

147 Ил., 2.499.

148 Ил., 2.502.

149 9.2.18.

150 Cp. 9.2.20.

151 Някои поправят „Хадес” на „Арес”.

152 Ил., 2.504.

153 8.6.24.

154 От неговите творби са останали само шестнайсет епиграми.

155 Т.е. „горски гъсталаци”.

156 Ил., 2.505.

157 Акрополът на Тива

158 Т.е. основавания на храмове. Този фрагмент от Пиндар е известен само оттук. (вж. Bergk, Фрагм. 101).

159 Bergk, Фрагм. 102.

160 Срв. 1.3.18

161 Т.е. Зенодот е поправил омировото “Arnк” (Ил., 2.507) на “Ascrк.”

161а Ил. 5, 43-44.

162 Ил., 4.8. (в бълг. превод прозвището на Атина Алалкоменида е преведено погр. от гл. alexo – защитавам).

163 338 г. пр. Хр.

164 За богатството на Орхомен вж. Павз. 8.3.3.

165 Ил., 9.381.

166 Т.е. услуги.

167 „Deilinou klimatos”: лъжлива етимология на “Eudeielos,” основана на това, че ефектът на слънчевата топлина е най-голям по време на „deilк” (вечер). Но най-вероятно значението на „eudeielos” е „слънчев” – думата се използва за места, изложени на горещощо слънце. Както показва контекстът, Страбон мисли за местоположението и за слънчевата горещина (вж. 10.2.12, където обсъжда “eudeielos Итака”).

168 Т.е. омировият „Каталог на корабите”.

169 На гр. “Hesperioi.”

170 9.2.1.

171 Од. 8.75.

172 Ок. 595 г. пр. Хр.

173 На Аполон в Делфи.

174 Т.е. „Пития” и „Пито”.

175 „Да попитат оракула”. Други, по-убедителни етимологии, извличат двете имена от глагола „p?thesthai”, “гния”, защото Питон, убит от Аполон, е „гниел” там.

176 Но в “diakonos” дълга е вората сричка; а Омир не използва думата.

177 Вж. 8.7.3.

178 Т. е. заседател на Събранието на Пили.

179 Елините, живеещи в Италия.

180 Ил., 9.404.

181 Вж. бел 26 към кн. 5.

182 352 г. пр. Хр. Двамата били фокидски пълководци.

183 Вж. 5.1.7.

184 Гр. дума означава „стрелец”.

185 Ахил.

186 За времето, срв. 9.3.4.

187 Китаредите са пеели под съпровод на цитра и техните състезания не трябва да се свързват с тези на флейтистите и свирачите на цитра, чието представяне на Питийските Номе било чисто инструментално.

188 Ако текстът е верен, Страбон трябва да говори за мелодият, свирена на Питийските Номе по негово време или по времето на някой източник, когото цитира, като по-ранните композиции били заменени от тази на Тимостен (ок. 270 г. пр. Хр.). Но тъй като учредяването на Питийските Номе се приписва на Сакадас, (Pollux 4.77), победител на флейта на Питийските игри ок. 300 г. преди времето на Тимостен (Павз. 6.14.9 и 10.7.4.), някои автори приемат, че има лакуна в гръцкия текст и че Страбон казва, че мелодията е била композирана от Сакадас, а по-късно просто е описана от Тимостен в един от многобройните му трудове.

189 „Тръби”.

190 „Тръбни звуци.”

191 Свещена делегация, пращана от Атина при Пито (Делфи). Вж. 9.2.11.

192 Вик, отправян към Аполон в качеството му на Пеан (Лечител).

193 Най-вътрешната част на залива.

194 За мястото на Медеон вж. бел. към Павз. 10.36.6.

195 Но Тукидид (2.29) казва: „В тази страна (Давлида) Итис пострадал от ръцете на Филомела и Прокна”.

196 Ил., 2.519.

197 Кипарис.

198 Смисълът на теста е неясен. Павзаний (10.36.3) казва: „Казват, че в стари времена името на града било Кипарисос и че Омир в каталога на фокидците е решил да го нарече с това име, въпреки че по негово време вече се е наричал Антикира…”. За местоположението на Ликорея, вж. 9.3.3.

199 Од. 7.324.

200 „Подложен на бурен вятър.”

201 „Наблюдателницата.”

202 Ок. 457 г. пр. Хр. (вж. Тукидид, 1.107-108).

203 9.2.3. Срв. 10.3.4.

204 „За венеца”, 168.

205 От Филип в 338 г. пр. Хр.

206 Ил., 2.523.

207 Срв. 9.2.42.

208 Фрг. Известен само оттук. (Фрагм. 37, Rzach).

209 9.3.1.

210 Гр. дума за „разцепвам, разделям” е „схидзо”, което Страбон свързва етимологично със „Схедий” (вж. Ил., 2.517).

211 Опунт.

212 Вж. 9.2.13.

213 Полиандрион е място, където са погребани много герои.

214 Грешка. Действиелното разстояние е около два пъти по-малко.

215 Ил., 23.85.

216 9.3.17

217 Т.е. от кблпт (хубав) и ?сьщ (обработвам). Евстатий (бел. по Ил., 2.531) казва: “Калиарос, казват, бил наречен така на Калиарос, син на Ходойдокос и Лаономе; според други бил наречен Калиара, в ср. род, защото земята била хубаво обработена.”

2218 И “bessa” и “napк” означават „гориста долчинка”.

219 Т.е. по времето на Омир, упоменава Тарфа и Троний заедно (cp. ”tarphos,” “гъста гора”) – Ил., 2.533.

220 “Naus” (кораб) and “pactos” (събран, построен), дорийското произношение на рзкфьт.

221 Ил., 2.640.

222 Т. е. локрите озоли, както и западните (вж. 9.4.1.). Източниците, цитирани от Страбон извличат „озоли” от “ozein” (мириша).

223 9.3.4.

224 Явно има предвид локрите озоли.

225 Отново изглежда има предвид локрите озоли.

226 Вж. 9.3.1.

227 „Горещите порти”.

228 Вж. кн. 7 фрг. 52.

229 Хдт. 7.198, 200.

230 8.6.24 и 9.2.23.

231 Т.е. ако владее тези места, може да наложи контрол над Елада дори от далечна Македония.

232 Вж. 9.4.2.

233 Срв. 10.3.1.

234 Срв. Фрагм. 12 от кн. 7.

235 Т.е. северната и южната граници.

236 Устието на Пеней.

237 На границите на Македония, вж. фрагм. 10, 11, 12a и 13 от кн. 7.

238 В 7.7.1 и 7.7.8 Страбон определя амфилохийците като епироти.

239 „Хестиеотида” е атическото произношение, а „Хистиеотида” – йонийското и дорийското, спор. Ст. Византийски.

240 Вж. фрагм. 12 от кн. 7.

241 Династиите на Ахил, Протезилай, Евмел, Филоктет, Подалейрий, Еврипил, Полипойт, Гуней, Протоус и Феникс, всички упоменати в Ил., 2.685‑756, освен Феникс, който в 9.484 е „цар на долопците”, а в 16.196 води петия отряд мирмидонци.

242 Ил., 2.681.

243 Фрагм. 183 (Bergk).

244 Ил., 9.484.

245 Т.е. за Феникс.

246 Ил., 9.443.

247 Ил., 2.683.

248 Ил., 9.478.

249 Ил., 9.395.

250 Стар Фарсал.

251 Храм на Тетида, майката на Ахил.

252 Ил., 2.683.

253 Ил., 2.727.

254 Ил., 2.704.

255 Ил., 13.685.

256 Ил., 13.693, 699. Срв. 2.727 и 2.704.

257 Ил., 2.682.

258 Вж. и Хдт., 7.173.

259 9.5.4. Срв. 3.4.19, 4.1.1. и 8.3.10.

260 9.4.13 сл.

261 Всъщност три пъти, Ил., 16.174, 176 и 23.144.

262 Т.е. във властта на Ахил.

263 Липсващ текст.

264 Ил., 23.142.

265 Ил., 16.173‑175.

266 Трахинийската Хераклея (вж. 9.4.13 и 9.2.23) била в територията на Ойта (9.3.14) и в горния пасаж същото изглежда е вярно за Дриопида.

267 Вж. 9.3.1. и 9.4.10.

268 Град Пинд (9.4.10.)

269 Същото като Парасопии (9.2.23..)

270 Ил., 9.483‑484 (думите на Феникс).

271 Вж. 9.5.2. и бел. за „Хестиеотида”.

272 От Пелион (Ил., 2.744).

273 Текстът е спорен.

274 Срв. 9.5.10.

275 Ил., 2.696.

276 Атина Итония.

277 9.2.3, 29, 33, 34.

278 Гр. дума е съставна от “nau(s)” (“кораб”) и “pagia” (“строителство”), като “pagia” е дорийското произношение..

279 На гр. (дорийски) “pagai.”

280 Т. е. „Място за отплаване.”

281 9.4.15.

282 Не е известно друго упоменаване за „Пилийското събрание” в Йолк. Едва ли би могло да се отъждестви с „Пилейското” (Амфиктионското) събрание (9.3.7.).

283 Вж. 8.4.3-4 и 8.6.15.

284 Вж. 10.1.6.

285 Вж. 12.8.4.

286 Вж. 13.4.14.

287 Оригиналният текст може да означава както „кариерите с бял мрамор”, така и „белия мрамор” изобщо.

288 Ил., 2.729.

289 Вж. 9.5.3.

290 Т.е. Томе.

291 „Томос” означава „куп камъни”.

292 Фрагм. 82b, Schneider.

293 Текстът вероятно е повреден.

294 Онтурион бил „тесалийски град близо до Арне” (Stephanus Byzantinus, s.v.).

295 Фрагм. 14, 15, 15а от кн. 7.

296 Ил., 2.596.

297 Вж. 9.5.16.

298 Срв. 10.1.10.

299 Вж. 14.1.18.

300 Ил., 2.734.

301 9.5.15.

302 Деметрий от Скепсис.

303 Ил., 9.447.

304 Ил., 10.266.

305 Вместо „от Елеон”.

306 Ил., 9.478.

307 „Бяла пръст”.

308 Ил., 2.738.

309 Ил., 2.744.

310 Вж. 9.5.13.

311 Т.е. Кибела.

312 „Одесос” е възстановено от издателя.

313 Ил., 2.751.

314 Срв. 9.4.11.

315 Тесалийската Додона, спомената във фрагм. 1, 1а, 1б, 1в, кн. 7.

316 Ил., 2.748.

317 Перебите завладели Хестиеотида (9.5.17).

318 Вж. 9.5.19.

319 Ил., 2.754.

320 7.7.12.

321 „Кучешки глави”, верига от ниски хълмове.

322 Тит Квинций Фламиний.

323 197 г. пр. Хр.

324 Омир никъде не упоменава изрично магнетите или тяхната страна, освен в Ил., 2.756, където казва: „А Тентредонов Протой бе водач на магнетите силни”.

325 Ил., 2.757.

326 Ил., 2.738.

327 Ил., 2.734.

328 Някои учени оспорват автентичността на този пасаж.

329 Ил., 2.749.

330 Коронида, майката на Асклепий.

331 Фрагм. 122 (Rzach): цитиран отново в 14.1.40.

332 Фрагм. 16б и 16 в в 7 кн.

333 Явно Хиероним от Родос (вж. 8.6.21.)

334 Вж. 9.1.18.

==============================================================

Към глава първа от книга девета

Към глава втора от книга девета

Към глава трета от книга девета

Към глава четвърта от книга девета

Към глава пета от книга девета

Published in: on 14. 11. 2008 at 12:21 am  Коментарите са изключени за Страбон, География – кн. 9 – бележки  
Tags:

Страбон, География – кн. 8 – бележки

Бележки по осма книга

1 Средиземноморието и Атлантика.

2 Вж. Кн. 7 фрг. 9.

3 Т.е. на север от Истъм.

4 Вж. 14.5.26.

5 1.2 и 2.36.

6 Пелопонеската Ахея.

7 Ср. 8.5.6.

8 Ср. 8.3.33.

9 Термопили.

10 Т.е. от Пили до устието на Пеней.

11 Гроскунд, Крамер и други издатели смятат, че от ръкописа е изпаднало: „и че Елада е акрополът на целия свят.”

12 Локрите епикнемиди.

13 Дн. планина Катавотра. Тя очертава границата между долините на реките Сперхей и Кефис.

14 Ср. 2.1.30.

15 Нос Хелонтас срещу остров Закинтос; дн. нос Торнесе.

16 Нос Малеи.

17 Айгион или Егион, макар че в дн. време е по-известен като Востица.

18 За Полибий една миля е равна на 8 1/3 стадия.

19 Букв. „влачене през”; името на „най-тясната част на Истъм” (8.6.4) и използвно вероятно за самия път.

20 Виж 8.5.1.

21 Виж 8.7.4.

22 Нос Аракс; дн. Калогрия.

23 Букв. „по-пълно”.

24 Нос „Дрепанон”. Страбон бърка нос Рион с нос Дрепанон, тъй като двата са били разделени от залива на Панорм.

25 На Моликрея, малко етолийско градче наблизо.

26 „Крисейският залив” (дн. зал. Салона); името често е било използвано в този по-широк смисъл. Ср. 8.6.2.

27 Така Страбон се противопоставя на твърдението на други (вж. началото на параграфа), че Ахелой разделя акарнанците и етолийците.

28 „Локрите и…” изглежда е изпаднало тук от ръкописа, защото Страбон току що е казал, че „Антирион е общата граница на Етолия и Локрида” (виж 9.3.1).

29 Според някои издатели изпадналият тук текст е „Крисейския залив; но морето от град Креуса.”

30 Т.е. „Корабът… премина”.

31 Од., 15.298.

32 Ил., 5.545.

33 Од., 3.4.

34 Букв. „куха”; т.е. с много падини. Също и „Койле Сирия” (16.2.2.), район на Сирия.

35 Възстановката на написаното от Страбон тук изглежда е невъзможна.

36 „Три” и „филе” – племе, род.

37 Дн. Каковатос.

38 Ил., 15.518.

39 Пл. Килене, дн. пл. Зирия.

40 Мястото на коринтска Ефира се отъждествява от някои с праистор. Кораку.

41 Ил., 2.659. Майката на Тлеполем бил Астиохея.

42 Ил., 15.529-531.

43 Од., 1.261 (говори Атина).

44 Од., 2.328-329.

45 Од., 2.328-329.

46 Виж 7 фрг. 16.

47 Виж 7.7.5.

48 Ил. 2.605.

49 Ил. 2.511.

50 Самотраки.

51 Виж 10.2.17.

52 Ил., 24.78.

53 Ил., 2.659.; в българския превод думата е „древна”, но вярното е „далечна”.

54 „Скепсис” – думата означава „разсъдък, мисъл”; изглежда е каламбур с (Деметрий от) Скепсис.

55 Ил., 2.730.

56 Ил., 2.595.

57 Ил., 2.596.

58 Пл. Сколис (виж 8.3.10); дн. Сантамериотико.

59 Поговорка. Виж Стефан Византийски, s.v. КпсхцЬуйпн.

60 Корифасион се идентифицира с дн. Наварино.

61 Омировия епитет за Пилос, „пясъчен”; но виж 8.3.14.

62 Като майки, които показвали бебетата си с вързани на шиите им „знаци”, подарени от бащата с надеждата така да се разкрие бащинството.

63 Ил., 2.615-619.

64 Ил., 23.630-632.

65 Повечето издатели смятат това изречение за глоса.

66 Од., 1.344.

67 Од., 11.496.

68 Ил., 9.529.

69 Ил., 2.625.

70 Фрг. 82 (Bergk).

71 Фрг. 21 (Bergk).

72 Спор. Майнеке Страбон е написал „Архилох”, а не „Есхил”.

73 Фрг. 463 (Nauck).

74 Пл. Сантамериотико.

75 Дн. Астрас.

76 Амфидолида или Амфидолия е била елейска територия на север от Олимпия.

77 Ил., 11.756.

78 „Немидийската” е непознато иначе; вер. „Немейската”.

79 Ср. 10.2.1.

80 Фрг. 74 (98).

81 Од., 3.366-370.

82 Ср. Ил., 11.756.

83 8.3.17.

84 Ил., 7.135.

85 Спор. Полибий (16.17), десет стадия.

86 Ил., 2.584.

87 Тълкувано като „пясъчен”.

88 „Пясъчен”.

89 Фелон, град, река или планина, е неизв. от други източници.

90 „Сладко ухаеща” (мента).

91 Както и от пилийците.

92 „Аниос” изглежда е сгрешено от „Анигрос” (срв. 8.3.19 и Павзаний, 5.5.5.); но според Крамер е „Алфей”.

93 Од., 3.4-6.

94 Ил., 20.329.

95 12.3.5.

96 Запазените трудове на Аристотел не съдържат упоменаване за кавконите (кавконитите).

97 12.3.5.

98 Од., 3.366.

99 Виж 8.3.20.

100 Седемте Плеяди.

101 Ср. описанието на Павзаний на Самикон, Арене и Анигрос (5.5.6 и 5.6.1-2).

102 Ил., 2.591.

103 Ил., 11.722.

104 За по-пълно описание виж Павзаний 5.5.5.

105 Срв. Павзаний 5.5.5.

106 Т.е. свързвайки така името с гл. „менейн” (оставам, задържам се). Страбон вер. е написал „Ментей” или „Минией”, а не „Минтей”.

107 Ср. 1.3.16.

108 Фрг. 112 (Schneider).

109 8.3.9.

110 8.3.13.

111 Фрг. 44 (Bergk).

112 Нар. още Сфактерия (виж 8.4.2).

113 „Келадон” и „Фейа” са четенията в омировия текст (Ил., 7.133). След думите „близо до Фейската крепост” Омир добавя „край буйните струи на Ярдан”.

114 Както често пъти, Страбон има предвид устията на реките.

115 Преводът на този стих от Илиада (9.153) съвпада с тълкуването на Страбон, въпреки че другаде (Ил. 11.712) „неатай” означава не глагол (обитават), а прилагателно (крайни).

116 8.3.3.

117 8.3.8.

118 Ил., 2.591-596.

119 Парагр. 19 по-горе.

120 Ил., 11.711.

121 „Стръмни”.

122 „Блато”.

123 „Морски бряг”.

124 Т.е. нарича го „еуктитон” (добре построен), като приема другата дума за епитет.

125 „Тръстика”.

126 Ил., 11.711.

127 Т.е. не Кипарисеи (мн. ч.), а Кипарисеис (м. р.)

128 Ил., 2.697.

129 Ил., 2.584.

130 Хелос означава „блато”.

131 „Извор” (8.3.13).

132 Халкида е било името както на „поселението” (8.3.13), така и на реката.

133 Од., 15.295.

134 Од., 4.671.

135 Од., 15.299.

136 Не „бързи”, обичайното значение, давано на „thoai”. Така Страбон свързва прил. с гл. „thooo” (остря) (срв. Од., 9.327 „аз собственоръчно заострих”).

137 В това изр. Страбон изглежда отъждествява омировата Итака с дн. Итака или Тиака; но в 1.2.20, 1.2.28 и 10.2.12 като че ли го отъждествява с Левкас.

138 Ил., 11.691.

139 Ил., 11.670.

140 Ил., 11.691.

141 Ил., 11.678.

142 Ил., 11.682.

143 Ил., 11.707.

144 Ср. 8.3.10.

145 Ил., 11.757.

146 Ил., 11.759.

147 Ил., 11.698-703.

148 Ил., 2.618-619.

149 Ил., 2.591.

150 Епейците.

151 Виж 8.3.7.

152 Т.е. в Омировия „каталог”. Виж 8.5.8 и Ил., 2.581-586.

153 8.5.8.

154 Ил., 5.545.

155 Ил., 2.591-602.

156 Ил., 1.528. -530.

157 Ил., 8.199.

158 Виж 10.3.22.

159 Питийските, Немейските и Истмийските игри.

160 Ил., 23.255 сл.

161 Виж 8.3.29.

162 Ил., 11.698.

163 Спор. Тукидид (5.34) лакедемонците заселили някои илоти в Лепреон в 421 г. пр. Хр.

164 Страбон изглежда има предвид, че лепреатите са „победили във война” над другите градове в Трифилия, съюзили се с писатите във войната срещу елейците.

165 Напр. Макистос. Според Херодот (4.148) това станало „по мое време”. Но виж и Павзаний (6.22.4).

166 Од., 11.236.

167 И двете думи означават „съд за пиене”.

168 Ил., 24.544.

169 Фрг. 294 (Nauck).

170 Фрг. 658 (Nauck).

171 Фрг. 377 (Nauck).

172 Майнеке след Крамер изхвърля „и днес се нарича Барнихи” заради допускането, че думата е славянска.

173 Од., 11.238.

174 Виж Фрг. 14 (Nauck).

175 Издателят тук е пропуснал изречението, заради противоречие с 9.5.6.

176 Според Павзаний (6.22.7) с водите, изтичащи от един извор в реката, която там е изписана „Китерос”.

177 За Арпина (Арпине, Харпина), виж и Павзаний (5.22.6, 6.21.8.).

178 Страбон има предвид „през територията на който”.

179 Дн. Бакиреика.

180 Думите „и е разположен… Писатида” изглежда се отнасят за ахейския Фари, не за някакъв аркадски град; в такъв случай или Страбон е сгрешил, или думите са по-късна прибавка.

181 Ил., 2.591.

182 Т.е. на крайморската страна.

183 Срв. 8.3.30.

184 Спор. Павзаний (5.8.5) игрите били прекъснати след царуването на Оксил(ос) и отново подновени при Ифит.

185 Също у Херодот, 6.127.

186 Вярното разстояние от н. Араксос, който бил в Елея (8.3.4) до р. Неда е около 700 стадия. Мюлер поправя 1200 на 670 стадия, което е по-близо до разстоянията, дадени от Страбон (8.2.1, 8.3.12,21).

187 Градът бил основан от Епаминонд в 369 г. пр. Хр. (Диодор Сицилийски 15.66)

188 Дн. гр. Корон или Корони.

189 Ил., 9. 150-153.

190 Ил., 2.582, където омировата дума е „Фарис”.

191 Ил., 2.585; дн. Витило.

192 Има се предвид страната Месения, а не гр. Месена.

193 По времето на Страбон р. Неда е била границата между Трифилия и Месения (8.3.22), но в този пасаж явно има предвид някакъв нос на „старата граница”.

194 Според Диодор Сицилийски (12.60) Стратокъл е архонт по времето на този поход (425 г. пр. Хр.); а спор. Тукидид (4.3) походът го направили Евримедон и Софокъл. Поради това някои поправят „Стратокъл” на „Софокъл”.

195 За пълно описание, вж. Тукидид (4.35 сл.). Събитието се датира в 425 г. пр. Хр.

196 4.3.

197 Тукидид казва „около четиристотин”.

198 Ил., 9.152, 294. Също Павзаний (4.35.1).

199 31 г. пр. Хр.

200 Страбон има предвид територията.

201 Дн. нос Гало.

202 Хермионийският Асине е бил в Арголида, югоизточно от Навплия.

203 Виж 8.5.1.

204 Или Тенар.

205 Или „Бойтил”.

206 Дн. Каламата.

207 8.3.28.

208 Едва ли се отнася за Фери, защото Павзаний изглежда нито е видял, нито е знаел за храм на Атина там. Сл. Страбон изглежда има предвид, че такъв храм е имало някъде другаде, на бреговете на реката Недон (дн. Каламата).

209 Поаеса е неизвестна от други източници.

210 Неизв. от други източници.

211 Изброени в Ил., 9.150-153.

212 Ил. 9.150.

213 Дн. Зугра.

214 8.3.25.

215 Виж 8.4.7.

216 8.4.4.

217 Айпея (Епея), като форма за ж.р. от гр. прилагателно „айпюс” – „стръмен”.

218 Виж 8.4.7.

219 „Антея със тучни ливади”, Ил., 9.151.

220 Дн. Петалиди.

221 Ил., 9.153.

222 Виж 8.3.23.

223 В кодексите: „двеста и петдесет”.

224 8.3.1.

225 Т.е. обща за долния град и акропола.

226 Филип V (220-178 г. пр. Хр.).

227 Същият Деметрий със съгласието на Филип V прави опит да завземе Итоме, но бил убит по време на щурма (виж Полибий 3.19, 7.12).

228 Консулът Луций Мумий (срв. 8.6.23) завзел Коринт и го унищожил с огън в 146 г. пр. Хр., но градът бил възстановен от Август.

229 Срв. 6.1.6.

230 За вероломството на Аристократ, виж Павзаний 4.17.2.

231 Фрг. 8 (Bergk).

232 Фрг. 8 (Bergk). Ериней бил важен град в района на Дорида (виж 9.4.10 и 10.4.6.) Тукидид (1.107) нарича Дорида „метрополията на лакедемонците”.

233 Наред с други твдорби, Филохор бил авторът на „Атида”, история на Атика в седемнадесет книги от най-древни времена до 261 г. пр. Хр. Запазени са само фрагменти.

234 Диодор Сицилийски (15.66) споменава само три Месенски войни.

235 Дн. н. Матапан.

236 Дн. н. Малеа.

237 Букв. „Прозорци”; дн. Каво Гросо, полуостров с обиколка ок. 6 мили, със стръмни скали, прорязани с пещери.

238 За описание на този храм, виж Павзаний, 3.18.6 сл.

239 Оттам и „притаения сред планините Лакедемон” (Од., 4.1).

240 „Блата”.

241 Тоцер идентифицира този „храм на Дионис в Лимни” с Ленеона в Атина.

242 “Taenarias fauces” (Тайнарското гърло) на Вергилий (Georg. 4.467).

243 Дн. Рас-ал-Разат.

244 Дн. нос Пасеро.

245 Букв. „Магарешката челюст”; дн. нос Елафониси.

246 Идентифицира се с Кимарос (10.4.5.) Дн. нос Гарабуса.

247 От нос Тайнар.

248 „Хелос” означава „блато”.

249 Ил., 2.584.

250 Тази равнина се простира на североизток от Кипарисия.

251 Между Акри и Кипарисия, крй дн. Ксили.

252 Ил., 2.484-877.

253 Лимни или Лимнеон, Киносура, Месоа и Питане изглежда са били квартали или райони на Спарта, кто жителите на всеки район образували местна фила.

254 Липсват три или четири букви в оригинала. Майнеке въвежда конектура „близо до Торнакс”, която спор. Ст. Византийски е планина в Лакония.

255 8.3.29, 8.4.1.

256 За „крите”, „дома” и „мапсидион” Аристотел (Poet. 1458A) цитира същите примери.

257 Ил., 19.392.

258 Фрг. 88 (Diels).

259 „Гледка”.

260 За „ерион” – „вълна”.

261 „Кормила”.

262 Ил., 2.583.

263 Т.е. лаконския (а не локрийския) Авгеи, който е на тридесет стадия от Гитион (Павзаний, 3.21.6), близо до дн. Лимни.

264 Ил., 2.583.

265 Кастор и Полукс.

266 „Грабителите на Лас”.

267 Фрг. 871 (Nauck).

268 Гр. традиция поставя дорийското завоевание към 1104 г. пр. Хр.

269 Срв. 8.5.5.

270 Филоном (сл. параграф).

271 Егис бил разположен в СЗ Лакония, близо до изворите на Еврот.

272 Територията включвала Карист (10.1.6).

273 Майнике и Форбигер прехвърлят „и били наречени Илоти” след „Хелос”.

274 Од., 3.249.

275 Од., 3.251.

276 8.7.1.

277 Еврикъл също така злоепотребил с приятелството на Ирод Велики и други (Йосиф Влавий Antiq. Jud. 16.10 и Bell. Jud. 1.26.1-5).

278 Други интерпретират израза просто като „умрял”, но оригиналът определено намеква за изгонването му от Цезар (Йосиф Флавий, Bell. Jud. 1.26.4 и Плутарх, Apopth. 208A).

279 Гай Юлий, наречен на Юлий Цезар.

280 Измяната му към Цезар.

281 Т.е. „Свободните лаконци”. Август ги освободил от подчинението им на лакедемонците, оттам наименованието. Първоначално са имали двадесет и четири града, но по времето на Павзаний – само осемнадесет. За техните имена виж Павзаний, 3.21.7.

282 „Периеки” означава букв. „хора, живеещи около (град)”, но се превърнало в редовно название за подчинени съседи. Те не били граждани, но не и държавни роби като илотите.

283 Страбон тук има предвид конституцията (държавната уредба) на Спарта.

284 Т.е. първоначални основатели на род или държава.

285 От дома на Агидите и цар на Спарта, 408-394 г. пр. Хр. (Диодор Сицилийски, 13.75 и 14.89).

286 Бил е шестият по ред потомък на Прокъл (10.4.18).

287 Ср. Ил., 2.581.

288 Фрг. 1083 (Nauck).

289 Виж 8.3.2.

290 Т.е. в текста на Омир, Ил., 2.581 и Од., 4.1.

291 Обичайното значение на „кете” е „морски чудовища” или „китове”, но Страбон очевидно говори за „проломи” или „цепнатини”.

292 Значението, дадено в схолиите към Омир и което изглежда по-свързано с обичайното значение „морски чудовища”.

293 Т.е. „с изобилие на джоджен”.

294 Ил., 1.268, където Омир говори за Кентаврите, които, според горното тълкуване са „чудовища, обитаващи планински пещери”.

295 Од., 21.13.

296 Од., 21.15.

297 Од., 3.488.

298 Од., 2.486.

299 Букв. „в падина”.

300 Од., 4.1-2.

301 Од., 2.359.

302 В Од., 4.1 и Ил., 2.581 (Каталога на корабите). Но епитетите са пропуснати в Од., 21.13.

303 Т.е. че Омировият Лакедемон включва Месения.

304 Беотийският Делион е бил на мястото на дн. Дилеси. Мястото на лаконския Делион е несигурно.

305 Лимера: епитет, означаващ „с добрия пристан”.

306 Т.е. „навос” (кораб) + „плео” (плавам).

307 Страбон бърка Навплий, син на Посейдон и Амюмоне и далечен предтеча на Паламед с Навплий, бащата на Паламед.

308 Срв. 8.6.11.

309 Асине в Арголида, недалече от Навплия, не месенската Асине.

310 Дн. Каламаки.

311 Виж 8.2.1.

312 Но този епитет „хипиос” (коневъдна земя) не е използван за Аргос никъде в Илиадата или Одисеята. Пиндар го използва веднъж в Isth 7(6).17.

313 Т.е. Ил., 2.287.

314 Ил., 4.52.

315 Ил., 2.559.

316 Ил., 1.30.

317 На Агамемнон.

318 Ил., 2.681.

319 Ил. 9.141.

320 Од., 3.251.

321 1.3.

322 Ил., 2.684.

323 Ил., 2.867.

324 Од., 1.344.

325 Од., 15.80.

326 Аргос.

327 Близо до Кинурия и Аркадия е пл. Ликей, а не Лиркей. Ликей (дн. Диофорти) е на границата на Месения и Аркадия.

328 6.2.4.

329 Авторът на този израз е неизвестен.

330 Т.е. „много жаден”, макар че Страбон и Атеней (444Е) дават друго тълкуване на думата.

331 Ил., 4.171.

332 Т.е. „много бленуван”.

333 Т.е. „много разрушителен”.

334 Думата означава или „много разрушителен”, или „разрушен от смъртта на мнозина” – явно второто в цитираната тук фраза от „Електра”, 1.10.

335 Осн. Значение „притискам силно, наказвам”.

336 Ил., 2.193.

337 Осн. значение „пращам, отпращам”.

338 Од., 2.376.

339 „proiapsen”.

340 Ил., 1.3.

341 Т.е. приемат рплхдЯшйпн за грешка вм. рплъ д’ Ншйпн и обясняват грешката с приеместване (хипербатон) на de в Argosde и контрахиране в една дума поради изпадане на гласната е (синалефа).

342 Хезиод, Фрг. 24 (Rzah).

343 Фрг. 228.7 (Nauck).

344 Ср. 5.2.4.

345 Ил. 1.270, цитирано от Страбон в 1.1.16.

346 Од., 4.296.

347 ил., 6.152.

348 Од., 1.344.

349 Ил., 2.108.

350 За пълно описание на разкопките при Хереон, вж. Waldstein, “The Argive Heraeum”, 1902, 2 vols.

351 Старият храм бил унищожен от пожар в 423 г. пр. Хр. (Тукидид, 4.133; Павзаний 2.17), а новият бил построен ок. 420 г. пр. Хр.

352 В частност статуята на Хера, която била „седнала на трон, голяма е и е изработена от злато и слонова кост, творба на Поликлейт.” (Павзаний, 2.17.4.)

353 Ил., 2.559-562.

354 Ср. 8.6.2.

355 Т.е. с ударение на първата сричка.

356 Името все още се пази в дн. Прония, близо до навплия.

357 Текстът в ръкописите е развален. Учените тук спорят дали Страбон е имал предвид същия, споменат преди храм на Хера (Хереона), или съвсем различен.

358 Хермионе или Мидея.

359 „Рибари”.

360 Т.е., както и Хермионе.

361 Фрагмент, изв. само оттук.

362 Делфи.

363 Същото кто Хермионе.

364 14.2.16.

365 „Четирите града”, т.е. северната част на Атика с четирите дема Маратон, Ойное, Пробалинтос и Трикоринтос.

366 Фрагмент, известен само оттук.

367 Североизток.

368 Параграф 10, в тази глава.

369 Ил., 2.562.

370 Гр. дума за „мравки” е „myrmekes”.

371 Виж 5.2.10.

372 Ил., 2.496.

373 Ил. 2.559.

374 Ил., 2.497.

375 Ил., 2.632.

376 Ил., 2.562.

377 Срв. Херодот, 1.82.

378 Срв. Павзаний, 8.6.4.

379 Спор. някои издатели Страбон има предвид Крейон, планината близо до Аргос.

380 Lyrkeion (конектура на Casaubon) за Lykourgion (виж 6.2.4).

381 Например, срещу римските претори (виж 8.5.5.).

382 „крайбрежната земя”.

383 Ил., 2. 569-575.

384 Ифигения в Таврида, 508 сл.

385 Орест 98, 101, 1246.

386 Споменато и в 8.3.30.

387 Тарквиний.

388 Тарквиний Приск (виж 5.5.2).

389 Тук има игра на думи, която не може да се предаде в превода. Може да означава и „свалих три мачти”, т.е. „прелъстих трима корабни капитани”.

390 Хиероним от Родос, живял ок. 290-230 г. пр. Хр.

391 Евдокс от Книд, известен математик и астроном, творил ок. 350 г. пр. Хр.

392 Срв. 8.4.8.

393 Това ниво е на 61 м над равнината между него и Коринтския залив.

394 Фрг. 1084 (Nauck).

395 „Мит от всички страни” е обичайният превод на гр. ресЯклхуфпн, но Еврипид го е използвал в см. „мит от двете страни”, т.е. от Коринтския и Сароническия залив.

396 „Конския извор”.

397 От Акрокоринт.

398 Т.е. на изток.

399 „Магарешките планини”. Но според някои изследователи Страбон ги бърка с Герания, които са на границите на Коринт и Мегара.

400 Скиронийския път между Мегара и Коринт, виж Павзаний, 1.44.10.

401 Виж 8.2.1. и ср. 8.6.4.

402 Това може да е Азия или град Асеа (в Аркадия), чието име според Херодиан 2.479 се изписвало и като „Асия”.

403 За историята на цар Тенед виж Павзаний, 10.14.1-4 и Диодор Сицилийски 5.83.

404 Цит. фрагмент е изв. само оттук.

405 Срв. 8.4.8.

406 Спор. Плиний (Nat. Hist. 35.39) Аристид от Тива изобретил рисуването върху восък и енкаустика.

407 Т.е. ако се говори за рисунките на други художници.

408 31 г. пр. Хр.

409 Според Velleius Paterculus (1.13.4), Мумий казал на мъжете, на които било поверено да отнесат тези картини и статуи до Рим, че ако ги загубят, ще трябва да ги подменят с нови.

410 От 146 до 44 г. пр. Хр.

411 Александрийският граматик, живял в трети век пр. Хр.

412 Изписвано „Келуса” от Кнесофонт (Hellenica, 4.7.7.)

413 Изписвано „Aigialeia” (Егиалея) от Павзаний (2.7.)

414 „Деметрий, синът на Антигон, след като завзел града на Егиалей в равнината, основал днешния град на мястото на древния акропол” (Павзаний, 2.7.1.)

415 Срв. Полибий, 4.8.

416 251 г. пр. Хр.

417 Страбон има предвид Ахейския съюз (виж 8.7.3.)

418 Виж 8.7.4.

419 Отново Ахейския съюз.

420 Виж 8.1.2 и 9.1.5.

421 8.5.5.

422 Елините в Италия.

423 Питагорейското „Тайно общество” в Кротона и други градове на Magna Graecia било аристократично по характер и с времето изглежда се наложило в политиката. Това предизвикало неприязънта на народа и довело до насилственото му премахване. В Кротона, например, гражданите въстанали срещу „Тристате” по време на техни събрания и изгорили сградата с мнозина от събралите се членове.

424 Виж Полибий, 2.39.

425 280 г. пр. Хр.

426 Другите два били Тритея и Фари (Полибий 2.41).

427 Виж 1.3.8.

428 В Мала Азия.

429 В Панйонион, на нос Микале, спор. Херодот (1.148); „в пусто място в съседство с т. нар. Микале”, спор. Диодор Сицилийски, 15.49.

430 Ил., 20. 404-405.

431 Хераклид Понтийски.

432 „Щита на Херакъл”, 381.

433 Според Полибий (2.43) двадесет и пет.

434 Амарион е името на свещения участък на Зевс Амариос близо до Егион, споменат отново в 8.7.5.

435 Антигон Гонат (276-239 г. пр. Хр.).

436 241 г. пр. Хр.

437 224 г. пр. Хр.

438 Полибий.

439 Срв. имената в техния ред у Херодот (1.145), Полибий (2.41) и Павзаний (7.6).

440 В текста „Patreis” (жителите на Патри).

441 В текста „Phareis” (жителите на Фари).

442 В текста „Tritaeeis” (жителите на Тритея).

443 Ил., 2.575.

444 Ил., 2.639.

445 Ил., 8.203.

446 Ил., 13.21.

447 Ил., 13.34.

449 Виж 6.1.12-13.

450 В тази редакция – „страната”; но Страбон често пъти дава името на града, с което включва цялата притежавана от него територия.

451 Phaenomena, 163.

452 Ibid. 164.

453 Споменат от Полибий (2.41), Павзаний (7.6) и др.

454 Виж 8.3.1.

455 Anabasis, 5.3.8.

456 Мегара Хюблея била на източния бряг на Сицилия, северно от Сиракуза.

457 Фрг. 403 (Nauck).

458 С поправката на Corais.

459 dyein“залязвам” dysme “залез”, “запад”.

460 8.3.11, 17.

461 Мегалополис.

462 Авторството на тези думи е неизв.

463 Ил., 2.606.

464 6.2.9.

465 Т.е. „през подземен канал”.

466 „Ями”.

467 Стимфалос.

468 Спор. някои издатели – четири стадия.

469 Реката, образувана от сливането на Ароаний и Олбиос.

470 Пл. Хаон (Павзаний, 2.24.6).

471 XXXIV фрг. 12

472 Всъщност, по преценката на Полибий, а не на Артемидор.

473 Източният бряг на Арголида се наричал „Акте” (Брега).

==============================================================

Към глава първа от книга осма

Към глава втора от книга осма

Към глава трета от книга осма

Към глава четвърта от книга осма

Към глава пета от книга осма

Към глава шеста от книга осма

Към глава седма от книга осма

Към глава осма от книга осма

Published in: on 13. 11. 2008 at 11:31 pm  Коментарите са изключени за Страбон, География – кн. 8 – бележки  
Tags:

Страбон, География – кн. 7 – бележки

Бележки по седма книга

1 Дон.

2 Азовско море.

3 Дунав.

4 Мраморно море.

5 Днестър.

6 Днепър.

7 Страбон тук има предвид външната част на Северния океан (вж. 2.5.31).

8 4.4.2-3.

9 Гай Юлий Цезар, Тацит, Плиний и други древни автори са смятали германите за келти (гали). В 1914 г. Рихард Браунгарт публикува голям труд в два тома, в който защитава тезата, че боите, винделиките, ретите, нориките, тавриските и други племена, както личи по техните земеделски сечива, първоначално са били не келти, а германи и че най-вероятно са предците на всички германци ( Sudgermanen, Heidelberg, 1914).

10 Т.е. убиите (вж. 4.3.4).

11 Елба.

12 Елмс.

13 Планинската верига, от северна Швейцария до пл. Крапак.

14 Наречена днес Шварцвалд (Черния лес), въпреки че древното име обхващало също и горите на Харц, и горите на Вестфалия и Насау.

15 Някои издатели поправят на „коадуи”.

16 Откъдето и съвр. „Бохемия”, „домът на боите”.

17 Т.е. готите.

18 Тези „гети”, наричани също „даки”, са обитавали днешна Румъния и южна Унгария.

19 Страбон използва тук „племе” в по-широк смисъл.

20 Включително галатите (вж. 4.4.2).

21 Весер.

22 Липе.

23 По-долните бруктери изглежда са живеели на юг от фрисиите и на запад от емите, докато по-горните бруктери са живеели на югоизток от западните хауки (cp. Ptolemaeus 2.11.6‑7).

24 Тюрингската Саале.

25 В 9 г. сл. Хр. конят му паднал върху него и счупил крака му (Liv., Epitome 140).

26 Дн. Бокрум. Римляните са го нарекли с прозв. „Фабария” (Бобения о-в) заради дивия боб, който растял там (Plin. 4.27).

27 26 май, 17 г. пр. Хр. (Tacitus, Ann. 2.41).

28 Същото като „Теодорик”.

29 Също у Tacitus, Ann. 1.55; вж. също 1.58, 71.

30 4.6.9. и 7.1.3.

31 Днес ез. Констанс; нар. и Бодензее. Cp. 4.3.3 и 4.6.9.

32 Унтерзее.

33 Cp. 4.3.3.

34 Тези числа в ръкописа са, разбира се, неприемливи в съпоставка и Страбон едва ли е допуснал такава очевидна грешка. Майнеке и други поправят на „300 до 500”, като оставят „200”; но текстуално 600 е много по-вероятно. „Преходът през” (у Страбон) означава обичайният преход с лодка, но крайните точки на този преход днес са неизвестни. Спор. Кулидж (Encyclopedia Britannica, s.v. ”Lake of Constance”), дължината на езерото е 46 Ѕ мили (от Бегенц до Штайн-ам-Рейн), докато най-голямата ширина е 10 1/2 мили.

35 Бохемския лес.

36 Когато прерязвали гърлата на военнопленниците си, събирали кръвта в огромни бронзови котли (7.2.3).

37 Cp. 3.5.9.

38 Керченския проток.

39 Галатите са обитавали между Истър (Дунав) и р. Морава на границите на Илирия.

40 Cp. ”тавристи” 7.3.2.

41 Ок. 545 л.

42 Cp. 7.2.1.

43 7.1.1.

44 Cp. 7.1.1 и бел. за „океан”.

45 Тъй като Каспийско море е безотточно, вер. под „стома” трябва да се има предвид по-скоро северната му страна.

46 Cp. 2.5.7 и7.3.17.

47 Cp. 2.5.26.

48 Вж. 2.5.30.

49 Същото у Страбон като „Атлантическия океан”, вкл. „Северния океан”.

50 Cp. Plin. 4.26.

51 Cp. 1.3.22.

52 Cp. 1.4.3‑5, 2.3.5 и 2.4.1‑2.

53 Дъщерята на Ерехтей, атически цар. Цитираният тук пасаж е фрагмент от изгубена драма (Nauck, Fragmenta, 870). Cp. Antigone, 981 ff.

54 Запада.

55 Изтока.

56 Явно юга; така Борей я е отнесъл до четирите края на земята. Домът на Борей (Северният вятър) спор. поетите е бил в Хемус (Стара планина) или Рипейските планини, на „Сарпедонската скала”.

57 Plat. Phaedrus 229.

58 Правилното произношение на името е „медобитюни”.

59 Ил. 13.3‑5.

60 Другото значение на въпросната дума (рЬлйн) е „отново”. Аристарх, големият изследовател на Омир (ок. 155 г. пр. Хр.), цитиран от Хезихий казва, че „поетът обикновено употребява думата рЬлйн в смисъл на място, а не както нас, в смисъл на време”.

61 Т.е. „назад” от себе си.

62 „и още на млекоядци, добри хипомолги, на честни абийци” (Ил. 13.6). Cp. 1.1.6.

63 По-старото четене „лигуриски” е поправено от Майнеке на „тевриски”.

64 Cp. ”тевристи”, 7.2.2.

65 Учени са предлагали различни поправки на „капнобати”, но няма различия в изписването на думата в многото ръкописи. Букв. й значение е „ходещи по дим” и вероятно намеква за дима при жертвоприношения, както и за безтелесното съществуване на човешката душа, или пък (Hdt 1.202 и 4.75) за опияняващия дим, получаван при хвърляне на конопени зърна върху нажежени камъни.

66 Буквално „създатели”, „основатели”. Но също като „капнобати” източникът на думата тук е неизвестен.

67 Ил. 2.701.

68 Ил. 13.5.

69 Този и сл. фрагмент са известни само оттук (Kock, Com. Attic. Frag. 547‑548).

70 Фрагмент от изгубена пиеса (Kock, fr. 601).

71 Фрагмент от Misogynes (Woman-Hater). Kock, fr. 326.

72 За друга версия за историята на Замолксис вж. Херодот (4.94‑96), който се съмнява, че изобщо е съществувал, но казва, че според сведенията бил известно време роб на Питагор в Самос.

73 „пълното с пещери място”, споменато по-горе.

74 Някои учени отъждествяват тази планина с дн. планина Гогани; други с пл. Кадзон (на границата на Трансилвания и Молдова). Локализацията е несигурна.

75 Страбон изписва името и като „Бойребистас” (7.3.11, 12).

76 Cp. 7.3.11.

77 Или по-скоро „За каталога на корабите” (1.2.24).

78 Ил. 2.496.

79 Ил. 2.497.

80 Ил. 2.502.

81 Ил. 2.503.

82 Днес съотв. Дунав, Дон, Днестър, Днепър, Бог, Рион, Терме и Къзъл-Ирмак.

83 Cp. 12.3.26.

84 Сиреч „Негостоприемно”.

85 „Гостоприемно”, евфемистично.

86 Cp. 1.2.29.

87 Червено.

88 Средиземно.

89 Од. 4.84. Зенон поправил текста на Омир в горното четене (вж. 1.2.34).

90 Cp. 1.2.35.

91 Есхил споменава за „еднооки воини – аримаспи” в „Прикования Прометей” (ст. 804). Другите епитети са взети от изгубени творби (Вж. Nauck, Fr. 431, 441).

92 Cp. 7.3.1.

93 Пл. Огюйон иначе е неизвестна. Четенето вероятно е сгрешено.

94 Елиан (Var. Hist., 3.18) казва, че историкът Теопомп предал разговор между цар Мидас и Силен, в който Силен му съобщил за народ, наречен „меропи”, обитавал континент по-голям от Азия, Европа и Африка взети заедно.

95 Теопомп (р. ок. 380 г. пр. Хр.) пише, наред с други трудове, две истории, (1) „Хеленика” в дванадесет книги, компилация на Тукидид и покриваща периода от 411 до 394 г. пр. Хр. и (2) „Филипика”, в петдесет и осем книги, история на живота и времето на Филип Македонски (360‑336 г. пр. Хр.). От тези трудове са останали само отделни фрагменти.

96 Хекатей (р. ок. 540 г. пр. Хр.) е написал географски и исторически трудове. Оцелели са само фрагменти.

97 Cp. 2.4.2.

98 Евхемер (ок. 310 г. пр. Хр.) написал труд „Свещена история” (cp. 1.3.1).

99 Подобни думи не са намерени в запазените трудове на Аристотел.

100 Cp. 1.2.17‑19.

101 За Калимах от Кирена (ок. 250 г. пр. Хр.) се съобщава, че е написал около 800 труда, прозаични и поетически. Оцелели са само 6 химна, 64 епиграми и няколко фрагмента.

102 Cp. 1.2.37.

103 Вж. бел. 2 на 1.2.37.

104 Cp. 8.3.7, 29 и Од. („Геренийският ” Нестор).

105 Страбон намеква за погрешното тълкуване на някои на $AкЬкзфб, епитета на Хермес (Ил. 16.185), с което го свързват с една пещера в Аркадия, наречена „Акакесион” близо до пл. Килене, където се родил Хермес. Хезиод (Theog. 614) дава същия епитет на Прометей, който спор. схолиастите бил наречен така на пл. Акакесион в Аркадия, където бил много почитан.

106 Ил. 3.201. Въпросните критици твърдели, че „демос” (дем, народ) било местно име в Итака.

107 „Пелетронион” не се среща у Омир или Хезиод. Според някои това било град в Тесалия; според други – планина (или част от пл. Пелион) в Тесалия; а според трети – пещерата, в която Хирон обучавал Ахил.

108 „Глаукопион” не се среща у Омир или Хезиод. Спор. Евстатий, епитетът се използвал от древните за атинския акропол или за храма на Атина, и произлизал от епитета на Атина „Глаукопис” („Светлооката”); но Ст. Византийски извлича думата от името Глаукопос, син на Алалкоменей.

109 1.2.24.

110 Напр. 12.3.26‑27.

111 Първата и втората книги, passim.

112 Вж. 7.3.2 и бел.

113 Ератостен и Аполодор.

114 Букв. „доящи кобили”.

115 Букв. „ядящи кисело млако”.

116 Букв. „хора без поминък”.

117 Cp. сходните думи, цитирани от Ефор, 7.3.9.

118 Фрагмент, известен само от тук (fr. 232; Rzach, fr. 55).

119 „Държавата”, 457D, 458C‑D, 460B‑D, 540, и 543.

120 От изгубена творба (Nauck, fr. 198).

121 Cp. 7.3.14. Дарий изпратил послание до цар Идантирс, в който го укорявал затова, че бяга и не се бие. Идантирс отговорил, че бяга не от страх, а просто правел това, което не можел по време на мир; и ако Дарий настоява за бой, може да посегне на гробниците на предците, и така ще разбере дали скитите са готови да се бият; „а в отговор на твоето твърдение, че си ми господар, казвам: продължавай да виеш” (Hdt, 4.127).

122 Хризип от Соли (ок. 230 г. пр. Хр.), стоическият философ бил плодовит автор, но с изключение на няколко фрагмента трудовете му са изгубени. Тукашното позоваване явно е от труда му „За обичаите”, което е цитирано от Плутарх (De Stoicorum Repugnantiis, 20.3 = 1043B).

123 Леукон, който наследил своя баща Сатир I, царувал от 393 до 353 г. пр. Хр. (вж. 7.4.4).

124 Т.е. писмата на персийските царе, както са цитирани от Херодот.

125 Анахарсис бил скитски принц и философ, един от „Седемте мъдреци”, пътешественик, пребивавал дълто време в Атина (ок. 590 г. пр. Хр.), приятел на Солон и (според Ефор), изобретател. (7.3.9). Вж. Херодот, 4.76.

126 Митичен хиперборейски жрец на Аполон, поет, прорицател и чудотворец. По време на чума напуска страната си, разположена около Кавказ и пристига в Атина. Често е представян за съвременник на Крез, VI в. пр. Хр. Пътува из цяла Елада със стрела в ръка, символ на Аполон, и дава предсказания. Не приема храна, лети във въздуха, яхнал стрелата на Аполон, лекува болести с чудотворства и помага на спартанците да се справят с чумата, заляла страната им.

127 Стара планина.

128 Тракийско племе.

129 Вж. 7.3.15 и бел.

130 Т.е. до острова.

131 Птолемей Сотер, „за когото македоните смятат, че е дете на Филип” Македонски (Paus. 1.6.2), бил основател на египетската династия и управлявал между 323‑285 г. пр. Хр.

132 Лаг се оженил за Арсиное, конкубинка на Филип.

133 Лизимах, един от стратезите – наследници на Александър, получил Тракия като част от разделянето на провинциите след смъртта на Александър (323 г. пр. Хр.), като приел титлата цар в 306 г. пр. Хр. Бил пленен и освободен от Дромихет в 292/1 г. пр. Хр.

134 Corais и Groskurd изтъкват, че позоваването трябва да е било не на „Държавата”, а на „Законите” (4.704-705), където Платон обсъжда подходящото място за основаването на град; ср. „Политика” на Аристотел (7.6) по същата тема.

135 В описанието си, не буквално.

136 Cp. подобното твърдение в 7.3.7.

137 Тази поема изглежда е съставяла третата книга на Megalae Eoeae „Велики евои” (изгубена). Вж. Pauly-Wissowa, s.v. ”Hesiodus,” p. 1206.

138 Явно не трагическият поет, съвременник на Есхил, а епическият поет от Самос (ок. края на V в. пр. Хр.), който написал, наред с други творби, епическа поема (с неизв. точно заглавие) на основата на Персийските войни. „Преминаването на понтонния мост” вероятно е било подзаглавието на епоса. Същият Хойрил е цитиран и в 14.5.9.

139 В неговата кампания срещу скитите и гетите, както е описана от Херодот (4.83‑93); вж. 7.3.15.

140 Ил. 18.600.

141 Cp. 7.3.6.

142 7.3.2.

143 Вер. управител на Македония. Бил е консул с Г. Сенций в 4 г. сл. Хр.

144 Долна Мизия.

145 Cp. 7.3.2.

146 Вж. 7.3.4.

147 Изписвано също „Буребистас” (вж. 7.3.5 и бел.).

148 Вж. 7.3.2 и 7.5.1.

149 Също келтско племе (7.3.2.)

150 7.5.2.

151 Също под управлението на Критисарий (7.5.2).

152 Вж. 7.3.5.

153 7.3.5.

154 Cp. 7.3.5.

155 На лат. „Давус”.

156 Cp. 11.7.1, 8.2, 9.2.

157 За различните имена на реката, виж Pauly-Wissowa, s.v. ”Danuvius.”

158 Гетите.

159 Гети.

160 Днестър.

161 Ср. преживяното от Милон в 6.1.12.

162 7.3.8.

163 Букв. „Боровия” остров. Името „Певке” се е използвало също за днешния ръкав Св. Георги на делтата, който е оформял южната граница на острова.

164 Под „Свещеното устие” Страбон изглежда има предвид днешния ръкав Дунавец на делтата, който се отклонява от ръкава „Св. Георги” в лагуна, наречена ез. Рагим, която се излива в морето при устието Портидже; защото (1) дължината на Дунавец до езерото е ок. 120 стадия и (2) днешните алувиални наноси и топографски промени в делтата явно показват, че езерото някога е било с широко и дълбоко отливане в морето. Птолемей (3.10.2), изреждайки имената на устията говори за дн. „Свети Георги” като за „Свещеното устие или Певке”, като по този начин ги отъждествява. Но Страбон налага разлика, като говори за пътя през сушата, около 120 стадия, тъй като ръкава (Певке) е граница на острова (Певке). Cp. M. Besnier, Lexique de Gйographie Ancienne, s.v. ”Peuce,” и Pauly-Wissowa, s.v. ”Danuvius,” pp. 2117‑20.

165 Cp. 7.3.9.

166 От Мраморно море през Босфора.

167 Страбон и Птолемей (3.10.7) поставят „устието на Тирас” при излива на езерото (в Понта), а не където е бил същинския излив (в езерото), нито в най-тясната част на езерото, където се е намирал градът Тирас (дн. Акерман).

168 Спор. Форбигър, изд. на Страбон, тази кула ок. 1850 г. е била открита в края на западния бряг на езерото. Ср. кулите Кайпион (3.1.9), Пелорос (3.5.5) и Фарос (17.1.6).

169 Точното местоположение на селото е неизвестно, но Страбон явно го поставя при устието. Птолемей (3.10.7) го поставя (на геогр. ширина) на десет мили южно от устието.

170 Никония е била разположена на устието близо до по-късния Овидиопол.

171 Спор. Плиний (4.26) по-ранното име на Тирас е било Афиуса, но това е съмнително.

172 Тирас, откъм страната на дн. Акерман.

173 „Белия остров”; според Плиний (4.27) там сянката на Ахил се събрала с тази на Елена.

174 Днепър

175 Буг.

176 Дн. Березан.

177 Близо до дн. Николаев.

178 Районът на Бесарабия.

179 Градът и територията на Тирас.

180 Наречените от Херодот (4.20, 22, 56, 57, 59) „царски скити”, но от Птолемей (5.9.16) „царски сармати”.

181 „Ургите” са неизвестни от друг източник. Издателите го считат за сгрешено и го поправят или на „георгой” (букв. «земеделци”, ср. 7.4.6. и Херодот (4.18), или на „агатирси” (ср. Херодот 4.125).

182 Днепър.

183 Цар на Понта, 120-63 г. пр. Хр.

184 Парадинаст в Херсонес Таврически (Крим); ср.7.4.3.

185 Зал. Каркинит.

186 Херсонес Таврически, дн. Крим.

187 Вж. 2.1.16.

188 Дн. Керч.

189 Близо до дн. Таман.

190 Страбон изглежда има предвид рибата, замръзнала в леда, а не че ледът се чупи и рибата се вади от водата под леда.

191 Вилообразен инструмент, подобен на тризъбец – срв. Ст. Византийски, Thesaurus, и особено Hesychius (s.v.).

192 Вид есетра (вж. Херодот, 4.53).

193 Това изречение е прехвърлено от издателя Майнеке след следващото.

194 Cp. 2.1.16.

195 Аристотел (Meteorologica 3.2.6 и 3.6.5) споменава за явлението „парелии” (лъже-слънца) в района на Боспора.

196 Според Лукиян (Macrob. 10) Антеас (sic) паднал във войната с Филип, когато бил на около деветдесет години. Римските автори изписват името „Atheas.”

197 359‑336 пр. Хр; бащата на Александър Велики.

198 Вж. 7.3.17.

199 Дн. н. Тендра.

200 Т.е. „дъбрава”. Думата обикновено означава свещен участък, насаден с дървета, но често пъти означава само „свещен участък”.

201 Западната част (дн. остров) на този полуостров се нарича „Тендра”, а източният „Джарилгач”. Според древните легенди, Ахил гонил Ифигения до този п-в и там се упражнявал за надпреварите си.

202 Един плетрон бил една шеста от стадия, или 100 стъпки.

203 Песъчлив бряг.

204 Нос Кциле.

205 Дн. Перекоп.

206 Т.е. „гнило”; наречено от Птолемей и (3.5.2) и други антични автори „Бюке”, днес нар. „Гнилое море”.

207 Страбон не уточнява дали на ширина, на дължина или на обиколка: трябва да има предвид обиколка, при което числото грубо казано е вярно.

208 Лодки, направени от съшити кожи.

209 Т.е. Каркинитес. В много случаи Страбон неочаквано се връща на тема, която преди това е прекратил (cp. 7.3.18 и бележката).

210 Corais, от една конектура на Casaubon, поправя “друго пристанище” на “Хубаво пристанище”. Но Птолемей (3.5.2) говори за „Калос лимен” на отсрещния бряг.

211 Наричан още „Голям Херсонес”, за разлика от „Малък Херсонес”. Страбон тук има предвид, че въпросният нос и Малък Херсонес са идентични. Носът (или полуостровът) е бил свързан на север посредством провлак (упоменат по-късно) и този провлак бил очертан с вал и ров (вж. 7.4.7), като е свързвал залива Ктенос (сега Севастопол) със залива Сюмболон (дн. Балаклава).

212 В пафлагонския град, наречен Хераклея Понтика (дн. Ерекли).

213 Току що споменатия „град”.

214 „Нов Херсонес”, близо до дн. Севастопол. „Стар Херсонес” (в развалини по времето на Страбон).

215 Сиреч цялата обиколка около брега на Каркинитския залив.

216 Партенос (Девата) обикновено означава Атина; но в този случай означава или Артемида Таврическа (вж. 5.3.12 и Диодор Сицилийски, 4.44), или (по-вероятно) Ифигения (вж. Херодот, 4.103). С израза „някакво божество”, а не „богиня”, Страбон изглежда съзнателно не се обвързва за коя точно става дума.

217 Нос Фанари.

218 Вж. 4.1.4. и бел. 22.

219 „Сигнален пристан” – дн. пристанище Балаклава.

220 „Залив Гребена” (дн. залив на Севастопол), наречен така вероятно заради остро начупената брегова линия на залива.

221 Страбон тук имап предвид Стария Херсонес.

222 Провлакът на Перекоп.

223 Т.е. предната част на Адриатика.

224 Вж. 7.3.17.

225 Малко е известно за този Аполонид. Според схолиаста на Аполоний Родоски (4.983, 1175), той е написал географски труд, озаглавен „Периплус на Европа”.

226 Кимерийският Боспор, районът около протока на Керч. Столицата е била Пантикапей (дн. Керч).

227 По правилното четене е „Пайрисад” (Перисад) (както е на монети), но няколко антични автори го изписват като Parisades.

228 Дн. Феодосия.

229 Дн. Амасра.

230 Букв. „Овнешко чело”; дн. нос Карадже.

231 Дн. нос Керембе.

232 Cp. 2.5.22, където ясно е изразена същата мисъл.

233 Но cp. 2.5.22.

234 Cp. бележката за изгледа от Лилибеон към картагенския залив, 6.2.1.

235 Дн. Чадир-Даг.

236 Т.е. дн. Требизонд.

237 Дн. Агипмиш-Даги.

238 Провлака на Керч.

239 Дн. Калати.

240 Изглежда Перисад (Парисад V).

241 Според Страбон, границата между Европа и Азия се очертавала от р. Танаис (Дон), ез. Беотида (Азовско море) и Кимерийския Боспор (провлака Керч). Вж. 2.5.26,31 и 7.4.5.

242 Дон.

243 Близо до дн. Недриговка.

244 В района на Йеникале.

245 Точното местоположение е неизвестно.

246 Избрани от римляните (7.4.7).

247 Или може би „с палешник”.

248 Атинският медимн е ок. 52 л. обем.

249 Атическият сребърен талант е ок. 26 г. сребро.

250 Леукон изпращал в Атина 400 000 медимни ежегодно, но в годината на големия глад (ок. 360 г. пр. Хр.), издпратил не само достатъчно за изхранването на Атина, но и излишък, който атиняните продали с печалба от петнадесет таланта (Демостен, „Срещу Лептин”, 20.32-33).

251 Т.е. „земеделци”.

252 Cp. 7.3.3, 7, 9.

253 Асандър узурпирал трона на Боспора през 47 (или 46) г. пр. Хр, след като убива цар Фарнак и побеждава и убива стремящия се към трона Митридат от Пергам. Царството му се простира до Дон (вж. 11.2.11 и 13.4.3) и е построил гореспоменатите укрепления, за да предотврати нахлувания на скитите.

254 Хипсикрат, творил по времето на Юлий Цезар, е написал многобройни исторически и географски съчинения, но точните им заглавия са неизвестни (вж. Pauly-Wissowa, s.v.).

255 Крепостта Еупаторион не бива да се отъждествява с град Еупатория (споменат от Птолемей, 3.6.2), нито със съвр. Евпатория (кримския полуостров). Била е разположенана изток от Севастопол или на отсрещния нос между пристанището на Севастопол и т. нар. „Артилерийски залив”.

256 Т.е. стената на град Нов Херсонес.

257 Дн. Ушаковская Балка (Pauly-Wissowa, s.v. ”Eupatoria”).

258 „Голям козел без рога” (Hesychius, s.v.).

259 Вж. 7.3.15.

260 Вж. 7.3.2, 11.

261 Cp. 7.1.1.

262 Стара планина.

263 Южната част на Далмация, ограничена от река Нарон (дн. Нарента). Но Страбон мисли и за Адриантска планина (дн. Динара; вж. 7.5.5), която минава през средата на Далмация и стига до Нарон.

264 Родопи.

265 Cp. 7.5.6.

266 Дн. Bodensee, вж. 7.1.5.

267 Майнеке поправя „туени” (неизв. от друг извор) на „хелвети”, думата, която трябва да се очаква тук (срв. 7.1.5)

268 Cp. 7.3.11.

269 „Парисос” (иначе неизв.) вероятно трябва да се поправи на „Патисос” (дн. долна Тиса), упомената от Плиний (4.25) във връзка с даките.

270 Т.е. галите.

271 Cp. 7.5.1 и бел.

272 Дн. Сисак, в Хърватия.

273 Cp. 4.6.10.

274 Юлиановите Алпи.

275 Дн. Ober-Laibach, Словения.

276 Cp. 4.6.1.

277 Дн. Триест.

278 Дн. ез. Церкника, Словения.

279 Дн. р. Gurk, Австрия / Крка, Словения.

280 Нещо тук е сгрешено. В 4.6.10. Страбон правилно съобщава, че Савос (р. Сава) тече покрай Сегестика (Сисак) и се влива в Дунава, не в Драва. Драва също се влива в Дунава, не в някаква река Ноарос. Нещо повече, Ноарос е неизв. от друг източник, освен че я упоменава отново в 7.5.12 като „течаща покрай Сегестика”.

281 Дн. р. Кулпа в южна Словения.

282 Обичайното име на Сегестика е Сисция.

283 Дн. Митровица.

284 Спорно е дали тук в превода на текста трябва да се добави „е” или „беше”. Първото е по-естествено. Пасажът е важен като намек за времето на съставянето на труда на Страбон.

285 Батон на дейситианите и Батон на бревките се съюзили срещу римляните в 6 г. Сл. Хр. (Cass. Dio 55.29). Първият убил втория в 8 г. сл. Хр. (op.cit. 55.34), но скоро след това се предал на римляните (Vell. Pat.2.114).

286 Дн. зал. Катаро.

287 5.1.1, 5.1.9 и 6.3.10.

288 Дн. Пунта ди Промонторе.

289 Вж. 5.1.4.

290 Cp. 4.6.10.

291 Вер. дн. гр. Метуле, източно от ез. Церкника, Словения.

292 Вер. дн. гр. Ауерсберг.

293 Дн. Мьотинг, Словения.

294 Вер. по-правилното четене е „Авендо”, близо до дн. Crkvinje Kampolje, ю.и. от Zeng (вж. Tomaschek, Pauly-Wissowa, s.v. ”Avendo”).

295 Титиус, дн. Керка.

296 Дн. Скардона.

297 Дн. Осеро и Черсо.

298 Дн. Велия.

299 Дн. Арбо, Паго, Исола Лонга и останалите.

300 Дн. Лиса.

301 Дн. Трау.

302 В 384 г. пр. Хр. (Diod. Siculus, 15.13).

303 Деметрий Фароски сключва съюз с римляните в 229 г. пр. Хр. и му било поверено управлението над по-голямата част от Илирия, на мястото на царица Тевта (Полибий, 2.10 сл.)

304 Дн. Салона, между Клиса и Спалато.

305 Изписвано също „Делминиум”; дн. Дувно (вж. Pauly-Wissowa, s.v. ”Delminium”).

306 Публий Корнелий Сципион Назика Коркулум, в 155 г. пр. Хр.

307 Динара.

308 Дн. Курцола.

309 Със същото име.

310 Дн. Ризано.

311 Дн. Дрина.

312 Точната връзка на „различните…” с „автариатите” е спорна. Кораис и др. поправят „автариати” на „дарданиати”; други издатели премахват „с дарданиатите”. Други поправят фразата да се чете „и различни племена, които от различни страни са съседни помежду си и с автариатете”. Последното изглежда най-вероятно.

313 Тези галабри, неизвестни от други източници, според Patsch (Pauly-Wissowa, s.v.) и др. са предците на италийските калабри.

314 Името на този град, днес неизв., изглежда е изпаднало от текста.

315 Срв. „медовитини”, 7.3.2 и “меди” 7.5.12 и фрг. 36.

316 Дн. Алесио.

317 Крепост близо до Лисос.

318 Дн. Дурас.

319 Дн. Семени.

320 Дн. Виоса.

321 Дн. Полина.

322 Cp. 6.2.4, и Плиний, 3.23.

323 Един от върховете на Пинд.

324 В подножието на пл. Пиерия, на границата на Киликия и Сирия..

325 Въпросното насекомо е идентифицирано като Pseudococcus Vitis (или Dactylopius Vitis, Nedzelsky).

326 Територията между Аполония и Орикум.

327 Дн. Ерико.

328 Вж. 6.1.7 и бел.

329 Йоний, илириец спор. схолиастите на Аполоний Родоски (Аргонавтика, 4.308) и Пиндар (Питийски оди, 3.120).

330 Остров Иса (7.5.5).

331 Наречена от Птолемей (3.1.21) „Атрианос”, вливаща се в лагуните на Падос (дн. По) близо до гр. Адрия (cp. 5.1.8) или Атрия (дн. Атри). Тази река, дн. Тартара, е наречена от други автори Тартарос.

332 Cp. 6.3.10.

333 Адриатика и Егея.

334 Стара планина (cp. 7.5.1).

335 Крайбрежието на Арбон е почти 500 стадия.

336 Виж 2.4.2 и 10.3.5.

337 Виж 7.5.2.

338 Дн. Морава.

339 Т.е. на изток от Морава.

340 Местоположението им е неизвестно.

341 7.3.7, 8, 10, 13.

342 7.4.5.

343 Т.е. „във вътрешността”.

344 Дн. Мангалия, Румъния.

345 Дн. Костанца.

346 Дн. Кюстенджа.

347 Cp. 7.5.7 и бел.

348 Думата „тях” може да се отнася за автариатите и дарданите, но може да означава и бесите (вж. сл. бележка).

349 „Агриани” според поправката на Casaubon и Meineke. Ръкописът гласи „хибриани”, племе неизв. от други източници. Ако тази поправка е вярна, то горното „тези” следва да се отнася за бесите.

350 Според някои поправки в текста – „белези”.

351 За тези три места, вж. 7.5.12.

352 Cp. 7.4.2.

353 Дн. Созопол.

354 Атински скулптор (ок. 450 г. пр. Хр.) Тази колосална статуя според Плиний (34.12.) била висока тридесет лакти и се оценявала на 500 таланта.

355 Дн. Каварна.

356 Cp. 1.3.10.

357 Дн. Балчик.

358 Дн. Варна.

359 У Плиний (4.18), “Тетранавлохос”; местоположението е несигурно.

360 При нос Емине.

361 Или Селимбрия, дн. Силиври.

362 Дн. Енос, в района на Одрин.

363 Т.е. град на Полтюс.

364 Дн. Поморие (ст. Анхиало).

365 Нос Калиакра.

366 Вж. 7.3.8, 14.

367 Дн. нос Иниада.

368 Думите в скобите изглежда са глоса.

369 Местоположението им е несигурно.

370 Вкл. град Салмидесос (дн. Мидия).

371 Cp. 1.2.10 и 3.2.12.

372 Храмовете са били Сарапион и храмът на Зенон Уриос, от двете страна при входа към Босфора.

373 Но cp. ”четири стадия” в 2.5.23.

374 Дн. Галата.

375 Златния рог.

376 Както залива на Бриндизи (6.3.6).

377 Зимува в Мраморно и Бяло море, хайвера си хвърля в Азовско и Черно море през април.

378 Фарнакия (cp. 12.3.19).

379 Византион е основан към 659 г. пр. Хр. (вж. Pauly-Wissowa, s.v.). Според Херодот (4.144), Халкедон е бил основан седемнадесет години по-рано. И двата са мегарски колонии.

380 На гр. „колиба”, наречен от Птолемей (3.11) и други „Кабиле”; в близост до Ямбол.

381 Суидас (s.v. Дпэлщн рьлйт) цитира Теопомп, според когото уж Филип основал в Тракия малък град, наречен „Понерополис” (т.е. „град на злодеите”), като го заселил с около две хиляди души – лъже-обвинители, лъже-свидетели и др.; но ако разположението на двата града, предложено от Птолемей е вярно, то Кабиле не може да се отъждестви с този „Понерополис”. Птолемей обаче не споменава Понерополис, а Филипополис, което според Плиний (4.18) било по-късното име на Понерополис.

382 Виж 7.5.1.

383 Виж 8.3.31, 4.4, 5.5 и 12.8.2.

384 Виж цитата от Хезиод в сл. параграф и бел. към него.

385 Виж 8.6.9, 10.

386 Син на Посейдон и тракийски цар, който според легендата основал Елевзинските мистерии.

387 Виж 9.3.13.

388 Тива и околната й територия (9.2.3, 32).

389 (Bergk, Frags. Dith. 83); cp. Pindar, Olymp. 6.152.

390 Страбон отъждествява името „хианти” със „сюес”, т.е. „свине”.

391 5.2.4.

392 Запазени са само фрагменти от този труд (вж. Didot, Vol. IV, pp 219‑296).

393 Дн. Santa Maura (cp. 10.2.2).

394 С гр. дума за „народи, хора, тълпи” (лбпэт) Хезиод прави алюзия за „камъни”, гр. (л?бт). Пиндар (Olymp. 9.46 ff.) ясно извлича първата дума от втората с текста: „Пира и Девкалион, без ложе брачно създадоха каменна раса, която назоваха Лаой”. Може да се допусне, че сходството в двете думи е породило мита за камъните.

395 Книга ХХХ, фрг. 16.

396 Емилий Павел Македоник (консул в 182 и 168 г. пр. Хр.) в 168 г. пр. Хр.

397 Виж 7.7.8.

398 Дн. Ипсала.

399 Дн. Марица.

400 Сиреч сливането на двата пътя е на равно разстояние от двата града.

401 Дн. Охрид.

402 Дн. Неречка планина.

403 Хераклея Линцестис; дн. Монастир.

404 Дн. Водена.

405 Столицата на Македония.

406 Дн. Солун.

407 Залив Арта.

408 Дн. Струма.

409 Дн. Мраморно море.

410 Дн. зал. Сарос.

411 Дн. н. Колона.

412 Дн. Солунски залив.

413 Дн. Места.

414 Виж бел. към 6.1.7.

415 Според мита, Еак бил син на Зевс, цар на остров Егина, прочул се със своята справедливост и благочестивост, накрая станал един от тримата съдии в царството на Хадес.

416 Оракулът на Додона се намирал южно от езерото Памботида (дн. Янина).

417 Виж 2.5.20, 2.5.29, 5.3.6.

418 Дн. Панормо.

419 Дн. Санти Куаранта.

420 Дн. Корфу.

421 Дн. Касопо, името на залив и нос на Корфу.

422 Дн. нос Драсти и южния край на Корфу.

423 В Теспротия (Виж Птолемей, 3.13.3); дн. нос Скала.

424 Дн. Бутринто.

425 Дн. Сивота.

426 Т.е. „Сладък залив”; дн. прист. Спланца (Фанари).

427 Дн. Фанариотикос.

428 Дн. Лаго ди Фусаро.

429 Дн. Каламас.

430 Точното местоположение на Кихирос е спорно..

431 Дн. Финики.

432 Дн. Гомаро.

433 На ширина.

434 Близо до дн. Превеса.

435 В битката при Акциум, 31 г. пр. Хр..

436 Дн. Арта.

437 Наричан още „Арахтос”; дн. Арта.

438 Т.е. „град на победата”.

439 За тези Ludi Quinquennales виж Дион Касий (Dio Cassius 51.1).

440 С течение на времето игрите на много места (вкл. Атина, Ефес, Неапол, Смирна, Тарсос) започнали да се наричат „олимпийски” по подражание на игрите в Олимпия. Точния термин поне на игрите в Тарсос бил Iуплэмрйб, „равни на олимпийските”.

441 2.68.

442 Точното местоположение на Дамастион е спорно. Филипсон (Pauly-Wissowa, s.v. ”Damastion”) предполага, че Аргирион (близо до Аргирокастро, на Виоса) може да се свърже с наличието на сребро там.

443 Т.е. на македоните.

444 Виж 7.7.4.

445 Дн. Охрид.

446 „Страната на трите града”.

447 Дн. Трикала.

448 Виж статиите s.v. ”Dodona” в Pauly-Wissowa.

449 Ил. 16.233.

450 Frag. 212 (Rzach).

451 5.2.4.

452 Ил. 16.235.

453 Frag. 134 (Rzach); Виж схол. На Софокъл, Trachiniae 1137.

454 Гр. дума за блато е “Helк.”

455 Ил. 2.659; 15.531.

456 Дн. пл. Олицика.

457 Ил. 16.235.

458 Од. 16.403‑5.

459 „Пазачи на пл. Томарос”.

460 „Boulк”.

461 Од. 14.328.

462 „тълкуватели”.

463 За този Суидас се знае малко, освен че е написал „История на Тесалия” и „История на Евбея”.

464 Повечето фрагменти са събрани главно от текстове на късни тълкуватели, като Ст. Византийски и Евстатий Тесалонийски. Броят им варира в различните издания.

465 Изгубена е ок. 1/6 от текста на седма книга. Изредените тук фрагменти, макар и с някои повторения, приблизително възстановяват съдържанието на липсващата шестина.

466 Т.е. град с име Додонас.

467 „Гълъби”.

468 Съветът на 30-те на Спарта се наричали „геронти”, букв. „старци”.

469 Cp. 4.1.5.

470 Изразът се е използвал за неспиращи да говорят оратори (Стефан Византийски, s.v. Дщдюнз).

471 Гортинион (или Гортиния) е в дн. Македония, на юг от тесния проход Демир капия, при средновек. Българска крепост „Просек”.

472 Дн. Синково, на север от прохода Демир капия.

473 Думите, които трябва да се добавят почти със сигурност е „на юг”.

474 Вардар.

475 Бистрица.

476 Вардусия.

477 Не е сигурно коя плалина има предвид Страбон (вж. Pauly-Wissowa, s.v. ”Bertiskos”).

478 Дн. Шар планина.

479 Дн. Пирин.

480 Дн. Родопи.

481 Дн. Стара планина.

482 Виж 7.7.4.

483 Cp. 7.7.8.

484 Cp. 6.3.2.

485 Т.е. Argos Oresticum (7.7.8).

486 Т.е. името на племето, съответстващо на името на града.

487 „Град в Македония” (Etymologicum Magnum, s.v.).

488 Т.е. не с „е” както в ВпффеЬфзт етникона на Вьффеб (see Etym. Magn., l.c.), а с „и”, като Впффйб?пй.

489 Ботея.

490 Страната е била наричана „Ботиея” (6.3.6), „Ботия”и „Ботиеида”, а обитателите й „ботиеи” (6.3.2). Виж Pauly-Wissowa, s. vv. Вьффйб и ВпффйкЮ.

491 Т.е. предлога „амфи” (от двете страни) и същ. Аксиос (реката).

492 Страбон.

493 Cp. 7.3.19.

494 Страбон.

495 Ил. 2.751.

496 Ил. 13.301.

497 Вкл. Долна Македония (cp. Frag. 12).

498 Cp. Frag. 14.

499 Виж 9.5.22, от където е взет този фрагмент.

500 В запазения текст на Страбон се упоменават само седем.

501 Неизв. от друг източник.

502 „Пелагония”, спор. изд. Tafel, Kramer, Meineke и Forbiger.

503 Текстът в този му вид е правдоподобен само ако приемем, че Страбон погрешно е отъждествил Алорос с Тесалоникея, тъй като Тесалоникея, а не Алорос е в най-вътрешната част на залива.

504 Cp. фрг. 22.

505 Ил. 2.849.

506 Ил. 21.158.

507 Виж Frag. 23.

508 Дн. Галико.

509 Изписван също „Кисеос”, като във фрг. 24 q.v.

510 Ил. 11.223.

511 Т.е. „устието на” (cp. фрг.. 20).

512 Cp. фрг. 20.

513 Ил. 2.849.

514 Cp. фрг. 20.

515 Обичайното значение на „айа” у Омир е „земя”.

516 Формите на „айа” за датив и акузатив в гр.

517 Дн. Докса.

518 Нос Палиури.

519 Cp. фрг. 21.

520 Cp. 5.4.4, 6.

521 Cp. 6.1.2.

522 Деметрий.

523 Ефор.

524 Амазонките.

525 „Смъртта на бръмбарите”.

526 Нос Нимфеон (дн. Хагиос Георгиос).

527 Серис и Нимфеон (cp. фрг. 32).

528 Същото като „Канастреон” (фрг. 25 and 31).

529 Дн. Кавала.

530 Близо до дн. Низворо.

531 Места.

532 Вж. бел. за Датон, фрг. 36.

533 Вж. бел. за Датон, фрг. 36.

534 Дн. Пирнари.

535 Третата нощна стража.

536 Виж фрг. 18.

537 Един от изтъкнатите македонски стратези (497 –  319 г. пр. Хр.); също и бащата на Касандър.

538 Същата Аполония е упомената във фрг. 33. Била е срината до основи от Филип. Намирала се е някъде между Неаполис и устието на Нестос (Места). Cp. фрг. 32, където за Неаполис се говори като за очертаващ северната граница на залива.

539 Дн. Капронизи.

540 „Деветте пътя”.

541 Апиан (Bellum Civile 4.105), както и Харпократион твърдят, че Датон е по-ранното име на Филипи и че Крениди е името му в още по-ранно време.

542 Хераклея Синтика (дн. Зервохори).

543 Дн. Тахино.

544 Мястото на гр. Доберос е спорно (виж Pauly-Wissowa, s.v.), въпреки че изглежда е някъде близо до Тавриана (дн. Дойран).

545 Текстът е по Meineke.

546 Дн. Богданско ез., в ЮЗ Тракия..

547 Ил. 21.141.

548 Т.е. „пеенето на пеан”.

549 Призива към титан.

550 Виж фрг. 34.

551 В 42 г. пр. Хр., след като е станало римска колония.

552 Източно от устието на Места, дн. Баластра.

553 Вер. дн. Курну.

554 Дн. Буругьол.

555 Т.е. града на царския дворец, както „Камики” (6.2.6) е било „царската резиденция” на Кокалос.

556 „Укрепено селище”.

557 Ксантея се е намирала на дн. планина Ксанти.

558 Дн. Марония.

559 Дн. Исмахан.

560 Букв. „Главите на тасосци”.

561 Ил. 1.594; cp. Тукидид, 2.98.

562 Нос Макри.

563 Каракома (или Харакома, крепост?), неизв. от друг източник.

564 Дн. Тузла.

565 Дн. Ипсала.

566 Т.е. Страбон.

567 По-младия брат на Персей, когото Персей смятал за свой наследник.

568 Емилий Павел Македоник, при второто си консулство в 168 г. пр. Хр. победил Персей при Пидна.

569 Т.е. Страбон.

570 Или Бизия (дн. Визе, в евр. Турция), резиденция на цар Терей (в легендата за Прокна и Филомела) и на династията на одрисите.

571 Дн. Варна

572 Дн. Енос.

573 Залива на Сарос.

574 7.58.

575 Дн. Кавач су.

576 7.58.

577 Т.е. Страбон.

578 Или Елеос.

579 Дн. Йени-шехер.

580 „Дължина” тук означава „ширина” (виж фрг. 51).

581 Т.е. „паметника на Кучката”; спор. една легенда, Хекабе (Хекуба) се превърнала в кучка.

582 Текстът букв. гласи „двеста и осемдесет”, но явно е грешка на кописта.

583 За този метеор, виж Аристотел, Meteorologica, 1.7, и Плиний, Nat. Hist. 2.58 (59).

584 Дн. Галиполи.

585 „Дълга стена”.

586 „Бял бряг”.

587 „Свещена планина”.

588 Изписвано също „Селюмбрия”.

589 Дн. Шанду.

590 Дн. о-в Мармара.

591 Този труд е включвал тридесет книги и е представлявал тълкуване на Омировия каталог (62 стиха) на троянските сили (Ил. 2.816‑877), както казва Страбон другаде (13.1.45).

592 Фрг. 51 (Bergk).

593 Ил. 9.359.

594 Пейрой.

595 Ил. 4.520.

596 Ил. 2.844 и 4.519.

597 Ил. 2.845.

598 Киконите, също тракийско племе.

599 Траките, чиято територия завършвала при Енос или при р. Хеброс.

600 Спорът по този омиров пасаж е следният: според някои автори Омирова Тракия се простира до Кранон и Гюртон в Тесалия (фрг. 14, 16); оттам тълкуват, че спор. Омир Пейрой е водач на всички траки; от което излиза, че Омировият Хелеспонт достига до южната граница на Тесалия. Но противниците им приемат стиха „всички, ограничени от силно течащия Хелеспонт” в смисъл само траките, които са на изток от киконите или от Хеброс. Самият Страбон изглежда се придържа към това мнение.

601 Т.е. Страбон.

602 Т.е. неговата „География”, упомената преди.

603 Текстът от Атеней, доколкото е съхранен вярно, е спорен. Атеней вероятно бърка Посидоний с Полибий, който е бил със Сципион при превземането на Картаген.

604 8.8.2.

605 „Кален”.

606 В Трифилия, в района на Алфей.

==============================================================

Към глава първа от книга седма

Към глава втора от книга седма

Към глава трета от книга седма

Към глава четвърта от книга седма

Към глава пета от книга седма

Към глава шеста от книга седма

Към глава седма от книга седма

Към фрагменти от седма глава от кн. седма

Published in: on 13. 11. 2008 at 11:10 pm  Коментарите са изключени за Страбон, География – кн. 7 – бележки  
Tags:

Страбон, География – кн. 6 – бележки

Бележки по шеста книга

1 Дн. Ликоса.

2 Посидиум, дн. Пунта делла Ликоса.

3 Антиох от Сиракуза, историк. Cp. Hdt. 1.167.

4 Лат. форма е “Hales” (дн. Аленто).

5 Елинските обитатели на Италия се наричали „италиоти”.

6 Тук има игра на думи, която не може да се предаде в превод: гръцката дума за „народ” е “laos.”

7 Букв. “laoi.”

8 Адриатика.

9 Старото име на Тарент.

10 “Варваризирани” в см. “не-елински” (cp. 5.4.4 и 5.4.7).

11 Т.е. трудът му, озаглавен „За (Омировия) Каталог на корабите” (cp. 1.2.24).

12 Изписвана също „Сегеста”.

13 Между крайбрежията на Тиренско и Сицилийско море.

14 Спор. Павзаний (6.6.8) оракулът наредил на хората ежегодно да принасят на хероса за жена най-хубавата девойка в Темеса.

15 “Безмилостни” е добавка. Някои четат “противни”. Според Елиан (Var. Hist. 8.18), поговорката се отнасяла за тези, които преследвайки изгода прекаляват в домогванията си (срв. Плутарх Prov. 31). Но Евстатий (бел. към Ил. 1.185) цитира “географа” (т.е. Страбон; вж. бел. 1) че според него поговорката се отнася за „онези, които са неоснователно зли или много жестоки, когато няма защо да бъдат” .

16 Од. 1.184.

17 Cp. 6.3.4 и бел.

18 Оракулът, цитиран от Касаубон (Casaubon) от извор, неизвестен на по-късните издатели гласял:

„Сине на Еак, не стигай до водата на Ахерузия и Пандосия, защото си обречен там да умреш.”

19 Т.е. Персефона.

20 „Сицилиотите” били сицилийски елини, за разлика от местните сицилийци

21 Дн. Тропея. Но всъщност завоят на запад започва веднага след Хипониум.

22 Од. 10.2 сл.

23 Страбоновият „Метаурос” и „втори Метаурос” са объркващи. Крамер, Майнеке и др. поправят текста така, че „втората” река да се отнася за Кратеида или някоя друга. Но би трябвало да се очаква, че Страбон ще спомене първо Медма (дн. Месима), която е много по-близо до Медма, отколкото Метаурос и за която той изобщо не споменава. Вероятно е смятал, че и двете реки се наричат Метаурос (cp. Мюлер, Ind. Var. Lectionis), в който случай „вторият Метаурос” е същинският Метаурос. Възможно е обаче Страбон, когато казва “втори Метаурос” да намеква за умбрийската река Метаурос (5.2.10) като първа, а копистът без да знае това, съзнателно да е променил „Медма” в „Метаурос” в двата предишни случая.

24 Дн. Нос Кавалло.

25 Североизток (cp. 1.2.21).

26 Олтар или храм на Посейдон.

27 Cp. 6.1.9.

28 Занкле е първоначалното име на Месана (дн. Месина) в Сицилия. Била е колонизирана и наречена Месана от пелопонеските месенци (6.2.3).

29 Cp. 6.3.3 и 8.4.9.

30 Cp. Павзаний, 4.4.1.

31 Анаксилас (също Анаксилай) бил владетел на Регион от 494 до 476 г. пр. Хр. (Диодор Сицилийски 11.48).

32 Cp. 6.2.4. Лат. име на този сицилийски град е “Murgantia.” Тит Ливий (10.17) споменава за друга Мурганция в Самниум.

33 Cp. 1.3.19 и бележката за „откъсването”.

34 При Пролива.

35 Cp. 1.3.10 и бел.

36 Регион.

37 Дионисий Стари (между 432 г. пр. Хр. и 367 г. пр. Хр.).

38 Диодор Сицилийски (14.44) само споменава, че Събранието на регините му отказало жена.

39 Явно в чест на Феб (Аполон); защото според Плутарх (De Alexandri Virtute 338B) Дионисий Млади се наричал син на Аполон, “рожба на майка си Дорида от Феб” .

40 Букв. “Бяла скала”.

41 „Йонийският залив” бил най-южната „част от това, което днес се нарича Адриатическо море” (2.5.20); вж. 7.5.8‑9.

42 Букв. „западните локри”, като и градът, и обитателите му носят едно и също име.

43 Дн. Залив Салона и Коринтския залив.

44 Кротон и Сиракуза били основани съотв. в 710 и 734 г. пр. Хр. Според Диодор Сицилийски (4.24), Херакъл неволно убил Кротон и предсказал основаването на лобното му място на прочут град, който щял да бъде наречен на Кротон.

45 Гръцкият текст тук е повреден. Според Павзаний, „лакедемонците изпратили свое поселничество в Италия, в Кротон, поселничество направили и при локрите при възвишението Зефирион” (3.3); а “Тарант е лакедемонско поселничество” (10.10). Cp. споменаването за тарантините в сл. параграф на Страбон.

46 Дионисий Млади бил прогонен от там в 357 г. пр. Хр.

47 Цитатът изглежда точен, но е от изгубени творби. Платон обаче изказва подобно донякъде мнение в Respublica 404E‑405A.

48 Явно кой да се представи първи.

49 Cp. 6.1.6.

50 От Делфи до Регион.

51 Ориг. текст оставя известна неяснота дали само локрите или общата армия е наброявала 10 000 души. Юстин (20.3) дава броя на армията на локрите от 15 000, без да споменава регините; оттук може да се предположи, че е имало 5 000 регини, Страбон може да го е написал така, а гръцкият символ за 5 000  може да е изпаднал от текста.

52 Цицерон (De Natura Deorum 2.2) споменава за тази традиция.

53 “Аулон” означава тясна долина, клисура.

54 Cp. Вергилий, Aeneis 3.552.

55 6.1.4.

56 Лакинион (Лациниум) е получил името си от нос Лациниум (дн. Капе Нао), на който бил разположен. Спор. Диодор Сицилийски (4.24) Херакъл, когато бил в този район, убил един крадец на добитък на име Лакиний. Оттам и името на носа.

57 В изданието на гр. текст – „хиляда”. Страбон вер. е написал “две хиляди” (вж Mannert, t. 9.9), както и Gosselin, Groskurd, Forbiger, Mьller-Dьbner, и Meineke. Срв. другия цитат на Страбон (5.1.3) от Полибий по този въпрос. Там, както и тук, числата приписвани на Полибий не могат да бъдат сравнени с ориг. твърдение, което е изгубено.

58 240 римски мили = 1 920 или 2 000 (вж. 7.7.4) стадия.

59 Вж. 5.2.7 и бележката.

60 Този пасаж е само опит за приблизително представяне на текста от ръкописите, в който има много празнини..

61 Т.е. югоизток.

62 Както и в други случаи, Страбон говори за места на изчезнали градове като за „градове”.

63 Гр. „неас айтейн” означава “изгаряне на кораби”.

64 Овидий (Metamorphoses 15.20) изписва името “Myscelus” и вероятно с основание; т.е., “Миши крак”.

65 За по-пълно описание вж. Диодор Сицилийски 8.17. Неговата версия на оракула е: “Мискеле късогърби, в търсене на други неща освен бога, ти търсиш само сълзи; това, което бог ти даде, одобри го.”

66 Общоприетите датировки за основаването на Кротон и Сиракуза са съотв. 710 г. пр. Хр. и 734 г. пр. Хр. Но описанието на Страбон тук изглежда означава, че Сиракуза е основана веднага след Кротон (cp. 6.2.4). Cp. също Тукидид (Thuc. 6.3.2.)

67 Cp. 6.1.10.

68 Четенето „Ис от Хелике” е съмнително. За Хелике вж. 1.3.18 и 8.7.2.

69 „Сибарит” е синоним на човек, живеещ разкошен и изнежен живот.

70 Cp. 6.1.2.

71 В други четения – Тевтрант, която иначе е неизв. от други извори, освен че е имало малка река с това име близо до Кюме (вж. Проперций 1.11.11 и Силий Италик 11.288). Тази река вер. била наречена на името на Тевтрант, цар на Тевтрания в (малоазийска) Мизия (вж. 12.8.2). Майнеке предлага поправката “Траент” (дн. Трионто), на която според Диодор Сицилийски (12.22) някои сибарити вдигнали свое поселение в 445 г. пр. Хр.

72 Житен клас, сноп или зърно, наnравени от злато.

73 Нелей имал дванадесет сина. Херакъл ги избил всички, освен Нестор.

74 Другият, разбира се, бил Сирис.

75 Старото име на Тарент.

76 Т.е. Метапонтийците си спечелили неоспорим контрол над своя град и територия, за която Антиох говори като за „граница” (cp. 6.1.4 и 6.3.1).

77 Синът на Сизиф. Неговото „варварско име” спор. Стефан Византийски било Метабос.

78 Една от трагедиите на Еврипид била наречена „Пленницата Меланипа”, запазени са само фрагменти от нея. Тя била майка на Беот от Посейдон.

79 Метапонтиец.

80 Югоизток.

81 Вж. бел. 59.

82 Мюлер приема, че Страбон е разменил разстоянията на хорографа между (1) Алайса и Кефалойдион, и (2) Кефалойдион и р. Химера.

83 На лат. Emporium Segestanorum.

84 На лат. Emporium Agrigentinorum.

85 Това разстояние всъщност е повече от 60 мили. К. Мюлер приема, че копистът е пропуснал интервал от Емпорион до Гела и така е изпуснал разстояние от 20 мили.

86 Във връзка със сл. изречение следва да се отбележи, че текстът не предава разстоянието от Месена до Пелориада, което е около девет мили.

87 За „климата” (пояси на геогр. ширина) вж. 1.1.12 и бел. 2.

88 Въпреки, че трудовете на Посидоний са изгубени явно е, че той правилно е фиксирал положението на трите върха на триъгълника според тогавашния метод спрямо „климата”, т.е. фиксираните позиции север-юг (ширина) и изток-запад (дължина). Страбон правилно, но доста придирчиво отбелязва, че Посидоний не може чрез “климата” да очертае границите на Сицилия, тъй като триъгълникът е просто вписан в успоредника и никоя негова страна не съвпада с която и да било страна на успоредника; с други думи резултатът на Посидоний е твърде неопределен.

89 Т.е. ще сочи.

90 Югоизток.

91 В Пелопонес, дн. Руфис.

92 Нос Матапан.

93 Т.е. отстрани; сл. Пахин.

94 Т.е. линия под прав ъгъл ще сочи на югоизток.

95 Cp. 17.3.16.

96 Лилибеон, владян от картагенците (250 г. пр. Хр.) бил взет с обсада от римляните. Плиний (7.21) казва, че Варон съобщил името на този човек и цитира Цицерон за традицията, че го потърсили в Пуническата война да наблюдава от носа на Лилибеон, разстояние от 135 мили, за да каже броя на корабите, излизащи от пристанището на Картаген. Но за да види малки кораби от разстояние 135 мили, наблюдателят е трябвало да бъде на височина от малко над две мили!

97 Т.е. линия под прав ъгъл към страната сочи на северозапад.

98 Основан ок. 734 г. пр. Хр. и разрушен от Дионисий в 403 г. пр. Хр. (вж. Диодор Сицилийски 14.14), но коментатори и карти го поставят между Тауроменион и Катана.

99 Основан някъде по същото време като Наксос и разрушен ок. 214 г. пр. Хр.

100 Същ. „занклон” (съотв. на прил. “занклион”) било местна сицилийска дума, според Тукидид (6.4).

101 Cp. 1.2.36.

102 “Торище” .

103 476 г. пр. Хр.

104 Гр. дума за „жертвоприношения” е “hierфn.”

105 467 г. пр. Хр.

106 461 г. пр. Хр.

107 Някои издатели приемат, че подлогът на изречението Етна тук е планината, а не градът.

108 Един по-късен ръкопис гласи „четиридесет до петдесет дни”.

109 3.5.4.

110 Вж. 6.1.12.

111 6.1.12.

112 Нос Брузано.

113 Несос (о-в Ортигия), Ахрадине, Тюхе, Епиполай и Неаполис.

114 Или по-буквално, „място за поемане на дъх”.

115 „Немейски оди”, 1.1‑2. Пиндар по-натам характеризира Ортигия като „ложето на Артемида”.

116 Т.е. водовъртеж.

117 Последният пасаж е съмнителен.

118 Ез. Лемена, дн. Женевско езеро (вж. 4.1.11 и 4.6.6).

119 По-често изписвано Лакмон; един от върховете на Пинд.

120 Зоил (ок. 400‑320 г. пр. Хр.), граматикът и риторикът от Амфиполис в Македония е известен главно с язвителните си нападки към Омир, което му спечелило прозвището „Омиромастикс” („Бичът за Омир”).

121 Cp. 7.7.7.

122 Cp. 7.5.8.

123 Друго име за Кефалойдион (6.2.1).

124 6.1.3.

125 Дн. вр. Сан Джулиано. Но Ерикс е на северозападния ъгъл на Сицилия, близо до морето, не във вътрешността и по тази причина някои издатели смятат този пасаж за не на място.

126 Също наричан Ерикс. Хамилкар Барка прехвърлил повечето му жители в Дрепанон (в подножието на планината) в 260 г. пр. Хр. След това градът бил незначителен, но свещеният район със здравите си крепостни стени останал като много важна стратегическа позиция.

127 Храмът на Венера Ерицина на Капитолия бил посветен от Квинт Фабий Максим в 215 г. пр. Хр., докато този, за който се споменава тук, извън портата Колина, бил посветен от Луций Порций Лицин в 181 г. пр. Хр.

128 Еунус бил родом от Апамея в Сирия, но станал роб на някой си Антиген в Ена и ок. 136 г. пр. Хр. станал водачът на сицилийските роби в Първата робска война. За пълно описание на забележителната му дейност като фокусник, гадател, водач и самозван цар, както и за голямото му въстание вж. Диодор Сицилийски 34.2.5‑18.

129 Т.е. останалите селища по „останалите страни” (споменати в началото на § 5), както показва сл. параграф.

130 Повечето издатели прехвърлят тук изречението, което иначе е в края на § 7.

131 Вж. бел. за Леонтин, § 6.

132 Камики (или Камикос) се предполага, че е бил на мястото на дн. Камастро.

133 Митичният цар, който приел Дедал, след като избягал от Минос.

134 “Това е малкият конус на изригване в центъра на широкия полукръгъл кратер “ (Tozer, Selections, с. 175), който поемата „Етна” (l. 182), приписвана на Луцилий Млади описва така: “penitusque exaestuat ultra” (и от дълбините изригва безмерно).

135 Дн. Небродичи.

136 5.4.9.

137 Страбон има предвид дн. Лаго ди Нафтия, малко вулканично езеро близо до р. Ерикес и Леотини, недалече от морето..

138 Вероятно трябва да се отъждестви с Мазара (дн. Mazzara), близо до който днес има малка река, течаща през каменист район.

139 Cp. 16.2.7.

140 Също Плиний, Nat. Hist. 6.31.

141 Страбон има предвид ез. Стимфалос в Аркадия в Пелопонес. За пълно описание вж. коментара на Фрейзър на Павзаний, 8.22.1.

142 5.1.8.

143 Стипчива пръст (= лат. alumen) се обсъжда подробно от Плиний (35.52). Не е точно днешната стипца, а железен сулфат или смес от железен и алуминиев сулфат, използвана като багрилно вещество и в медицината.

144 Диодор Сицилийски (5.10) казва: “Този остров (Липара) има прочутите мини за стипчива пръст, от която липареите и римляните извличат големи доходи.”

145 Те. “Свещен” Остров на Хефест. Островът днес се нарича Вулканелло. Предполага се, че е островът, издигнал се от морето в ок. 183 г. пр. Хр. (Вж. Nissen, Italische Landeskunde I.251).

146 Т.е. от морето. Или може би “така че морето се вижда от него.”

147 Вж. 6.2.8.

148 Също Плиний 3.14.

149 Од. 10.21.

150 1.2.7‑18, но особено §§ 15‑18. Сл. изречение е трудно възстановимо и Майнеке го изхвърля от текста.

151 Може би (1) удоволствие и (2) възбуда от удивление (вж. 1.2.17), спор. Гроскунд или (1) реалистичния елемент и (2) митичния елемент (вж. също 1.2.19).

152 Т.е. “Кръгъл” дн. Стромболи.

153 Т.е. “Двоен”. Образуван е от два вулканични конуса, дн. Салина.

154 Т.е. “Пирен” (cp. ботаническия термин “Ericaceae”); дн. Аликуди.

155 Т.е. “Палма” (cp. ботаническия термин “Phoenicaceae”); или може би “райграс” (Lolium perenne), смисъла, в който Теофраст (Hist. Plant. 2.6.11) използва гръцката дума “phoenix”; дн. Феликуди.

156 Т.е. “Ляв”; дн. Панария.

157 Това няма да е вярно, ако се плава по най-краткия курс от Сицилия, но Страбон очевидно има предвид пътя от град Липара до нос Пелориада.

158 Посидоний е роден в ок. 130 г. пр. Хр.

159 Този Тит Фламиний, който трябва да е живял в рамките на „личните спомени” на Посидоний, иначе е неизвестен. Ако текстът е верен, бил е управител на Сицилия в ок. 90 г. пр. Хр. (Cp. Nissen, op. cit. II.251.) Но някои издатели добавят към Тит “Фламиний” управител в 123 г. пр. Хр., опитвайки се да свържат това изригване с датираното от 126 г. пр. Хр. (cp. Плиний 2.88 [89]).

160 Току що възникналото островче.

161 Вж. бел. 59.

162 Т.е. Ерикуса и Фойникуса.

163 Дн. Малта.

164 Дн. Пантелерия.

165 Наречен така заради приликата на хълма (вж. 17.3.16), където е разположен, с щит (aspis, лат. clupeus).

166 Осемдесет и осем мили.

167 Дн. Ал Джамур.

168 Т.е. Ойнотрия (вж. 6.1.15 и 5.1.1).

169 Нос Левка.

170 Вж. 5.3.6 и бел..

171 От Брентесион до Тарант.

172 Това число е невярно. Страбон вероятно е написал 1 200; Гроскунд смята, че е написал 1 400, но в § 5 (долу) числата за интервалите по същия път дават всичко 1 220 стадия.

173 До Тарант.

174 Маре Пиколо.

175 Т.е. частта непосредствено на изток.

176 Тарентум въстанал срещу Рим и подкрепил Ханибал по време на Втората пуническа война, но бил завладян отново (209 г. пр. Хр.) и сурово наказан.

177 743‑723 г. пр. Хр.

178 За името и произхода му, вж. 8.5.4; също Pauly-Wissowa, Real-Encycl. s.v. ”Heloten.”

179 “Деца на девици.”

180 Храмът на Аполон Амиклейски.

181 Т.е. по дължината й. Спор. Плутарх (Lysander 1) носенето на дълга коса от спартанците датира от времето на Ликург (IX в. пр. Хр.), Но според Херодот (1.82) те са носили косата си къса до битката при Тирея (в VI в. пр. Хр.), когато с приет закон започнали да си я пускат дълга.

182 В Делфи.

183 Cp. 6.2.6.

184 До Крит.

185 Адриатика.

186 Архитас (ок. 427‑347 г. пр. Хр.), освен че бил избиран на няколко пъти за главен магистрат (“стратег”) на Тарент, бил прочут като пълководец, питагорейски философ, математик и автор. Аристотел и Аристоксен са писали трудове за неговия живот и творби, но сега са изгубени.

187 Александър I бил поставен за цар на Епир от Филип Македонски ок. 342 г. пр. Хр. И бил убит от един левканиец ок. 330 г. пр. Хр. (cp. 6.1.5).

188 Архидам III, цар на Спарта, е роден ок. 400 г. пр. Хр. и загубил живота си в 338 г. пр. Хр. в тази война.

189 Малко се знае за този Клеоним, освен че е бил синът на Клеомен II, царувал в Спарта между 370‑309 г. пр. Хр.

190 Агатокъл (роден ок. 361 г. пр. Хр. Умрял в 289 г. пр. Хр.) също бил тиранин на Сиракуза. Изглежда е командвал тарантините ок. 300 г. пр. Хр.

191 Пир (ок. 318‑272 г. пр. Хр.), цар на Епир, приел поканата на Тарент в 281 г. пр. Хр.

192 6.1.5.

193 Т.е. югоизток.

194 Вж. 5.4.4 и 5.4.6.

195 Наричан също Хидрунтум; дн. Ортанто.

196 Дн. Сасена.

197 Нар. също Рудии; дн. Рудже.

198 6.3.1.

199 6.3.1.

200 7.170.

201 Cp. 6.3.2.

202 Cp. 6.3.2, където според Антиох някои от тях отишли в Ботиея.

203 Заливът на Византион също наподобява еленов рог (7.6.2).

204 Стефан Византийски казва: “Според Селевк, във втората му книга „За езиците”, брентион е месапската дума за главата на елена.” Сл. издателите, поправили „брентесион” на „брентион” почти със сигурност са прави.

205 Тук, както и в 6.3.1, Страбон говори за вътрешния залив (Маре Пиколо), не за външното море, което Страбон не описва.

206 За тези пътища вж. Ashby and Gardner, The Via Trajana, Papers of the British School at Rome, 1916, Vol. VIII, No. 5, pp107 ff.

207 Cp. 6.3.1.

208 Изписвано също Gnathia, Gnatia и Ignatia; дн. Torre d’Agnazzo.

209 Изписвано също Caelia; дн. Ceglie di Bari.

210 Дн. Нойя.

211 Дн. Каноса.

212 Дн. Ордона.

213 Т.е. точката, където се слива с другия път, близо до Беневентум.

214 Дн. Монтесарчо.

215 Дн. Галаце.

216 Старото Санта Мария ди Капуа, дн. в развалини; не днешна Капуа, която е на мястото на Касилинон.

217 Дн. Мондрагоне.

218 Страбон вече е казал, че пътят от Брентесион (Брундизий) до Епир през Сасон (Сасено) е бил около 800 стадия (6.3.5). Но Страбон е бил много встрани и явно не по обичайното трасе. Епидамн (дн. Дурацо) всъщност е само на ок. 800 стадия разстояние, не 1 800, както излиза от текста. Следователно възможно е Страбон да е казал просто “защото е 800 стадия” или “защото е 1 000 стадия, докато предишното е 800.”

219 Дн. Бари.

220 До Барион.

221 Силвион изглежда е бил на мястото на дн. Гараджоне.

222 Този Емпорион вероятно трябва да се идентифицира с дн. Canne (вж. Ashby and Gardner, op. cit., p156).

223 Дн. Салпи.

224 Дн. Каноса.

225 Дн. Арпино.

226 Cp. 5.1.9.

227 На лат. Sipontum; днес в развалини, близо до Санта Мария ди Сипонто.

228 Сепия.

229 Артемидор Ефески (ок. 100 г. пр. Хр.), бил голям пътешественик и географ. Написал е география на обитаемия свят, Периплус на Средиземно море и „Йонийски исторически бележки”. Но трудовете му, освен многобройни фрагменти, запазени у други автори, са изгубени.

230 Вж. 5.2.7 и бел.

231 Монте Гаргано.

232 Сена Галика; дн. Синигалия.

233 Адриатика.

234 Полибий тук дава общата дължина на крайбрежната линия от италианска страна като 740 мили или 6 166 стадия (8 1/3 стадия за 1 миля; вж. 7.7.4), а другаде (2.4.3) Страбон го цитира, че смята дължината на илирийското крайбрежие от Керавнийските планини само до Япигия (без да включва Истрия) като 6 150 Стадия. Cp. също 7.5.3, 4, 10.

235 Cp. 1.2.13; 2.1.7‑8 и 2.4.3.

236 Cp. 1.1.23.

237 Пассо ди Чивита.

238 Путеоли.

239 Дн. Термоли.

240 5.4.2.

241 Това твърдение е общо и не се отнася само за Италия (cp. 2.3.1 и 2.3.7).

242 Cp. 2.3.1.

243 Ибери, келти и германи.

244 На галите под управлението на Брен.

245 1.6.

246 Сключен в Спарта през пролетта на 386 г. пр. Хр.

247 134‑133 г. пр. Хр., под водачеството на Сципион Емилиян.

248 Cp. 3.4.5.

249 Букв. “Лигистика” (cp. 4.6.3 и 5.2.1).

250 Страната им трябва да се идентифицира с дн. Дагестан (cp. 11.1.6).

251 Страната им трябва да се идентифицира с дн. Грузия (cp. 11.1.6).

252 Cp. 7.4.4.

253 Cp. 7.3.17.

254 Напр. Вононес.


=============================================================

Към глава първа от книга шеста

Към глава втора от книга шеста

Към глава трета от книга шеста

Към глава четвърта от книга шеста

Published in: on 13. 11. 2008 at 10:44 pm  Коментарите са изключени за Страбон, География – кн. 6 – бележки  
Tags:

Страбон, География – кн. 5 – бележки

Бележки по пета книга

1 Заливът Салерно.

2 “Лигистика” е “Лигурия” в най-широкия смисъл (Вж. 4.6.3).

3 Галите.

4 Сиреч “венети”. Ортографията в ръкописите е понякога “хенети” (напр. тук и в 3.2.13), понякога “енети” (напр. в 1.3.2 и 1.3.21).

5 Наред с други и Полибий (2.14), чието описание трябва да се чете в тази връзка.

6 Т.е. освен основата.

7 Т.е. зимните изгреви, както е казано по-горе.

8 Дн. Римини.

9 Дн. Capo di Leuca.

10 Пл. Окра (4.6.1 и 4.6.10).

11 Полибий (2.14) откровено нарича частта от Италия, обсъждана сега от Страбон “триъгълник”, като дава следните размери: “Северната страна, образувана от Алпите, 2 200 стадия; южната, образувана от Апенините, 3 600; основата, крайбрежието на Адриатика, от сена до дъното на залива, над 2 500.” Страбон от друга страна не приема злоупотребата с понятието “триъгълник”, защото смята, че страната, която е нарекъл южна е извита и крива.

12 Издателите поправят “хиляда” на “две хиляди”, за да се съгласуват числата с “две хиляди и сто” по-горе. Но Страбон тук явно има предвид ширината през южната страна (не северната страна при подножието на Алпите; т.е. ширината на Келтика Цизпадана, за която “хиляда” е доста точна преценка.

13 Cp. 2.5.20.

14 34.11.

15 Буквално, “Бяла скала”; дн. Capo dell’ Armi.

16 Галия Цизпадана и Галия Транспадана.

17 Вж. 4.4.1.

18 Cp. 3.2.13 и 5.1.1.

19 Дионисий Стари (430‑367 г. пр. Хр.).

20 § 4 горе.

21 Сиреч близо до Алпите.

22 Региум Лепидум. Но Страбон говори за Транспадана, а не за Цизпадана; следователно почти сигурно е, че е написал “Бергомон”, а не “Регион”.

23 Страбон изглежда има предвид последния ценз (14 г. сл. Хр.) при управлението на Август. Броят на гражданите при този ценз, спор. Monumentum Ancyranum, е бил 4 937 000.

24 Страбон вероятно има предвид просто “построена на колове”.

25 Езеро Мареотида (дн. Mariout); вж. 17.1.7.

26 Останки от многобройни “съкровищници”, сиреч малки подобни на храмове постройки, все още може да се видят в Делфи. Различните полиси, държави и владетели са ги строили като хранилища за своите дарове на бога.

27 “Умбрите” от римската история. Вж. края на § 10 и сл.

28 Гръцката дума за “Адриатическо” е просто “Адриас”.

29 Плиний (3.20).

30 Плиний (3.22) е поставил Аквилея на петнадесет мили от морето. Днешното разстояние до руините на древна Аквилея е седем мили. Натисо (Natisone) изглежда е променила долното си русло от времето на Страбон.

31 Cp. 4.6.10 и 7.5.2.

32 В 5.1.12 Страбон говори за дървени питоси, “по-големи от къщи”.

33 Под “първите” Страбон несъмнено има предвид жителите не само на Аквилея, но и на различните градове (назовани или не по-горе) около дъното на Адриетическия залив.

34 невъзможно е да се определи коя река е имал предвид Страбон, дали Isonzo или Tagliamento, или Sile, или Piave, но нито една днешна река не отговаря на условията.

35 Дн. Ноймаркт, в Стирия, Австрия.

36 113 г. пр. Хр. Ливий (Epit. 63) казва “Карбон и армията му били разбити”.

37 Тук Страбон има предвид “вътрешност” в най-специфичния смисъл – най-вътрешния залив на Адриатика.

38 Изворите Тимави (дн. Тимаво).

39 дн. Арпино.

40 6.3.9.

41 Cp. упоменаването на атическия Еридан в 9.1.19.

42 У Хезиод (Fr. 199 [220], Rzach) Еридан е речният бог, на брега на чиято река имало големи количества кехлибар (“електрон”). По-късно, след като бил намерен кехлибар при устието на р. По, там били поставени “Кехлибарените острови (Електридите)” (вж. Plin. 3.30). В гръцката митология, Фаетон е бил изхвърлен от колесницата на Слънцето (Хелиос) в Еридан, а сестрите му (Хелиадите), впрегнали колесницата, се превърнали в тополи, а сълзите им в кехлибар.

43 Cp. 1.2.15, за добавянето на митични елементи.

44 § 4 по-горе.

45 Вж. 1.2.39, където цитатът е по-пълен.

46 Ръкописите дават тук “симбри”, както и в § 12 по-долу; но такъв народ е неизвестен от други източници. Двама от издателите го поправят на “инсубри”.

47 Т.е. дъгата, описана от Апенините от района на Ариминум и Анкона до Генуа и Вада Сабаторум (cp. 4.6.1, 5.1.3), заедно с р. По, затварят Галия Цизпадана.

48 Вж. 5.1.6.

49 Т.е. етруските.

50 Виа Емилия.

51 Процъвтяващо градче – тържище, получило името си от Макри кампи, (“Оскъдните полета”) западно от Мутина.

52 Страбон мисли тук за пътника като стигащ първо до Фавенция, която е на около двадесет мили от Сапис; След това до Цесена, която е близо (на) Сапис; след това до Рубикон, която е на около 20 мили от Цесена, които са граници на територията на Ариминум.

53 Ариминус, дн. Marecchia.

54 Тицинус, дн. Tessin.

55 Дертона, дн. Tortona.

56 Дн. Avigliana.

57 Трудно е да се повярва, че Страбон е написал тук “Друенция”, защото вече правилно е поставил извора на Друенция отвъд Оцелум (вж. 4.6.5 и бележката). Възможно е да е написал “Дуриас” (т.е. Durias Major), тъй като въпросният път е минавал не само през Durias Minor, чието русло е следвал, но и Durias Major. Иначе той характеризира пътя отвъд Оцелум, след като се очаква да обсъжда само отсечката от Ticinum до Ocelum.

58 Римски мили, разбира се. Но разстоянието от Ticinum до Ocelum е около сто мили. Шестдесет мили е приблизително точна оценка за разстоянието от Тицинум (Тичино) до Durias Major. Повечето издатели, в т.ч. Meineke, поправят на “(сто) и шестдесет”.

59 Оцелум.

60 Т.е. същинска Келтика.

61 Пропуснато в изданието на Meineke изречение, в чиято автентичност издателят се съмнява.

62 М. Емилий Скаурус, живял между 163 и 89 г. пр. Хр.

63 187 г. пр. Хр.

64 Но според други описания, Емилиановия път е бил построен от Гай Фламиний Стари в 220 г. пр. Хр..

65 Вж. 4.1.13, 4.2.1, 4.6.7 и 3.2.8.

66 Буквално, “Лигюстика” (вж. 4.6.3 и 5.1.1).

67 Умбрия.

68 Cp. 5.4.2.

69 Тиренско море.

70 На гр. “Таркюния”.

71 Управител на града станал Демарат (8.6.20).

72 Спор. легендарната история на Рим, Лукумон бил избран за цар от Сената и народа в 615 г. пр. Хр.

73 Същото като “Тарквиния”, 5.2.2.

74 509 г. пр. Хр.

75 Дн. Chiusi.

76 Градът им е бил Caere (Цере), един от дванадесетте, основани от Тирен.

77 390 г. пр. Хр.

78 Т.е. правото на глас и на избор, ius suffragii.

79 Самите римски граждани, след като бъдат лишени от избирателни права от цензора, били вписвани в Tabulae Caeritum, оттам и неприязънта.

80 Делфи.

81 Вж. 9.3.8.

82 Латинската ортография е “Caere” (Цере).

83 Обичайната гръцка дума за поздрав.

84 Явно дн. Bagni del Sasso.

85 Cp. 5.2.9.

86 Cp. “Пеларги”.

87 Крит.

88 Хипотой бил синът на “Лет Пеласгийски” (Iliad 2.843, и 17.288). В 13.3.2 Страбон приема, че Омир, в горецитирания пасаж има предвидЛариса Фриконида, “Лариса до Кюме”, кято е дн. Lamurtkeui. За “Лариса Фриконида” вж. 9.5.19.

89 Hiketides (Молителки) 16 ff. и 250 ff.

90 “Данайските жени” (Данаидите) не е запазена.

91 Т.е. района на Аргос, в който са разположени Микена и град Аргос (вж. 8.6.5‑10).

92 Пелопонес е бил наричан “Аргос”, както и “Пеласгия” (8.6.5).

93 “Архелай” не е запазена.

94 Отново района на Аргос, наречен другаде (8.6.8) “Аргея”.

95 “Градът на Инах”, наречен така на Инах, първия цар на Аргос, е бил главният град на Аргос. С малка промяна в гръцкия повечето издатели поправят “пребивавал там” на “основал”, вероятно на основание на това, че Страбон по-късно казва “Данай основал акропола” (Аргос) “на аргосците” (8.6.9).

96 Андротион, Филохор и други; от трудовете им са останали само фрагменти.

97 “Атида” е било старото име на Атика, от Атида, дъщерята на митичния цар Кранаос (сp. 9.1.18).

98 Cp. 9.1.18 и 9.2.3.

99 Буквално “щъркели”.

100 Cp. 9.1.18, където Страбон говори, че пеласгите “отседнали” в Атина.

101 “Близо до планините” е много неопределено, но в § 9 сл. Страбон използва същата фраза за гр. Аретиум и добавя, че този град е “най-отдалечен от всички във вътрешността.” В този пасаж очевидно има предвид, че линията на най-голямата ширина минава до Апенините близо до Аретиум, което е вярно.

102 Често наричана “Косай”, както в § 8 сл.

103 От Луна до Коса.

104 Страбон оставя пресмятанията си за останалите разстояния (Cosa-Gravisci-Purgi-Ostia), всичко (около) 740 стадия, за § 8 сл. След Groskurd, Meineke отбелязва лакуна в текста веднага след “според някои е шестстотин”, смятайки, че Страбон трябва да е добавил там разстоянието от Коса до Остия, и по този начин числата на Полибий (чиято оригинална фраза не е запазена) да се отнасят за цялото разстояние от Луна до Остия. Но според измерваниятао на картата на Kiepert на древна Италия, 1 330 стадия се оказва доста близка до истината мярка на разстоянието по крайбрежните пътища от Луна до Остия..

105 Т.е. “Залива на Луната”, (“Лунен залив”). Cp. “Залива на Менестей” (3.1.9) и “Залива на Монойкос” (4.6.3), като всяка фраза означава и града, както и залива.

106 Сардиния.

107 Дн. кариери на Carrara.

108 За римските “произведения на изкуството” от камък, вж. 5.3.8.

109 За пълно описание на всякакви видове камък и тяхното приложение в Рим и другаде, вж. Плиний, Hist. Nat. XXXVI.

110 Тъй като град Луна се е анмирал на ок. 5 мили южно от Макра и още по на юг от залива, Страбон трябва или да е имал предвид залива, а не града, или е смятал, че гр. Луна е бил разположен на залива.

111 Р. Макра.

112 Срв. Плиний, (Plin.3.7 и 3.8); Ливий, (Liv. 39.32, 40.41); Флор (Florus, 2.3.4.)

113 Броят на мъжете в тези “тагми” е неясен, тъй като гр. термин би могъл да означава всяка редовна бойна част (най-често), или лат. манипула (рота) (cp. Polybius 6.24), или дори легион (cp. Cassius Dio 71.9).

114 Корсика.

115 Елба.

116 Букв. “смазано заедно”, а не “стопено”. Страбон явно има предвид желязо, а не желязна руда. Процесът е описан подробно у Диодор Сицилийски (Diodorus Siculus 5.13). За видовете желязо и обработката му, вж. също у Плиний (Plin. 34.41.).

117 “Веднага от мините” тук, разбира се, може да означава рудата, след като е изкопана от мините.

118 Аристотел (Mirab. c93), описвайки същия метод по свидетелства на други казва, че някогашният меден рудник се изчерпал и след много време в същата мина се появило желязо – “желязото, което днес се използва от жителите на Поплонион”.

119 Cp. 15.1.30.

120 Дн. Porto Ferrajo.

121 Meineke предлага четене theia (леля) вм. thea (богиня); cp. 1.2.10.

122 Страбон отново се връща на любимата си тема; cp. 1.2.9, 1.2.38 и 3.2.12.

123 Cp. Plin., 3.12 (6).

124 Невъзможно е да се определи кой “хорограф” има предвид Страбон тук, както и в 5.2.8, 6.1.11, 6.2.1 (“Хорографията”), 6.2.11, 6.3.10. Фактът, че мерките са дадени в римски мили показва, че не се позовава на Ератостен, Полибий или Артемидор..

125 В някои ръкописи “хиляда”.

126 Неизв от други източници име.

127 Т.е. “муфлони” (Ovis musimon); вж. Plin. 8.75 (49) и 30.52.

128 Страбон вер. е написал двеста мили (разстоянието, дадено от Plin., 3.13).

129 Purpura murex.

130 Вж. 3.2.7.

131 Cp. §§ 2‑4 по-горе.

132 Богинята на раждането.

133 Един от “дванадесетте” тиренски града (cp. § 2 по-горе). Бил е превзет и унищожен от Камилус в 395 г. пр. Хр. след десетгодишна обсада. След това е останал необитаем до края на Републиката, но е колонизиран от Юлий Цезар и Август.

134 Вж. 5.3.2; намирал се е южно от Тибър.

135 Т.е. не “етруски”.

136 Букв. “равния Фалискум”; бил е разположен в равнините, на три мили от стария град.

137 Няколко реда по-горе, Страбон като че ли смята “Фалерии” и “Фалискон” за отделни градове; може би под “Фалискон” има предвид “равния Фалискум”. Старият град Фалерии (или Фалериум) е бил обитаван от фалериите (тиренско племе) и фалиските (племе със сабински произход може би, с език сроден с латинския); вторите са обитавали голяма част от околната територия, както и в самия град. Древните писатели разграничават “народа на фалиските” и града, но самият град бива наричан както “Фалиски” (или Фалискум), така и “Фалерии”. На мястото на стария град днес е разположен Civita Castellana, докато на новия, римски град в равнините се намират развалини от средновековна църква, Santa Maria di Falleri.

138 Cp. 12.2.7 и 15.3.14‑15; също Plin. 7.2 и Virgil 11.785.

139 Дн. ез. Vico.

140 Дн. ез.Bolsena.

141 Дн. ез.Chiusi.

142 Дн. ез.Bracciano.

143 Дн. ез.Trasimeno.

144 Цизалпинска Келтика.

145 Cp. 5.1.11.

146 Cp. 5.2.3.

147 Умбрия.

148 Вж. 5.1.11.

149 По-доброто четене е “Камеринон”, но ръкописите гласят “Маринон”, което като че ли трябва да означава дн. Сан Марино; градът обаче изглежда е основан едва след 300 г. сл. Хр., а и местоположението му не отговаря на контекста тук.

150 Римското име на този град е било “Fanum Fortunae”.

151 Cp. 5.1.11.

152 “Ларолон” е неизвестна от други източници.

153 Т.е., Нарния; дн. Narni.

154 Т.е., Carsulae (дн. Capella San Damiano).

155 Т.е., Camerinum; жителите на Камеринум често били наричани “камерти” и това название се е използвало и за града.

156 Пиценум.

157 Омбриките и сабините.

158 Скосяването започва срещу Ариминум (вж. 5.1.3).

159 5.2.1.

160 Лат. форма е Cutiliae.

161 Според Плиний, тези води се пият като пургатив (31.32; cp. 31.6)

162 Дн. Civita Tommasa.

163 На латински “Quirites”.

164 Вж. 5.4.2.

165 Вж. 6.1.2.

166 Bruttii.

167 Вж. 6.1.4.

168 Старомодната простота и суровост на сабините е била пословична (вж. 5.4.12, Марциал (Epigr. 10.32, 11.15), Хораций (Odes 3.6.38, Epist. 2.1.25,) Овидий (Metam. 14.797). И заради тези им характеристики някои писатели са смятали, че произходът им е от Лакония (Dionysius Hal., Antiq. Rom., 1.1, Justinius 20.1).

169 Август е продължил пътя до Адриатика в 17 г. пр. Хр. Страбон изглежда отбягва названията “Via Salaria” или “Via Nomentana” за продължението на пътя, въпреки че явно има предвид цялото пътуване, както показва израза “през страната им”.

170 Porta Collina е била портата на Сервиевата стена в североизточния край на Квиринал.

171 Латинската ортография е “Aequi”; така го изписва и самият Страбон в 5.3.4.

172 Лат. форма е “Amulius”.

173 Добрите ръкописи тук гласят Ромус, а не Рем; второто се налага по-късно.

174 Вж. 5.3.7.

175 Вж. 5.3.7.

176 Страбон почти със сигурност има предвид “Arvales Fratres” (“Братята на полето”), наречени така според Варон (De Ling. Lat. 5.85), от жертвоприношенията, които правят по полята (arva) за плодородие. Били са колегия от дванадесет жреци, която според римската легенда (cp. Gellius 7.7), е основана от самия Ромул. Съществувала е до 325 г. сл. Хр.

177 На лат. “Ambarvalia”; наречен така заради воденето на жертвените животни “около полята”. Празникът се е чествал на 27, 29 и 30 май (по римския календар).

178 Cp. Liv. 1.7.

179 Северното и южното било на хълма Капитолий. Падината между двете била, всяко от които било покрито с дъбрава, се е наричала “Inter Duos Lucos” (cp. Liv. 1.8), и спор. традицията е била “убежището на Ромул”.

180 Cp. 5.3.7.

181 Луций Целий Антипатър.

182 Така Вергилий (8.336) изписва името й; но обичайното изписване е “Carmenta” (cp. Liv. 1.7 и Dionysus, Antiq. Rom. 1.32).

183 “Айките” от 5.3.2.

184 “Реките”, неизв. от друг източник, вероятно е вероятно разв. от “арикини”, обитателите на Ариция, града, който Страбон упоменава тук, както и в 5.3.12.

185 “Аргириски”, иначе неизв., вероятно е развалено от “аурунки” (cp. Liv. 2.16, 17, 26 и Dionysius, Antiq. Rom. 6.32, 37).

186 Под “преферни” Страбон почти със сигурност има предвид “привернатите”, чийто град е бил Привернум, днес. развалини близо до Piperno.

187 Т.е., растящата около дървета лоза.

188 Деметрий Полиоркет.

189 § 4 по-горе.

190 “Fabulae Atellanae” на римляните.

191 Страбон е приел, че “Trachine” произлиза от гр. дума “trachys” (“скалист”).

192 Ако ръкописите са верни, тук Страбон греши. Трябва да е имал предвид Уфенс (дн. Ufente); другата река е била Амасенус (дн. Amaseno).

193 Едно от старите изписвания е Брундизиум; другото е било “Брендезиум” (cp. Ptolemaeus, 3.2.12 и Polybius, 21.24). “На езика на месапиите еленовата глава се наричала “брентезиум”” (6.3.6); оттам и името на града.

194 Старото име на Тарентум.

195 Забавно описание на пътуване по този канал вж. у Horace, Sat. 1.5.

196 “Място за хвърляне на котва”.

197 Страбон не споменава града “Кайета” (дн. Gaлta); заливът на изток от него се нарича от римляните “Caietanus Sinus”. Но както показва контекстът, “промеждутъчният залив” означава залива между Кайета и Тарацина.

198 Според Вергилий (Aeneid, 7.2) името й е било “Кайета”.

199 Т.е. носът, на който е бил разположен гр. Кайета.

200 Cp. 2.5.19.

201 Гр. дума за “залив”, “долина”.

202 Тук Страбон има предвид римския “Caietanus Sinus”, а не гореспоменатия “промеждутъчен залив”.

203 Според Плиний (31.4), тези бани лекували женското безплодие и мъжката лудост. Дали са изчезнали или трябва да се идентифицират с водите при Torre di Bagni, не е ясно.

204 5.3.2.

205 Cp. 5.3.2.

206 “Porta Viminalis”.

207 Cp. 5.3.2.

208 Cp.  “diruit, aedificat, mutat” у Хораций (Epist. 1.1.100).

209 Alba Fucens.

210 На лат. “Tinia”.

211 “Cohortes vigilum” са представлявали съчетание от нощна градска стража и противопожарни команди от седем хиляди мъже или седем кохорти. Били са разпределени из целия град, по една кохорта на всеки два от четиринадесетте “regiones”. Вж. Suetonius, Augustus 25 и Cassius Dio 55.26.

212 Плиний (36.24) използва същия израз в описанието на размерите на отходзните канали, построени от Тарквиний Приск.

213 Гр. дума тук за “постройки” (anathemata) би могла да подсказва, че всички тези сгради са били вдигнати като жертвени дарове.

214 Вж.бел. 213.

215 За списък на тези “приятели” на Август и какво са построили, вж. Suetonius, Augustus 29.

216 Cp. “произведения на изкуството”, 5.2.5 и бел.

217 Според Hьlsen (Pauly-Wissowa, s.v. “Agrippae campus”) Страбон тук има предвид “кампуса” на Агрипа; но Tozer (Selections) се съмнява да не би да става въпрос за Campus Flaminius. И двата кампуса са представлявали част от Campus Martius.

218 Останките от този Мавзолей все още може да се видят на Via de’ Pontefici.

219 Спор. Дион Касий (Cassius Dio 69.23) Мавзолеят е бил пълен по време на смъртта на Адриан (138 г. сл. Хр.).

220 Cp. Suetonius, Augustus 100.

221 Спор. Tozer (Selections, ) “Бllhn ™c БllhЯ” се отнася за “basilikаЯ stoаЯ”; но гръцкият текст тук не допуска подобна интерпретация.

222 За по-подробно описание на обществените паметници и сгради в Рим, вж. Plin. 36.24.

223 “Ad Pictas”.

224 Реката и днес се нарича “Коса”.

225 Дн. Sacco.

226 Т.е., последният на Латинския път.

227 Калес, дн. Calvi.

228 Suessa Pometia, от който не са останали следи.

229 Трапонтион е иначе неизвестен, освен ако не е Tripontio, упоменат само в един надпис на Траян.

230 Cp. 5.3.6.

231 Cp. § 6 горе.

232 Cp. 5.3.6.

233 Volturnum.

234 Alba Fucens.

235 Дн. Cucullo, наричан също Scutolo.

236 Cp. 5.3.7.

237 Гръцката дума за “обрасла с гора” предполага свещена дъбрава. Страбон очевидно има предвид дъбравата, посветена на Тибурнус, основателя на Тибур. Cp. Horace, Odes 1.7.13.

238 Cp. Plin. 36.48.

239 Cp. § 10 горе.

240 Или “произведения на изкуството”, 5.2.5 и бел.

241 Дн. “La Solfatara” (“Серни води”).

242 Наричани днес “Bagni di Grotta Marozza”.

243 Това вероятно е бил най-големият храм в Италия. Съвр. град Палестрина е почти изцяло построен върху основите му.

244 Хораций (Carmina 2.6.5) говори за “Tibur, Argeo positum colono.”

245 “Многоувенчан”, наречен така, изглежда, заради няколкото тераси. Но Плиний (Plin. 3.9) казва, че Пренесте първоначално се е наричал “Stephane” (Венец).

246 Aix Praenestina; дн. Castel San Pietro.

247 “Този хълм, издигащ се на значителна височина… изпъква като контрафорс на бастион от ъгъла на Апенините към хълмовете Албано” (Bunbury, Dict. Geogr. II).

248 За водохранилищата на Пренесте, “издълбани в планинската скала” и за водоснабдяването като цяло, вж. Magoffin, A Study of the Topography of Praeneste, Johns Hopkins University Historical Studies, 1908, .

249 Напр. в 198 г. пр. Хр., при робското въстание; в 82 г. пр. Хр., когато Марий Младши прави Пренесте свой щаб. А в 63 г. пр. Хр. Катилина се опитва да превърне Пренесте в свой щаб, но опитът му е осуетен от консула (Cicero, In Catilinam 1.8).

250 “Верестис” е неизвестна от други източници.

251 Планините на волските.

252 Вр. Албанус, дн. Monte Cavo, е най-високият връх.

253 Т.е., на път от Тускулум.

254 Древната Ариция се е намирала във “Vallis Aricina” (дн. Valle Aricciana), угаснал кратер под съвр. гр. Ariccia, разположен на стръмен хълм над древната цитадела.

255 “Лавинион”, според ръкописите правилно е поправено на “Ланувион”. Дължи се на “любопитно объркване с Лавиниум, датиращ от средните векове, със съвр. име Civita Lavinia”. (Tozer, Selections).

256 Т.е. “Nemus Dianae”.

257 “Diana”, т.е. Артемида.

258 Т.е., “Артемида Таурополос” – Артемида в качеството й на богиня на таврите.

259 “Скитският елемент” тук е принасянето в жертва на чужденци от таврите, както е описано напр. от Еврипид (Euripides, Iphigenia Taurica.)

260 СТрабон има предвид Lacus Nemorensis (дн. Lago di Nemi), угаснал кратер с обиколка от 3 мили и над 100 м дълбочина. Днес е пресушено с изкуствен отточен канал. Според Сервий (бел. по Вергилий, Aeneid 7.515) латините са го наричали “Speculum” (огледалото) на Диана.

261 Lacus Albanus, дн. Lago di Albano.

262 Тибур и Пренесте.

263 Т.е. от Рим – същата гледна точка като в началото на § 9.

264 Alba Fucens.

265 Lago di Fucino (Celano) е било напълно пресушено от принц Торлония, 1855‑1869 г.

266 Т.е. течащите в земните недра горещи води (cp. 3.5.7), за разлика от “изворите”, под които Страбон винаги има предвид изворите на повърхността на земята.

267 Изглежда в резултат на вулканична активност на вр. Етна, от който извира.

268 “Aqua Marcia” е бил един от римските акведукти и основният му водоизточник е бил близо до Сублаквеум (дн. Subiaco). Според историята, река Питоний (дн. Pedogna) е извирала в планините на пелигните, течала е през езерото Фуцинус без да се смесва с водите му, след това е потъвала под земята и накрая се появявала отново при “Водите на Марций” близо до Сублаквеум. Самият Плиний (31.24) е вярвал на тази версия.

269 Например Сифакс, царя на Нумидия (Liv. 30.17), Персей, царя на Македония (Liv. 45.42) и Битуитус, цар на арверните (Valerius Max. 9.6 и Liv. Epit. 61).

270 Т.е. южните граници на Цизалпинска Келтика (Галия): вж. 5.1.3 и 5.2.10.

271 Пиценум.

272 Т.е. при различните градове по крайбрежието.

273 “Пневенция” е неизв. по други източници; вероятно Страбон е написал “Поленция” (вж. Corais – du Theil – Letronne, Vol. II и Nissen, Italische Landeskunde, Vol. II).

274 Кастелум Фирманорум, дн. Porto di Fermo или Porto San Giorgio.

275 На лат. “Cuprae Fanum”.

276 Дн. Tronto.

277 Труентум, нар. още Каструм Труентинум.

278 Дн. Piomba.

279 Адрия или Хадрия.

280 Матринум.

281 Т.е. “и заради околните планини, които са непроходими за войски”, спор. Kramer.

282 Но на монети името е изписано “Italia”, а не “Italica” (Pauly-Wissowa, s.v. “Corfinium”).

283 Избрали са двама консули и дванадесет претори, в подражание на римското управление.

284 Помпедий Силон е бил убит в сражение в 88 г. пр. Хр., малко преди края на войната.

285 Дн. Chieti.

286 Атернус.

287 За този мост, вж. Nissen, Italische Landeskunde, Vol. II.

288 Същият споменат по-горе Атернум.

289 Явно дн. Termoli (вж. Pauly-Wissowa, s.v., and Nissen, Vol. II).

290 “Ортонион” е неизв. от други източници. Текстът е силно повреден и е отпаднал в това издание.

291 Птолемей (3.16) погрешно свързва устието на Сагрос със земята на пелигните, защото Сагрус се влива между Ортона и Хистониум (не Артемум). Твърдението на Страбон обаче може да се тълкува в смисъл не на долното течение, а на северния ръкав на Сагрус; иначе и той греши.

292 Cp. 5.1.9 и 6.3.9.

293 Самниум.

294 Заливът на Неапол.

295 Cp. 5.4.8.

296 Дн. нос Miseno.

297 На лат., Minerva; дн. Punta della Campanella.

298 Антиох Сиракузки, историк.

299 Вж. Pauly-Wissowa, s.v.

300 Вж. 5.3.9.

301 Cp. 5.4.10.

302 Вж. 5.1.10.

303 Cp. 5.3.6.

304 Литернус.

305 Вултурнум.

306 На гр. “Кюме”.

307 Евбейска “Кюме”.

308 На гр., “вълни”.

309 “Кокоша гора.”

310 Cp. 6.1.6.

311 Дн. ез. Lucrino.

312 Дн. ез. Averno.

313 Агрипа свързал ез. Авернус и ез. Лукринус с канал, а ез. Авернус с пристанището на Куме с тунел.

314 “Некюя” е заглавието, дадено от древните на единадесета книга на “Одисея”, описваща слизането на Одисей в Хадес и магическите ритуали, с които са призовани призраците на мъртвите, и разговорите с тях.

315 Въпреки, че римляните са наричали Лукринус и Авернус “езера”, Страбон ги нарича “заливи”, първият – морски залив, а вторият вътрешен залив, свързан с първия. Обликът на района твърде много се е променил от времето на Страбон.

316 Cp. Вергилий, Aeneid 6.239 и Лукреций 6.740. Думата “Авернус” означава “безптичи”.

317 Напр. “Плутониона” в Хиераполис в Мала Азия (13.4.14). “Плутония” са представлявали участъци, от които се издигат зловонни изпарения и се наричали така, защото се е смятало, че са входове към долния свят. Самата пещера в “Плутониона” се е наричала “Харонион” (14.1.11 и 14.1.44).

318 Вж. 1.1.10 и 1.2.9.

319 Дн. ез. Fusaro.

320 Букв. “горяща в пламъци”. Тази река е била приток на Ахерон в долния свят. Реката Ахерон (дн. Фанариотикос), в Епир, е била свързвана с долния свят: изчезва под земята на изв. разстояние и отново се появява, като губи водите си в блатистото “Ахерузийско езеро”, преди да се влее в Йонийско море.

321 “Аргили” явно означава “къщи от глина”.

322 Т.е., от месото на жертвените животни, както и някои такси, които сигурно са прибирани.

323 Признавайки по този начин, според Ефор, че районът принадлежи на кимерийците.

324 Л. Кокей Ауктус, архитект и инженер, нает от Агрипа.

325 Кокей бил родом от този район.

326 Т.е., след Мисенус (вж. 1.2.18).

327 По времето на Страбон градът се е разширил в значителна степен по крайбрежието, в двете посоки..

328 На лат. “putei”.

329 На лат., “puteo” (издавам зловоние).

330 Т.е., “горяща земя”, ако цитираните тук от Страбон етимолози са прави. “Флегра” е било и старото название на Палене, най-западният от полуостровите на Халкидика и вулканичен район. Митологията свързва Гигантите с двата района (cp. 5.4.4).

331 Т.е., съдържанието му е в добра пропорция със съдържанието на варовика.

332 Това вулканично вещество днес се нарича “pozzuolana” или “туф”.

333 На лат., “Forum Vulcani”; дн. La Solfatara.

334 Т.е., “Новия град”. По-старото име е било Партенопе (вж. 14.2.10 и Beloch, Campanien, 1890, pp29‑30).

335 “Демарх” е била местната титла за главните магистрати; и явно някои от тях са заемали поста едновременно (вж. Tozer, Selections и Beloch, Campanien, pp31, 45).

336 Места за упражнения на младежи (ефеби).

337 Beloch (pp41‑44), по надписи от Неапол дава имената на девет различни фратрии.

338 “Музика” тук явно е използвано в широкия смисъл, включвайки всички изкуства, чиито покровителки са Музите.

339 Самият Август участвал в състезанието малко преди смъртта си (Suetonius, Augustus 98).

340 Вж. 5.4.5.

341 Вж. 5.3.8 и бел. (за големината на каналите в Рим).

342 Но дн. Grotta di Posilipo няма лъчи светлина; а Сенека (Seneca Epist. 57.1) се оплаква от тъмнината и праха.. Beloch (p84) заключава, че Страбон е сбъркал тунела с този на Куме.

343 Страбон има предвид елините.

344 Херкуланеум.

345 За “Помпея” оскийското име на Помпей, вж Nissen, Landeskunde II.

346 На лат., “Acerrae”.

347 “Acerrae” както е у Полибий (2.34).

348 Т.е., “гореща пепел” или “вулканична пепел”.

349 Страбон погрешно е смятал, че вулканичната пепел е съдържала мазно вещество, което обогатява почвата. Обогатяващото вещество, разбира се, е било органичната материя, акумулирана във вулканичната пепел, която след дълъг период от време се превръща във вулканична почва. В 6.2.3 цитира Посидоний, според когото същата част от страната е била покрита с вулканична пепел “със значителна дълбочина”.

350 Страбон има предвид, че част от вулканичната почва става толкова богата, че е запалима и непригодна за лозя и различни плодове; не уточнява обаче дали се възпламенява от вулканична материя, или от човешка дейност.

351 Т.е., вулканичната пепел, вече превърнала се във вулканична почва.

352 Страбон, както обикновено, е прекалено сбит. Има предвид, че след като вулканичната почва се запали, излишъкът на мазно вещество се изхвърля от огъня.

353 По естествен път, както и от дъжда.

354 Cp. 1.2.12.

355 Cp. 5.4.3.

356 Но cp. 1.3.19.

357 Краткостта на Страбон (доколкото ръкописите са точни) оставя пасажа неясен дали (1) двата народа са напуснали заедно заради спор с други обитатели и по-късно са се върнали, за да бъдат отново прогонени от земетресенията (около 500 г. пр. Хр.) или (2) са напуснали поотделно, първо халкидците заради спор с другите два народа, а по-късно еретрийците заради земетресенията, или (3) отначало са напуснали по част от двата, а по-късно и останалите; но първото тълкуване изглежда по-вероятно. Ливий (8.22), без да споменава еретрийците, приписва основаването на Куме на халкидците, които преди това са основали “Айнария и Питекуса”.

358 Cp. 5.4.3.

359 Както и Капуа.

360 Т.е., от Капуа.

361 Вж. 5.3.6 и бел.

362 От Капуа, не от Теанум Сидицинум.

363 Около 52 л. зърно. Но след Casaubon, всички издатели освен Groskurd поправятemend “medimnus” (крина) на “mus” (плъх), съгласувайки го с с разказа у Плиний (8.82), Валерий Максим (Valerius Maximus 7.6), и Фронтин (Frontinus Stratagemata 4.5.20). И изглежда почти сигурно, че Страбон го е написал така.

364 На лат. “denarii”; ок. 4,4 г. сребро. Тримата цитирани по-горе писатели казват “двеста денарии”.

365 5.3.9.

366 Гръцката дума за “прозвище” тук означава просто “умалително” В такъв случай Страбон има предвид под “сабели” “малките сабини”; но тъй като въпросният народ са и “Синове на войната”, вероятно е намекнал и за латинското “bellum” (война).

367 Cp. Plin. 3.17.

368 Т.е., от Питане в Лакония, или членове на един спартански род със същото име.

369 Според поправката на някои издатели “по ранга на гостите им”.

370 Другаде (5.4.2) Страбон казва, че френтаните са “савнитско племе”, но е предпочел да обсъди двата народа и земите им поотделно (вж. също 5.4.3).

371 Оттук нататък Страбон ще нарича това племе “пикенти”.

372 Било е само един укрепен търговски пост, близо до т. нар. от римляните “Portus Alburnus” (вж. Nissen, Landeskunde, Vol. II, ).

373 Ок. половин миля навътре в сушата, към Посейдония.

374 Meineke премества този текст след първото изречение на Четвърта книга. Въпросната река е дн. “Fosso Capo dei Fiumi” и околните блата.

375 Издателите поправят “Кампания” в ръкописите на “Италия” (cp. 5.1.1). Но Страбон по-вероятно е написал “Лукания и” преди “реката Силарис”. В този случай “тази страна” означава Лукания. В следващия параграф (6.1.1) Страбон казва, че Лукания започвна при Силарис. И вече е определил крайбрежието на Кампания от негово време като започващо при Синуеса и свършващо при Сурентум и носът на Минерва (вж. 5.2.1, 5.3.4, 5.4.3 и 5.4.8‑9).

376 Същото у Плиний (Plin. 2.106) и Силий Италик (Sil. Ital. 8.581).

=============================================================

Към глава първа от книга пета

Към глава втора от книга пета

Към глава трета от книга пета

Към глава четвърта от книга пета


Published in: on 13. 11. 2008 at 10:25 pm  Коментарите са изключени за Страбон, География – кн. 5 – бележки  
Tags:

Страбон, География – кн. 4 – бележки

Бележки по пета книга

1 Т.е. след Иберия.

2 Т.е. “Трансалпинска Галия” на римляните.

3 2.5.28 и 3.1.3.

4 Вж. 4.1.14 за разликата между “келте” и “келти”.

5 2.5.28.

6 Cp.  2.5.28.

7 Дн. Лион.

8 … (мястото) (?).

9 Провинция Нарбонензис.

10 Галия Лугдунензис.

11 Галия Белгика.

12 Не от Страбон, макар че отново споменава това в § 14 по-долу.

13 Cp. 4.4.3.

14 Оттатъшна, сиреч Трансалпинска Галия.

15 След Масалия.

16 Няма предишно упоменаване на р. Варос в който и да е от кодексите на Страбон.

17 Дн. Nоmes.

18 “Aquae Sextiae”, дн. Aix.

19 Да не се бърка с “Делфийския” (Питийски) Аполон. Вер. Аполон Делфиний е бил първоначално морско божество, което в облика на делфин е водел корабите през морето.

20 На Артемида.

21 Сиреч на Масалия.

22 “Ксоана” са представлявали примитивни дървени статуи, за които се е вярвало, че първоначално са паднали от небесата. Тук, както и в 4.1.5, “ксоанон” е в смисъл на “реплика”.

23 Аристотел описва и хвали порядъчността и сдържаността на тази аристокрация (Politica 7.7.4 и 8.6.2‑3). Вж. също Cicero Pro Flacco 25.63.

24 Букв. “почитаните”.

25 “Един над тримата”.

26 Хемероскопейон, Емпорион и Родос (3.4.8).

27 Вж. бел. 18.

28 Вж.§ 4 (горе).

29 “Софисти” в добрия смисъл, които са учили на мъдрост в слово и в действие, “dicendi faciendique sapientia” (Cicero, de Oratore 3.16).

30 Вер. златни статери.

31 Вж. 4.2.2 и бел. 77.

32 Нос Cape de Cette.

33 Брескон, скала срещу Агде, която била свързана със сушата, за да оформи прист. на Агде (Gosselin).

34 Дн. равнина de la Crau.

35 Вж. Plin., 21.57.

36 Спор. Аристотел (De Mundo 4) “брасти” се наричали онези земетръси, които се надигат нагоре и надолу под прави ъгли.

37 Посидоний трябва да е имал предвид “сегашната камениста повърхност на равнината”.

38 Посидоний е мислил и за замръзване, и за втвърдяване на водите.

39 Стиховете са цитирани от днес изгубената “Освободеният Прометей” на Есхил (фрг. 199).

40 Тези две племена се присъединили към кимбрите, за да завладеят Италия. С помощта на масалиотите, Марий ги победил при Аикс (102 г. пр. Хр.).

41 Букв. “устие – блато”.

42 Варос. Cp. 4.1.3.

43 Т.е. от Нарбонитида (вж. 4.1.3).

44 “Италиотски град” е елински град в Италия.

45 Наречени така от гр. “стойхади” – “в редица” – доста подходящо название. Плиний (3.11) използва названието само за трите големи, докато Помпоний Мела (2.7) включва и другите острови покрай брега на Марсилия до страната на лигийците (лигурите).

46 На юг от Друенция.

47 Спор. Bйretta (Les Citйs Mystйrieuses de Strabon, pp36‑44) въпросният град е дн. Bйdarrides, при сливането на Ouvиze и Mиde.

48 Дн. Sorgues, спор. (op. cit. p 49).

49 Между Друенция и Исар.

50 Дн. Авиньон.

51 Дн. Оранж.

52 Bйretta (op. cit. pp 50‑73) идентифицира Аерия с дн. Carpentras.

53 A. Bйretta (op. cit. 74‑100) идентифицира Дурион с дн. Malaucиne. Някои учени поправят на “Луерион” споменато в 4.6.3., неизв. от други източници.

54 Т.е. от Виенна, дн. Vienne.

55 “Jus Latii” (вж. бел. за “латини”, 3.2.15).

56 Вж. 4.2.2 и бел. за “автономни” .

57 Вж. 4.1.2.

58 За Страбон Кеменос се е простирал на изток и запад.

59 Страбон има предвид Галатия, част от Голяма Фригия (12.8.1). Едно от трите галатски племена запазило името “тектосаги”, “от племето със същото име в Келтика” (12.5.1).

60 Т.е. галът Брен, който извършил нашествие в Делфи през 278 г. пр. Хр. с 152 000 души пехота и 20 000 конница (вж. Pausanias 10.19); не гала Брен, който сто години преди това опустошава Рим.

61 4.1.2.

62 Океана.

63 Първите живеели на юг, а вторите – на север от устието на Секвана (Сена).

64 Явно от Родан (Рона), при сливането й с Арар при Лугдун (Лион).

65 Рона на известно разстояние тече само на тридесет мили от Лоара (Лигер); арверните са живеели още по на запад. Но тук едва ли е съществувал удобен начин за прехвърляне на търговските стоки до Лоара.

66 Прибл. разстоянието от Лион до Бурбон-Ланси на Лоара; но не е никак сигурно кой точно път е имал предвид Страбон.

67 Сиреч ср. течението на Арар, по гореспоменатия път до океана.

68 За целите на рим. администрация..

69 Cp. 4.1.1.

70 Не “крайните точки” (cp. 4.6.7).

71 Т.е. римляните.

72 Не е ясно точно кой от рода на Корнелиите има предвид Страбон; вероятно Африканус Майор.

73 “Конвените” изглежда са били бежанци от армията на Серторий, които Птолемей милостиво събира във въпросната територия; градът им, който Страбон има предвид в този пасаж, се е наричал “Lugdunum Convenarum” ( дн. St. Bertrand de Comminges).

74 Неизв. от други източници племе.

75 Буквално “сами се подреждат по ранг”. Едно сравнение с 4.1.5 (където Страбон говори изрично за “автономията” на масалиотите), 4.1.12, 4.6.4 и горния пасаж ясно показва, че на волките арекомиски, велавите и воконтиите е била отстъпена автономия от римляните, като една от особените привилегии е че “не се подчиняват на заповеди на преторите, изпращани от Рим” (4.1.12). Cp. също управлението на Месения при Мелант (8.4.1).

76 За разлика от оиските (вивиските) (§ 1 по-горе

77 Вж. § 1.12 по-горе и бел.

78 “Немосос” (или Немосус) е неизвестен от други източници. Ако името е коректно, явно е по-ранно название на по-късния Аугустонеметум (дн. Clermont-Ferrand), града на арверните, споменат от Птолемей (2.7.12).

79 От Аугустонеметум до устията на реката.

80 От местни и римляни.

81 Изписван по-често “Домиций”.

82 Според текста, “неговите последователи” явно се отнася за “приятелите му”. Но Атеней (4.37) цитира Посидоний, който вероятно е изворът на Страбон за случая: “Луерий, в усилието си да спечели благоволението на тълпите минал с кола през равнините и пръскал злато и сребро на тълпите келти, които го следвали.”

83 Галия Аквитаника.

84 Галия Нарбонензис.

85 Галия Лугдунензис.

86 Галия Белгика.

87 Както Страбон вече е заявил, географите разглеждат подробно не политическите деления (тук Лугдунензис и Белгика), а физическите и етнически различия, тъй като политическите деления, въведени от римляните варират и затова географът ги разглежда само резюмирано (вж. 4.1.1).

88 C. Mьller поправя гр. текст да се чете “и статуя на Август”; Meineke – “и голяма статуя”, сиреч на Август..

89 4.1.11.

90 Страбо погрешно мисли, че Секвана тече през земята на секваните.

91 Цезар (De Bello Gallico 1.33) казва: “Едуите често бяха наричани от Сената братя и родственици”.

92 Обикновено се пише “хелветии”.

93 Но Адуа извира на изток от пл. Адула, в Ретийските Алпи.

94 Тук Страбон не е могъл да има предвид устието на Секвана (както изглежда намеква гръцкия текст), още по-малко това на Ренос (Рейн), тъй като Цезар е отплавал от Portus Itius (вж. 4.5.2 и Caesar De Bello Gallico 5.2) във втората си експедиция, и почти сигурно оттам при първата (De Bello Gallico 4.21); а Portus Itius е бил или Boulogne (Булон), или Wissant – почти със сигурност първото.

95 Пътуване по суша.

96 Не е сигурно коя война и кой мост има предвид Страбон, тъй като времето на съставянето и ревизията на труда на Страбон не е уточнен. Може да се мисли за Друз Германик (7.1.3), на Варус (7.1.4) или на Германик Младши (7.1.4).

97 Очевидно от римляните.

98 Цезар (De Bello Gallico 2.17) го описва по-пълно, като казва, че ги свързват и запълват с храсти и тръни, като по този начин правят огради като стени, през които не може да се проникне, нито да се погледне от другата страна.

99 Т.е. корабите на венетите. Гредите според Цезар (De Bello Gallico 3.13), били дебели една стъпка.

100 “Остри куки, стегнати за дълги колове”, казва Цезар (loc. cit.).

101 Страбон има предвид “енетите”, пафлагонско племе (cp. 1.3.2, 1.3.21, и 5.1.4).

102 Cp. 4.1.5.

103 Т.е. простотата и прямотата.

104 Cp. 3.4.5.

105 Т.е. галският народ.

106 Например Цезар (De Bello Gallico 1.1).

107 Същото у Цезар (De Bello Gallico 2.4), се признава, че белгите са единственият народ в цяла Галия, които попречили на кимбрите и тевтоните да нарушат границите им (в 103 г. пр. Хр.).

108 На Галия като цяло.

109 Страбон следва Цезар (De Bello Gallico 2.4), който получил това сведение от ремите.

110 4.2.3 и 4.3.3.

111 4.1.2.

112 Вид грубо наметало.

113 Оттук римляните често наричали Трансалпинска Галия “Галия Комата”.

114 Тези горни гащи са били от кожа, срв. Полибий (Polybius 2.30).

115 Т.е. обикновени римски туники.

116 Отстрани, за ръкавите.

117 Римляните.

118 На Галия.

119 Страбон има предвид обичая да се пази вълната с помощта на кожи, вързани около овцата (cp. 12.3.13).

120 Келтска дума, лат. “matara”.

121 “Гросфос” е гръцката дума, която Полибий (6.22) използва за вид копие, използвано от римските велити. Според него то е “около два лакътя на дължина и дебело около един пръст”.

122 По времето на Юлий Цезар (cp. De Bello Gallico 6.11).

123 По времето на Цезар (De Bello Gallico 6.13) простолюдието е третирано почти като роби и не е търсено мнението им..

124 Cp. Диодор Сицилийски, 5.31, и Цезар, De Bello Gallico 6.13‑16.

125 Т.е. голям “урожай” от престъпници, осъдени на смърт. Галите принасяли в жертва престъпниците на боговете и когато броят им бил недостатъчен, прибягвали до екзекутиране дори на невинни (Caesar, De Bello Gallico 6.16).

126 Например питагорейците, според Диодор Сицилийски (5.28).

127 Едно от основните учения на друидите било това за метемпсихозата (Caesar, De Bello Gallico 6.14). Ви5ж също Диодор (Diodorus Siculus 5.28).

128 Cp. 4.4.2.

129 Cp. 3.3.6 и 11.4.7.

130 Диодор Сицилийски (5.31) казва “без философ”; Цезар (De Bello Gallico 6.13) казва: “Те (друидите) се грижат за жертвоприношенията, публични и частни”.

131 Цезар (De Bello Gallico 6.16) казва “Други използват статуи с огромни размери, чиито крайници, изплетени от клони, пълнят с живи хора и ги запалват”.

132 Посидоний.

133 “Ев-а” е радостен възглас в чест на Дионис, едно от чиито култови названия е “Евас”.

134 С което принуждава жертвата, явно вече избрана, да изтърве наръча си със слама.

135 Атическото име на Персефона.

136 Според Диодор Сицилийски (5.28).

137 Диодор Сицилийски (5.32) казва същото и повече за неморалността сред келтите.

138 Страбон е трябвало да я представи като най-късата страна, както вече го е направил Цезар (De Bello Gallico 5.13).

139 1.4.2 и 2.5.28.

140 2.5.28 и 4.1.1.

141 Cp. 4.3.3.

142 Cp. времето, посочено в 4.3.4. Цезар е направил първото си пътуване до Британия (op. cit. 4.23) между “третата стража” (полунощ) и “четвъртия час на деня” (10 сутринта); второто (op. cit. 5.8) между “някъде по залез” и “около обяд”, тъй като много е забавен от неблагоприятния вятър и прилива.

143 Т.е. 40 мили. Цезар (op. cit. 5.2) казва “около тридесет мили”. Cp. 4.3.4.

144 Cp. Цезар, op. cit. 5.14 и Диодор 5.21.

145 Диодор (5.21) казва: “Казват, че имали много царе и вождове, които общо-взето са мирно настроени едни към други”.

146 Cp. Цезар op. cit. 5.21.

147 Било е въпрос на (1) пасища и (2) защита от врага.

148 Цезар (op. cit. 5.22) казва “поради внезапно избухналите вълнения в Галия”, имайки предвид второто си връщане на континента.

149 Тази загуба е претърпяна преди първото връщане на Цезар, “в деня, в който луната обикновено предизвиква най-големите приливи в океана” (op. cit. 4.28‑29). За обсъждането на тези приливи у Страбон, вж. 3.5.8.

150 Август е възнамерявал да покори Британия, но не стига по-далече от Галия (Dio Cassius 53.22).

151 “Лингурия” (думата у Страбон) означава геми от червен кехлибар, като червения кехлибар (“лингурион”, 4.6.2) по крайбрежието на Лигурия, откъдето е получил името си.

152 2.5.8.

153 Вж. 1.4.3.

154 Т.е. ако се разгледа като правоъгълник, географската ширина е по-дълга от географската ширина, тъй като географската ширина се измерва от север на юг, а географската дължина на изток и запад (вж. 2.1.32). И твърдението на Страбон за Ирландия е вярно.

155 Вж. 2.5.8.

156 Някои издатели четат “полифармакой” (хранещи се с билки) вм. “полифагой” (лакомници) – може би основателно.

157 Т.е. когато били обсадени от кимбрите и тевтоните (Цезар, op. cit. 7.77).

158 Когато са обсадени при Нуманция от Сципион (Valerius Maximus 7.6).

159 Т.е. град Потидея в Елада (Thucydides, 2.70).

160 Вж. 1.4.2 сл.

161 Страбон е заявил (2.5.8), че северната граница на обитаемия свят трябва да се постави в Йерне (Ирландия) и следователно Туле попада извън него.

162 Страбон има предвид “по онова, което ни е казал за районите, които са ни познати” (cp. 1.4.3).

163 1.4.3.

164 Вж. 1.1.15.

165 Страбон говори за “хората, живеещи близо до замръзналата зона” само на теория; самият той разглежда такова население, както и това, което може да живее още по на север, като “несъществуващо” от гледна точка на географията (2.5.43).

166 Т.е. хранителна напитка.

167 Оевидно вид бира, като “приготвяната от пшеница с мед” и “напитката за бедните класи” в Галия у Атеней (Athenaeus 4.36). Диодор Сицилийски (5.26) споменава за тази “напитка” на галите, направена от “ечемик” и “медовина”.

168 Диодор Сицилийски (5.21), който като Страбон цитира Питей през Посидоний, прави подобно описание за британците. Харманите, които Страбон и Диодор познават от Елада и Италия, са на открито.

169 Наричани още “Вада Сабатия” (дн. Вадо).

170 Известно само като име на етруско племе.

171 Вр. Велика. Cp. 7.5.4. (?)

172 Cp. 17.3.4; Откровение, 18.12; Плиний (Nat. Hist. 13.29‑31), който описва подробно дървото за маси и казва за “манията” на римляните към големи трапези от красиво дърво.

173 Диоскурид (5.48) е дал формулата за сместа, 30 до 60 г смола на ок. 30 л вино. Известното и днес вино “рицина” в Гърция.

174 Аристотел (Hist. An. 6.24) и Плиний (Nat. Hist. 8.69) определят “гиннос” като дребно женско муле. Но тук означава просто “дребно животно”, кон или муле.

175 Сагосът е представлявал вид грубо наметало. Cp. 4.4.3.

176 Букв. “лингурион”, вж. бел. 151.

177 “Монойкос” (от което е дн. Монако) означава “Самотният”. Епитетът е бил даден на Херакъл, според Сервий (бел. по Aeneid 6.829), било защото Херакъл е прогонил обитателите на Лигурия и станал единственият притежател на земята, или защото не било обичайно в посветените на него храмове да го свързват с други божества; но съществува и мнението, че тук епитетът просто означава самотното местоположение, като последен гръцки град на това крайбрежие.

178 Името е гръцко.

179 Страбон има предвид, че пристанището на Монойкос вероятно е попаднало под контрола на Марсилия. Вече е казал, че Никея, който е едва на няколко мили западно от Монойкос, принадлежи на Масалия (Марсилия) (4.1.9).

180 Латинската форма е лигури “Ligures”.

181 Не от крайбрежието; трябва да се приеме, че римляните си осигурили “право на път”.

182 Вж. 4.1.12 и cp. 4.2.2.

183 Т.е. автономни с “латинско право” (вж. 3.2.15, 4.1.9, 5.1.1).

184 Имало е две реки с името Дуриас, Дуриас Майор (дн. Дора Балтеа) и Дуриас Минор (дн. Дора Рипария), като и двете са се вливали в Падос (По). Дурас Майор е преминавала през земята на саласите, обитавали около “Аугуста Претория Саласорум” (дн. Аоста), докато Дуриас Минор е извирала близо до Друенция (Durance) и се е вливала в Падос при дн. Турин, на ок. 20 мили западно от устието на Дуриас Майор. Страбон изглежда обърква дветге реки, защото явно говори за Дуриас Минор.

185 Бащата на Котий.

186 Cp. 4.1.3.

187 Думите “и Падос” са затруднили някои коментатори. Явно са добавени, за да се поставят всички саласи на север от Падос; таврините са обитавали от двете страни на реката.

188 Т.е. при вр. Голям Бернар.

189 Cp. алчността на митарите в Новия завет (напр. Лука 3.13).

190 43 г. пр. Хр..

191 Атинската сребърна драхма тежи ок. 4,37 г. и е с голяма покупателна стойност.

192 Може би за “дървени мечове” и подобни, използвани за “симулирани битки”, както са описани у Полибий Полибий (10.20.)

193 Дн. Ивреа.

194 Превръщайки го в “римска колония”. Станало е в 100 г. пр. Хр. по повеля на Сибилинските книги (Plinius 3.21).

195 Цивилните.

196 Гръцкият израз е превод на лат. “sub hasta” – израз, означаващ публичен търг, който започвал със забиване на копие в земята.

197 Аугуста Претория, ок. 24 г. пр. Хр.

198 Бреуните и генауните били победени от Друз в 17 г. пр. Хр. Cp. Хораций, Carmina 4.14.10 ff.

199 Под “планината Апенин” (тук, както и няколко реда по-долу) Страбон не може да има предвид веригата на Апенините. Която и да е планината, тя трябва да разположена и над карните, и над винделиките; а освен много условно, никоя планина не може да изпълни и двете условия.

200 Но “Исарас” (Исар) се влива в Истър (Дунав), а не в Адриатика и в никакъв смисъл не е свързана с Атагис. Възможно е Страбон да е написал “Исаркас” или “Исаргас”, т.е. лат. Isarcus (или “Isargus”), кояте е дн. Eisach.

201 Под Атагис Страбон трябва да има предвид двете реки, Etsch (или Adige) и Eisach, които се сливат при Botzen и оттам Eisach губи идентичността си.

202 Атесинос със сигурност не може да се идентифицира с “Атесис”.

203 Този хребет пресича Швабия от юг на север, източно от и успоредно на Рейн; “езерото” изглежда е ез. Constance.

204 Шварцвалд.

205 Изписвано също “япиди”.

206 Cp. 7.5.2.

207 Cp. 4.6.1.

208 Тук Страбон не е ясен. (1) Под “планина” има предвид не Окра, а Албиос, и (2) под “двете страни” (на Албиос, на която са живели яподите), (а) страната откъм паноните и Дунав, и (б) страната към Адриатика (вж. 4.6.1 и особено 7.5.4).

209 Сава.

210 Коркорас (Gurk); вж. 7.5.2.

211 “Тавриски” вероятно е грешка на копистите вм. “скордиски” (see 7.5.2).

212 Кулпа.

213 Сегестика.

214 Полибий изглежда е имал предвид европейския лос (cervus alces), който вече не се среща в Алпите или алпиийския ибекс (capra ibex), изчезващ вид.

215 Cp. 4.6.7.

216 Женевското езеро, през което минава Рона.

217 Лаконичноста на Страбон отново е объркваща. Той неочаквано променя гледната си точка от Лугдунум на Пенинус. Има предвид два пътя: (1) Пътят, минаващ през Пенинус до Родан (и източния край на Женевското езеро), е прекосявал реката, обикалял е около езерото, отново я прекосявал в другия край и след това е следвал Родано (Рона) до Лугдунум; и (2) път, отклоняващ се от първия някъде северно от езерото към равнините на хелветите.

218 Cp. § 9 по-горе.

219 Страбон тук, както и другаде (напр. 3.2.8‑10), изрично прави разлика между (1) метали, които се изравят под повърхностната почва, (2) тази в самия повърхностен слой и (3) тези, които се отмиват от реките.

220 Cp. 3.2.10.

221 Вж. 3.2.8.

222 Полибий 2.14.

223 Равнините на Италия (според Полибий).

224 Полибий (3.56) не казва къде точно Ханибал е прехвърлил Алпите, макар да казва, че след като ги прекосява “навлязъл в долината на Падос и територията на инсобрите”. Сред античните автори има различия по този въпрос.

225 Лаго ди Гарда.

226 Някои ръкописи гласят “петдесет.

227 Mincio.

228 Лаго Маджоре.

229 Адда.

230 Полибий, ако е цитиран точно, е разместил Лариос и “Вербанос”. Страбон разбира се е знаел, че от Лариос (Лаго ди Комо) извира Адуа (Адда). (4.3.3, 4.6.6 и 5.1.6), и също така е познавал руслото на Тицинос (5.1.11). Но самият Страбон (4.3.3) се е объркал много, като е изкарал, че Адула извира от вр. Адула.

231 Според някои ръкописи, “петдесет”.

232 Тичино.

=============================================================

Към глава първа от книга четвърта

Към глава втора от книга четвърта

Към глава трета от книга четвърта

Към глава четвърта от книга четвърта

Към глава пета от книга четвърта

Към глава шеста от книга четвърта

Published in: on 13. 11. 2008 at 10:11 pm  Коментарите са изключени за Страбон, География – кн. 4 – бележки  
Tags:

Страбон, География – кн. 3 – бележки

Бележки по трета книга:

1 Вж. 2.5.4.

2 Вж. 2.5.26.

3 Според Страбон, имало е два “Галатски” (“Келтски”) залива, единият който “е обърнат към север и Британия”(2.5.28), и другият – на Средиземно море; сиреч съотв. Гасконския залив откъм френската страна на Пиренеите и залива на Лион. Вторият обаче е включвал в себе си двата “Галатски залива” (4.1.6) споменати тук като “по-големи”, сиреч “по-големи” от двата залива на иберийската страна на Пиренеите, които Страбон не назовава.

4 Нос St. Vincent.

5 Нос Finisterre.

6 “Търкалящи се камъни” Били са балансирани на върховете си толкова добре, че е можело да се търкалят или обръщат с много малко усилие.

7 Т.е. на първоначалното им положение; но гръцката дума може да означава “пренасяне” на други места

8 Очевидно глобус, пълен с вода.

9 Емпедокъл (цитиран от Аристотел, De Sensu et Sensili, гл. 2) е развил теорията, че визуалните лъчи се излъчват от очите, но Аристотел го опровергава. Вж. също Платон, Тимей, 45 C и 46 B; и Сенека, Quaestiones Naturales, 1.6.

10 Според някои текстът трябва да се коригира така, че да гласи “шест хиляди сктиха дълги”.

11 Някои издатели ненужно са поправили Калпе на Картея. Древни автори, описващи пътя по крайбрежието от Малага до Гадейра са смятали Калпе и съседния му Картея за една и съща спирка. В итинерария на Антонин (Itin. Prov. Ant. Aug. 406.3) спирката е наречена “Калпе Картея” .

12 Вж. 1.2.23 и 17.1.9.

13 Сиреч Артемида Фосфорос (Светлоносец).

14 Страбон има предвид римската миля, която е равна на осем стадия.

15 Страбон има предвид географската “дължина” и “ширина” според определението в 2.1.32.

16 Турдетанският град Байтида не може да се идентифизира. К. Мюлер предлага да се чете Асидигис г.е. Асидо, цитирайки “Асидо с прозвище Цезариана” у Плиний (Nat. Hist. 3.1.3).

17 Град Егуа в Турдетания е неизвестен от други източници. Вероятно правилното четене е “Ескуе”.

18 Според Страбон Мунда е град близо до Кордуба и не трябва да се идентифицира с днешната Монда (на четиристотин и четиридесет стадия от Картея).

19 Цезар побеждава Гней Помпей в битката при Мунда през март 45 г. пр. Хр..

20 Според Дион Касий (49.18), Секст е бил пленен и явно екзекутиран в Мидеум (град във Фригия Епиктет); но според Апиан (Bell. Civ., 5.144) той е бил екзекутиран в Милет.

21 Иберийските келти, обитавали днешна Южна Португалия.

22 Плиний (Nat. Hist. 3.1.3) казва, че е имало четири съдилища в Бетика, в Гадейра, Кордуба, Астигис и Хиспалис.

23 Котини не се упоменава другаде и не може да се идентифицира. Дю Тиел предлага поправка “Констанция”, на ок. 30 км от Алмаден.

24 3.1.9.

25 Четенето “осем” не може да е вярно (срв. 3.3.1). Предлагани са четения “осемстотин” (Пенцел) и “сто” (Гроскунд).

26 Посидоний е бил съвсем близо до брега на Либия, за да види маймуни на брега (17.3.4).

27 Тъмночервена боя, произвеждана от женските насекоми от рода на Kermes ilicis. Видът, за който споменава Страбон се храни от Quercus coccifera, дребен дъб, и е много разпространен в средиземноморските страни.

28 Както и в 12.2.10, Страбон използва “miltos” като общ термин, когато сравнява като източници на багри испанския цинобър (живачен сулфид) и синопската “червена пръст”.

29 Cp. 12.8.16.

30 Алкасер-до-Сал. Плиний (Hist. Nat. 8.7) също споменава за тъкани, произвеждани в този лузитански град.

31 Вж. 3.4.18 и бел.

32 Типичен род китове, наричат на лат. “balaenae”.

33 Ок. 2,4 л..

34 Ок. 36,25 кг.

35 Ок. 27,2 кг.

36 Явно се има предвид Quercus coccifera (вж. бел. За “кърмъз”, 3.2.6), но не е известен храстовидно или дървовидно растение, което да расте в солена вода.

37 Галите. Вж. 4.4.2.

38 Кевенес.

39 Вероятно местна иберийска дума. Cp. Плиний, Nat. Hist. 33.21.

40 Съдържаща стипца и сярна киселина.

41 Електронът е описан от Плиний (Nat. Hist. 33.23) като сплав, съдържаща една част сребро и четири части злато.

42 Всъщност сплавта се топи по-лесно и е по-твърда от двата съставящи я метала.

43 В играта на думи тук, Плутон е идентифициран с Плутус, бога на богатството.

44 Сребърните мини на Лаврион.

45 Витлото на Архимед. Друг използван метод е бил отклоняването на водата с подземни изкопи (Диод. Сиц. 5.37).

46 За тази гатанка е казано, че била зададена на Омир от някакви рибари, сполетени от лош късмет. Седяли на пясъка с малкия си улов и били налазени от паразити. Изоставили рибата си, но от паразитите не могли нито да се отърват, нито да ги изловят. Деметрий, Посидоний, Диодор Сицилийски (6.23), и Страбон и използват във връзка със загубата на вложени средства от Атина, след като приходите й от мините спаднали.

47 Около 26 кг.

48 Този прост метод на флотация все още се прилага. Ситото се разтърва под водата и поради гравитацията по-тежкото вещество пропада през ситото на дъното, като по-лекото се напластява отгоре и се остъргва.

49 Евритион.

50 Cp. 1.4.3‑5, 2.4.1 и 3.4.4.

51 Омир.

52 По времето на Омир.

53 Од. 12.61; 23.327.

54 Cp. 1.3.2.

55 Намек за мита за Кадъм и зъбите на дракона.

56 Ил. 2.852.

57 Т.е. “дълголетни”.

58 Anac. Fr. 81 (Berg.) Свещената коза, кърмила бебето Зевс. За благодарност Зевс я поставил сред съзвездията. От роговете й течало, от единия нектар, а от другия амброзия. “Рогът на Амалкея” е станал пословичен като “рога на изобилието”.

59 Според Херодот, той царувал осемдесет години, а живял 120 г. (1.163).

60 Мисълта на Страбон се връща към §11 по-горе. Cp. Plin. H.N. 3.3, който говори за “Картея, наричана от гърците Тартесус”.

61 Т.е. придобили са т. нар. “латински права на гражданство”, което се смята за повече от “права на чужденци”, но по-малко от “римски права” Cp. 4.1.12.

62 Ръкописите са почти единодушни за думата “столати” “носещи столата” (от гр. stole), но в Рим тази дреха е дамска сp. 3.4.20. Дион Касий, говорейки за Галия Нарбонензис казва, че е наричана “Галия Тогата”, както защото е смятана за по-миролюбива от другите, така и защото хората там вече (43 пр. Хр.) носят римско облекло.

63 “Десет” в ръкописите не може да е вярно. Страбон вероятно е написал “двеста” или “двеста и десет”, ако е имал предвид от Варварион; или “хиляда”, ако е от Свещения остров. Второто изглежда по-вероятно, тъй като е неприемливо да е пропуснал разстоянието от Свещения нос до Варварион и по този начин да прекъсне иначе пълното изреждане на разстоянията от Трофеите на Помпей (3.4.1) до нос Нерион.

64 Страбон изглежда преди това е споменал за кула (на Варварион?); но ако е така, думите са отпаднали в преписите.

65 Гръцкият текст е повреден, но изглежда сигурно, че Страбон тук е написал “Саласия” Тя е на около 400 стадия от Варварион. Cp. Птолемей 2.5.

66 Дн. Ал-Мерим.

67 Д. Юний Брут получава това прозвище заради покоряването на калаиките, в 36 г. пр. Хр.

68 Теснините при Лисабон.

69 Буквално “слънцето при равноденствие”.

70 3.2.3.

71 Явно идентично на Неустра Синьора де Орето, близо до Гранатула.

72 На Иберия.

73 “Забрава” .

74 “Белион” вероятно е иберийско развалено произнасяне на лат. “оblivio”.

75 Някои от ръкописите дават “петдесет”. Плиний (4.35) казва, че в Лузитания има “четиридесет и шест народа”, но неговата Лузитания обхваща повече територия от тази на Страбон. Птолемей (2.5) дава списък от петдесет и седем града на Лузитания.

76 Не “ядящи само един вид храна”. Атеней (2.21) цитира Плутарх, че “иберите ядат само едно ядене на ден”. Cp. също Xen. Cyropaedia 8.8.9.

77 Cp. Диодор Сицилийски, 5.33, където също се говори за навиците на келтиберите свързани с чистотата.

78 Атеней дава доста пълно описание на келтския пир (4.36), но не споменава нищо за “огладени с восък” съдове, както е в оринигала Издателите поправят гръцката дума за “восъчни” с “дървени”, “глинени”, “плетени” и “направени от рога”.

79 Тъй като този обичай е бил присъщ ца асирийците (Херодот 1.197 и Страбон 16.1.20), и тъй като никъде другаде не се споменава, че е практикуван от египтяните, някои издатели предлагат поправка в текста, може би основателно.

80 Вж. бел. 67 по-горе.

81 Вероятно “кониски”, за които Страбон споменава по-надолу като кантабрийско племе (3.4.12).

82 Неизвестен от други източници народ.

83 Тези трофеи са били издигнати близо до дн. Ла Хункуера. Cp. Sallust, Hist. Frag. 4.29.

84 На Африка.

85 Дн. Алмунекар.

86 Името на града е било “Хекс” спор. Птолемей (2.4.7), “Хекси” спор. Помпоний Мела (2.6).

87 Наречени на Хелен (Елин), героят епоним на елините.

88 Наречени на Амфилох. Cp. 14.4.3.

89 Вж. 2.5.20.

90 Омир.

91 Сиреч Кратет и други.

92 Т.е. колонизирани от масалиотите (жителите на Марсилия).

93 Думата означава “дневен страж”.

94 Т.е. на гръцки.

95 Другаде (3.5.1) Страбон го изписва Ebousos.

96 Според ръкописите е 4000 стадия, което, разбира се, е сгрешено. Страбон вече е дал само 1600 стадия (§ 1 горе) като разстояние от Ибер до Пиренеите. Поправките на издателите варират от 4 до 400 стадия.

97 4.1.4‑5.

98 Остров Медас, близо до устието на р. Тер.

99 Клодиан, дн. Муга (cp. Птолемей 2.6.19 и Мела 2.89).

100 Римляните са го наричали “Campus Iuncarius” от Iuncus, “тръстика”.

101 “Колония на ветерани”: Преториума, споменат от Антоний (Itin. p398); точното място не е известно, вер. Видрерас.

102 Букв. на гръцки: “Равнината на Маратон… маратон”. Страбон избягна транслитерирането на “Fenicularius” (използваното от римляните) на гръцки.

103 Римляните са го наричали “Campus Spartarius”.

104 Всички ръкописи гласят “от болест” вместо “в Оска”. Поправката е със сигурност е правилна, тъй като се знае, че Серторий е бил убит в Оска (cp. Velleius Paterculus 2.30, и Плутарх, Животът на Серторий).

105 Букв., “богът”: опит на Страбон да преведе лат. “divus” (“божествен”, в см. “обожествен”) на гр. Епитетът “божествен” редовно се е употребявал за починали императори; тук, разбира се, се има предвид Юлий Цезар.

106 Cp. 3.3.5.

107 3.3.6.

108 Т.е. атлантическата страна.

109 Вж Катул (Catullus, 39.19.)

110 Буквално “тимпан”.

111 Шапката представлява вид слънцебран. Цялата шапка наподобява тимпан, откъдето е и името. Но текстът тук е толкова непълен и неясен, че Артемидор е можел да има предвид или (1) цилиндрична шапка, която постепенно се разширява нагоре (каквито са се носели в Константинопол през Византийската епоха и също са се наричали “тимпанион”), или (2) или вид тюрбан, който стяга плътно косата отгоре и се разширява около главата.

112 Явно не с подстригване, а с отскубване или с помощта на някакъв депилиращ агент (cp. Теофраст, Hist. Plant. 9.20.3).

113 Т.е. “нечувствителност към страданието” или по-скоро “презрение към страданието”. Същата черта отново се споменава от Страбон в § 18.

114 Кантабрийците са покорени от Август в 25 г. пр. Хр., но се наложило да бъдат отново завладяни (от Агрипа) в 19 г. пр. Хр. Cp. Хораций (Carmina, 2.6.2).

115 Явно пленилите го римляни.

116 Обичай, наблюдаван и в ново време сред някои примитивни племена..

117 “Полските мишки”, споменати в 3.2.6. Гр. дума “mus” е с по-общо значение, тук вер. вид плъх..

118 Вж. бел. 113.

119 Явно някоя от дивите разновидности на фамилията керевиз (Apiaceae), напр. Aethusa cynapsium, отровен бучиниш (Conium maculatum), или воден бучиниш (Cicuta maculata); по-вероятно отровен бучиниш. Но билката вероятно трябва да се идентифицира със смъртоносната сардинска билка, за която Павзаний (10.17.13) казва, че е “като керевиз”. Тази сардинска билка предизвиквала конвулсивен смях, при който устата се извива надолу (Solinus, Sertorius 4.4.) и завършвал фатално, с пословичната “сардонична усмивка” (Павзаний, пак там) на лицето на жертвата.

120 Келтиберите са смятали за нечестиво “посветен” да надживее своя господар (Val. Max. II.6.11). Хиляди иберийци са били “посветени” на Сетрорий (Plutarch Sertorius 14); Валерий Максим (7.6) описва възмутителните действия, извършвани от тях от вярност към Серторий, при защитата на Калагурис. А Адиатунус, цар на сотиатите в Аквитания имал 600 “посветени” мъже, които на келтски език се наричали “soldurii” спор. Цезар (Bell. Gall. 3.22) или, според Атеней (Athenaeus 6.54), “siloduri”, която дума според Атеней означава в превод на гръцки “мъже под клетва”.

121 Келтиберия.

122 Вж. 3.4.13.

123 Срв. 3.4.5.

124 “Иберия” вероятно е било използвано в общ смисъл за “Hesperia”. До II в. пр. Хр. се е знаело много малко за страната и по това време, според Полибий (3.37), само територията покрай Средиземно море на юг от Пиренеите до Гирбралтар е била наричана “Иберия”, докато територията покрай “външното море” не е имала общо название. Хронологията на Страбон тук е неясна; известно е, че Хекатей (ок. 540 г. пр. Хр.) пръв говори за “Иберия”, а след него Херодот (1.163). По-късно Ератостен (276‑194 г. пр. Хр.) пръв различава Иберия от Келтика (3.2.11), от която до този момент Иберия е смятана само за част.

125 Произходът и значението на названията “Иберия” и “Испания” е спорен.

126 Т.е. между р. Ибер и Пиренеите.

127 Между р. Ибер и Пиренеите.

128 Но Херодот (ок. 450 г. пр. Хр.), според Стефан Византийски поставя “иглетите” или “глетите” на север от кинетите, сиреч в югоизточна Иберия.

129 Не е съществувала твърдо определена граница между Отсамна и Отвъдна Испания. Първоначално границата е била р. Ибер; при Полибий тя започва при Сагунтум; след него дори Алмерия и Муркия стават начални точки; по някое време столицата на Отсамна Испания е била Нов Картегн, макар че Август я премества в Таракон. Първоначално Отсамна Испания е включвала просто североизточния дял; след това, за по-голямата част от I II в. пр. Хр. е била грубо ограничена от линия, минаваща през съвр. Алмерия, Сарагоса и Герона; а по времето на Юлий Цезар е обхващала по-голямата част от полуострова, без Бетика и Лузитания.

130 Дялът, принадлежащ на императора е включвал тези части от страната, които са се нуждаели от военна защита. Бетика, вече най-цивилизована и мирна, естествено се полага на “народа” (народното събрание). Cp. 17.3.25.

131 Букв. “военачалник”; по-горе наречен “пресбевт” (легат).

132 Cp.  3.2.15.

133 Диодор Сицилийски (5.17) казва, че островите били “наречени от елините Гимнези”поради това, че обитателите им лятно време ходели “необлечени” (също Тит Ливий, Epit. 60), а от местните, както и от римляните били наричани “Балиариди” поради това, че хвърлят (вЬллейн) големи камъни с прашките си, най-добре от всички хора (също Ливий, l.c., който добавя “или от Балеус, спътника на Херкулес”). Другаде Страбон (14.2.10) приписва на Балиаридите финикийски произход.

134 Букв. “наклонени” .

135 Т.е. вместо щит.

136 Но срв. Диодор Сицилийски, който казва (5.18): “Бойното им снаряжение са три прашки (също и у Florus 3.8) и от тях едната държат увита около главата, другата около корема, а третата в ръцете си”.

137 Тук някои издатели вмъкват текст от Филетас от Кос, епиграматик от IV в. пр. Хр.

138 Вж. Диодор 5.18 и Флор (Florus 3.8.).

139 3.2.6.

140 В древността названието “Стълбовете” е използвано в различен смисъл (cp. §5 долу), но изглежда по-общата представа по времето на Страбон изглежда е за Калпе (скалата на Гибралтар) и Абиликс (Ксимиера) в Африка. Двата споменати тук острова близо до Стълбовете не маже да се идентифицират; при протока до Калпе няма острови. Скимнос (142‑145) поставя островите-стълбове до Менака (дн. Алмунекар), но не казва нищо за “острова на Хера”. Възможно е да са островите при Трафалгар – един нос, наречен от Помпоний Мела (2.6.9) “носът на Юнона”, на който е имало храм на Хера (Птолемей 2.4.5), е бил смятан за Стълбовете.

141 3.1.8.

142 Cp. 5.1.7.

143 В 19 г. пр. Хр., заради победата над гарамантите и други африкански племена.

144 “Нов” (град).

145 “Близначен” (град).

146 Описанието на Плиний (H.N. IV.36) може би съвпада с дн- Трокадеро. Според някои коментатори обаче островчето, споменато от Страбон може да е изчезнало, или от него да сае останал опасният скален риф на север от Кадиз.

147 “Portus Gaditanus” за римляните, дн. Пуерто Реал.

148 Този проток днес се нарича “р. на Свети Петър”.

149 Римски мили.

150 На Херакъл.

151 Страбон има предвид разстоянието по географска дължина между двете крайни точки на острова. За дефиницията на “дължина” вж. 2.1.32. Страбон е смятал, че дължината на острова е в посока изток-запад, но в действителност тя минава в посока северозапад-югоизток.

152 Cp. 3.2.11.

153 Cp. Плиний (Plin. 4.36.).

154 Т.е. както от тирии, така и от ибери. Може да се предположи, че вътрешността на острова е заселена само от тирии.

155 Говорейки за Стълбовете или за Протока, Страбон винаги има предвид под “отвътре” на изток, а под “отвън” – на запад.

156 Някои издатели като Gosselin поправят на “петстотин”, с което границата на втория поход става Трафалгар и прилежащите му островчета, което е на 250 стадия източно от Кадиз, след като Кадиз е на 750 стадия (3.1.8) от Калпе. Но Оноба (Хуелва), близо до която е този неидентифициран остров, е до устието на р. Одиел, на шестдесет мили западно от Кадиз.

157 Цитираният пасаж е неизвестен от други източници.

158 Т.е. описканието, свързващо Стълбовете на Херакъл с бронзовите стълбове.

159 Cp. пословичното “финикийска вяра”.

160 Вж. 6.15.

161 Вж. 1.1.17.

162 Вж. 17.3.20, където Страбон дава друго местоположение на мястото – на брега на Голям Сиртис, т.е. залива Сидра. За тези олтари е известно, че са били вдигнати на границата между Картагенската империя и Киренайка, в почит към двамата братя Филени, които, за да бъде определена границата благоприятно за Картаген са се пожертвали да бъдат заровени живи в пясъка на границата (Салустий, Jugurtha 79). Плиний (5.4) казва, че олтарите са били от пясъци, намеквайки, че са представлявали просто пясъчни могили върху двете тела.

163 Еолийците и дорийците (вж. 8.1.2).

164 Плутарх (Theseus 25) също цитира стиха и казва, че стълбът бил поставен от Тезей. Страбон дава по-пълно описание в 9.1.6‑7.

165 Александър вдига дванадесет олтара в чест на дванадесетте олимпийски богове (Диодор Сицилийски 17.95).

166 По повод похода на Александър в Индия.

167 Страбон изрично има предвид Калпе и Абиликс.

168 На бронзовите стълбове (§ 5).

169 Т.е. посветената на Херакъл репродукция (в бронз) на първоначалните стълбове, с надпис изброяващ неговите подвизи.

170 Хераклеонът включва както храма, така и свещеното място (периболоса) на Херакъл (cp. § 9 долу).

171 Полибий е казал “извор в Хераклеона”; Посидоний казва “два кладенеца; но Плиний (2.100) казва: “В Гадез, който е много близо до храма на Херакъл, има извор, ограден като кладенец”, на който той приписва явлението с “обратното поведение”.

172 Парадоксите съставляват важна част от учението на стоиците, а Страбон е стоик.

173 Страбон е смятал Атенодор и Посидоний за най-сериозни авторитети за океана и неговите приливи (1.1.9). Той вече е сравнил морето с одухотворени същества (1.3.8). А за гръцките и римските философи е обичайна доктрината, според която вселената е живо същество; с нея те обясняват и приливите (Pomponius Mela 3.1).

174 Виж аргумените на Страбон в 1.3.4‑5.

175 Тоест 30°.

176 Тоест, когато слънцето и луата се събират или се разминават в един и същ градус на зодиака; следователно по времето на пълнолуние.

177 Първата четвърт.

178 Третата четвърт.

179 Т.е. от третата четвърт до новолунието, интервала на усилване между висок прилив и висок прилив) или на нисък и нисък, както и за скоростта им.

180 Есенното равноденствие.

181 Това твърдение Страбон приписва на Посидоний, а не на финикийците (cp. § 7 горе).

182 В началото на § 8 Страбон се заема, много заядливо, да докаже несъстоятелността и несправедливостта от страна на Посидоний. Той е обвинил финикийците (обитателите на Кадиз) за глупавата им идея за “обратното поведение”, затова, че не са могли да видят ежедневни явления и че вярват в неща, които не се случват Въпреки това, казва Страбон, Посидоний основава своите бележки за приливите на това, което е научил от хората в Кадиз, например, че “отдръпването и нахлуването са най-големи по време на лятното слънцестоене”. Разбира се, Страбон не отрича описанието на Посидоний на приливите, нито съотношението, което според Посидоний съществува межде приливите и движението на луната, като и двете по същество са верни. Cp. Плиний, 2.99.

183 Халдейския астроном (1.1.9 и 16.1.6).

184 Т.е. регулярност или не-регулярност на приливите.

185 Т.е. спрямо равноденствените знаци или спрямо знаците на слънцестоенето. От този пасаж е ясно, че е Селевк е открил закона, на който е подчинена ежедневната нерегулярност на прилива в Индийския океан.

186 Т.е. римските войници, разпхоложени в Илипа.

187 Според някои ръкописи е “петдесет” .

188 Вж. 3.2.4.

189 Вероятно Dracaena Draco.

190 Страбон явно има предвид ликото в обвивката “тръните” на европейската палма-джудже (Chamaerops humilis)..

191 Очевидно дърво от рода Salix (вид върба).

=============================================================

Към глава първа от книга трета

Към глава втора от книга трета

Към глава трета от книга трета

Към глава четвърта от книга трета

Към глава пета от книга трета

Published in: on 13. 11. 2008 at 9:50 pm  Коментарите са изключени за Страбон, География – кн. 3 – бележки  
Tags:

Страбон, География – кн. 2 – бележки

Бележки по втора книга

1 Гръцкият глагол antairein, който Страбон използва често по примера на Ератостен, явно съдържа и идеята за “лежи на същия паралел с екватора”.

2 Индийскят “Кавказ”, дн. Хиндукуш.

3 Т.е. Каспийско.

4 Александрийската библиотека.

5 Селевк I и Антиох I.

6 Част от “Исторически бележки” на Страбон. Онесикрит и Неарх са придружавали Александър. Страбон намеква за собственото си пребиваване в Александрийската библиотека.

7 Учени смятат, че нещо е изгубено от текста, но това допускане е ненужно. Тук Страбон засяга “втория аргумент” на Ератостен, който е представил в § 3 и връзката не се забелязва веднага; но той току що се е изказал за достоверността на “другите свидетели”, на които Ератостен е основал своето доказателство, както се вижда в § 5. В § 10, Страбон илюстрира достоверността на тези свидетелства, защищавайки Ератостен

8 Отзвук от геометрията на Евклид.

9 Т.е. право на изток.

10 Срв § 35 по-долу.

11 Сицилийския проток.

12 Тоест, дали линията на тези планини, която в ранните карти сключва остър ъгъл на север с паралел на геогр. ширина трябва да лежи на паралел. Срв. § 2 (горе).

13 Т.е. с инструменти и геометрични изчисления.

14 Вж. бел. 1.

15 Страбон често споменава устието на Бористен (дн. р. Днепър) просто като “Бористен”.

16 Т.е. като се върви на север.

17 Дн. Ирландия..

18 Дн. Цейлон.

19 Около 40 л.

20 Атинският медимн е ок. 52 л..

21 В Кападокия, дн. вр. Ерджиас.

22 Според това твърдение Оксос, който днес се влива в Аралското езеро, се е вливало в Каспийско море. Оттам по други речни пътища стоките са се пренасяли на запад. Вж. 11.7.3.

23 Т.е. за да ти предпазят от замръзване. Вж. 7.3.18.

24 Страбон има предвид битките, водени при Провлака Керч от Неоптолем, стратега на Митридат Велики Евпатор. Срв. 7.3.18.

25 Дн. Керч, при устието на Азовско море.

26 В § 14 Страбон казва “не по-малко от 3 000 стадия”.

27 § 13.

28 Страбон мисли, че Каспийско море се влива в “северното море”.

29 Т.е. отвъд устието на Каспийско море в необитаемия свят. Целият аргумент срещу Деимах и неговата школа е пример за reductio ad absurdum.

30 Следователно, според Страбон те не стигат по-далече от прибл. устието на Каспийско море.

31 Числото 4 000 е цитирано от Деимах и неговата школа. Страбон продължава да ги громи на собствен терен с любимата си форма на аргументиране.

32 Т.е. гореспоменатите 3 800 стадия.

33 Следователно, не Арменски Кавказ. Планините от Ариана нататък също са наричани Кавказ (11.8.1).

34 Във връзка с този параграф, вж. 2.5.34‑43. Страбон намира “друг абсурд” (срв. § 12).

35 Астрономическият “лакът” е два градуса.

36 На 6 300 стадия сев. от Марсилия.

37 “Тази обитавана страна” на Хипарх означава страната, която на над 9 100 стадия (ок. 1640 км) северно от Марсилия. Според Страбон тази земя е необитаема.

38 Слънчевият ден е непостоянен; древните, зависими от слънчевия часовник, са приели за мерна единица часът, изчислен по врене на слънчевото равноденствие. Оттам и “равноденствен час” – термин, който не се използва в съвр. астрономия.

39 Т. е. на 9 100 стадия от Марсилия След като сравним този и други пасажи у Страбон разбираме, че данните на Хипарх са били: Бористен, 9 лакти, 16 часа; 6 300 стадия на север от Византион (или Марсилия, която Хипарх е поставил на същата геогр. ширина като Византион), 6 лакти, 17 часа; 9 100 стадия северно от Византион (или Марсилия), 4 лакти, 18 часа; “необитаемата земя” по-натам, под 3 лакти, 19 часа.

40 Срв. §§ 15‑16.

41 4 ласти, 18 часа, etc.

42 Логическата грешка е от типа petitio principi, изразяваща се в скрито допускане на недоказана предпоставка за целите на доказателството. По въпроса за най-северната ширина на обитаемия свят и Ератостен, и Хипарх грешат с това, че поставят границата твърде много на север, смята Страбон. Наред с други неща и двамата приемат, че Марсилия е на север колкото Византион (докато Страбон я поставя много по на юг).

43 “Зимният тропик” и “летният тропик” на Страбон съответстват грубо на тропика на Козирога и тропита на Рака. Първият е поставен на 24°, при Сиена.

44 Тоест на юг, както и на север, което би било вярно за всички точки в горещата зона.

45 Кръгът, в който лежи всяка от тях е този на (небесния) екватор.

46 Като се смята по 700 стадия (126 км) на градус, и след като обиколката на земята за Ератостен е 252 000 стадия (45 360 км), тропикът при 24° би бил на 16 800 стадия (1224 км) от екватора.

47 Между тропика и екватора.

48 Вж. 1.1.12.

49 5 000 стадия право на север от Мерое. За пътуващия на север от екватора Малката мечка за първи път се вижда изцяло при Мерое, според Хипарх (2.5.35).

50 Вж. 2.1.26.

51 В смисъл това, което приписва на Ератостен.

52 2.1.1.

53 Вж. пар. 35 и сл.

54 Страбон отново обсъжда този въпрос в 15.1.11.

55 Тавър.

56 Р. Инд.

57 Т.е. сливат се объркано една с друга през въображаемата линия, представяща общата граница между Втория и Третия дял.

58 В математиката – пунктирна линия.

59 Вж. 2.1.22.

60 За местоположението на Парайтекане вж. 15.3.12.

61 Т.е. североизток.

62 Твърдението на Хипарх разбира се е логично, стига да се приеме хипотезата му. Хипарх приема, че цифрите на Ератостен се отнасят за разстоянията по географската ширина и дължина; и начертавайки правоъгълник, чиито страни се оформят от меридианите през Тапсак и Каспийските порти съответно, и от паралелите през Тапсак и Каспийските порти, и през Вавилон, той с лекота уличава Ератостен в несъстоятелност. Тоест, чрез reductio ad absurdum (свеждане до абсурд), той отпраща ератостеновия Вавилон много по на запад, отколкото го е поставял Ератостен (cp. § 36 по-надолу по този въпрос). Страбон показва грешката в разсъжденията на Хипарх и дори изтъква, че на същото основание Хипарх би могъл да уличи Ератостен в още по-голяма нелепост.

63 Тоест линията перпендикулярна на меридиана, минаващ през границата на Кармания.

64 Тоест, с отклонение на юг.

65 От Каспийските порти.

66 От границата на Кармания.

67 В § 26 Страбон показва ясно, че Ератостен не е казал, че западната страна е по права линия, но Хипарх го приема за казано.

68 Вж. § 22, горе.

69 Средиземно море.

70 Т.е. дяловете на север от пл. верига на Тавър.

71 Нов пример за reductio ad absurdum.

72 Ако от ератостеновата Суза се нанесе отсечката ЕВ по линията от А (Вавилон) до Кармания, ще се получи правоъгълен триъгълник AEB?, побиращ тъпоъгълния триъгълник AEB.

73 Срв. § 40 и сл.

74 За Ератостен, както и за други антични географи е било обичайно да оприличават страните и дяловете на земята на добре известни фигури и предмети, напр. Иберия (Испания) на волска кожа, Пелопонес на п латаново листо, Сардиния на отпечатък от човешки крак. В този случай гръцките думи “plinthia” (плочки) и “sphragidi” (печати, геми) са използвани в общ смисъл като удобни понятия за дялове наподобяващи съотв. “плочки” и “печати”. (В 2.1.22, обаче, Страбон приписва на Ератостен само втората дума; освен това сам той често изпозлва тази дума в същия смисъл.) Под “sphragidi” създава впечатлението за неправилни четириъгълници (срв. 15.1.11); но при по-специфичното описание на даден дял – Индия например – говори за “ромбовиден”, а в случая с Втория дял – за “трите му страни, вместващи се в паралелограм” (вж. 2.1.22).

75 Използваната тук гръцка дума “lemma” е, според Прокъл (атински философ от V в. сл. Хр.), твърдение, което е доказано предварително или предстои да се докаже; следователно, приложено във всяко твърдение то е препоставка, която трябва да бъде потвърдена.

76 И Ератостен, и Страбон приписват на Пелузион по-висока ширина, отколкото на Вавилон.

77 Според допускането на Хипарх ератостеновият Тапсак трябва да лежи на ширина от 7 300 стадия северно от Пелузион; и оттук, като се изчисли хипутенузата на правоъгълния триъгълник за разстоянието между двете места, получаваме прибл. 8 500 стадия. Аргументът на Хипарх е, както обикновено, reductio ad absurdum, и порочността му според Страбон отново е в това, че прилага мерките на Ератостен към паралели и меридиани.

78 Срв. §§ 27‑29 (по-горе), където Хипарх отпраща ератостеновия Вавилон на 1 000 стадия по на запад.

79 Ако се начертае паралел през т. B (Тапсак) и меридиан през A (Пелузион), и те се пресекат в точка C, то AC (= BC = 4800 стадия) се оказва по-голяма от AB (6000 стадия) – т.е. до такъв резултат водят според Хипарх мерките на Ератостен.

80 Става дума за типа порочна логическа конструкция на едно твърдение, при която, според Прокъл, се “добавя нещо, което липсва, за да се докаже това, което се търси”.

81 Страбон има предвид лъжливото заключение в § 34.

82 Като цяло, Страбон е приел картата на Ератостен с приложения към нея труд, колкото и неточности да има в тях. Възразил е на критиката на Хипарх, основаваща се на лъжливи допускания и геометрични проверки, прилагани в специфични случаи. В този параграф той заявява, че картата се нуждае от “metron” или стандартна мярка, посредством която, като с пропорционален мащаб, може да се направят отстъпки по отношение на линейни посоки и геометрични величини. В практиката този стандарт би ни спестил грешки от рода на тази Каспийските порти и устието на Нил да се окажат на един и същи паралел, както и от грешката да се смята действителното разстояние между тези две точки за равно на разстоянието по географската дължина. Нещо повече, посредством паралелограмите Страбон показва, че действителното разстояние между всеки две точки не намалява в същата пропорция като разликата им в дължините.

83 Т.е. въображаема линия, начертана на изток и на запад през дължината на ивицата – ивица с прибл. 780 000 стадия дължина.

84 Т.е. фигура на паралелограм.

85 Страбон подготвя читателя за проектирането на частта на сферичната повърхност, която представлява обитаемия свят върху плоската повърхност на картата.

86 Хипарховата reductio ad absurdum отново е провалена, според Страбон. Първо, той приписва на Ератостен резултат (1 000 стадия), който не се базира на твърдения на Ератостен; второ, извлякъл е погрешен извод от оценка, направена от Ератостен (2 400 стадия), както показва ератостеновото описание на обиколката, очертана от теченията на Тигър и Ефрат.

87 Симплегадите.

88 Въпреки, че Хипарх приема разстоянията на Ератостен за измерени по геогр. дължина, грешката в този случай е доста очевидна; вече е ясно, че Страбон е склонен да защити Ератостен навсякъде, където е възможно.

89 т.е. инструменти за наблюдение, като слънчевия часовник.

90 На Евксин.

91 Град при устието на р. Фасис.

92 Залива на Сарос.

93 Т.е. геометрична.

94 Т.е. такъв стандарт, какъвто го е дефинирал самият Страбон в 2.1.37.

95 Вж. бел. 159 към книга 1.

96 Но според Плутарх, Талес и Питагор са разделили небето на пет зони, а Питагор е разделил земята на пет съответстващи им зони (De Placitis Philosophorum 2.12 and 3.14).

97 Тоест, двойната ширина, приписана на горещата зона от Посидония и Страбон –  2 Ч 17 600 стадия = 35 200; така горещата зона би достигнала до 25°8/34 2/7// (при 700 стадии за 1 градус). Следователно разликата между Аристотел и Парменид не е голяма ако се приеме, че първият поставя тропиците някъде на 24° Според четенето на ръкописите излиза, че според Парменид горещата зона е два пъти ширината на зоната между тропиците, но не е възможно да е заявил това.

98 De Meteorologicis 2.5.

99 Посидоний настоява гръцката дума дйбкекбхмЭнзн да се разбира буквално, “обгоряла”.

100 Страбон дава точно определени размери на обитаемите и необитаеми части на горещата зона на север от екватора. Но за дяла на юг от екватора може само да допусне, че са приложими подобни оценки. По такъв начин стига до заключение за цялата гореща зона, пропорционално.

101 Северната и южната умерени зони се наричат също лятна и зимна зони; и поради това летният тропик е северният тропик.

102 252 000 стадия (45 360 км).

103 Разстоянието между северния тропик и екватора.

104 Т.е. 16 800 : 8 000 :: 33,600:17,600. Съотношението е 21:11, а ширината на горещата зона е 17 600 стадия (срв. 2.1.13).

105 Елините по принцип използват термина “арктически кръг” за небесен кръг, а не за земен кръг в съвр. смисъл. Нашият арктически кръг е фиксиран; техният варира според гледната точка на наблюдателя. Техният арктически кръг се очертава по небесната сфера успоредно на екватора и допирателно на хоризонта на наблюдателя, и поради това разделя околополярните звезди, които винаги са над хоризонта, от звездите, които изгряват и залязват в зависимост от неговия хоризонт. Тъй като височината на небесния полюс винаги е еднаква спрямо ширината на наблюдателя, арктическите кръгове за него ще се занулят при екватора; и също така той няма да има арктически кръгове, ако се намира на юг от екватора, нито ще има антарктически кръгове, ако се намира на север от екватора. Страбон държи, че грананиците на умерените зони трябва да са фиксирани, а не променливи.

106 Седем.

107 Т.е. студените зони, където през лятото сенките описват овал.

108 Т.е. умерените зони, където сенките падат в различни посоки по обед; сянката в северната зона пада на север, а в южната – на юг.

109 Т.е. горещата зона, където сянката при всяка точка по обед е на север през част от годината и на юг – през другата част.

110 Вж. 2.2.3 и бележки.

111 Страбон, като Питагор, има предвид небесните зони, съответстващи на неговите земни зони. Първите не са толкова точни като вторите, но предоставят солидна основа за астрономическо наблюдение..

112 Напр. на семената.

113 Вж.2.2.2 и бел.

114 Т.е. обстоятелствата, току що цитирани от Полибий.

115 Т.е. екватора и прилежащите му кръгове на ширина Страбон има предвид просто, че слънцето преминава по-бързо спрямо точките в тази трета умерена зона, отколкото в новата гореща зона от двете й страни; оттам и умерения климат по и близо до екватора.

116 Птолемей Фискон, 146‑117 пр. Хр.

117 В § 5 и сл. Страбон се забавлява с този “лош късмет”.

118 До Кизик.

119 Авторът на този стих е неизвестен

120 Вж. бел 158 към първа книга.

121 Единственото отношение, изразено у Платон във връзка с истинността или лъжовността на този разказ е изказано от Сократ в репликата му към Критий: “А кой друг разказ (освен историята за Атлантида) има голямото предимство да бъде факт, а не измислица?” (Timaeus 26E).

122 У Платон, на един египетски жрец се приписва, че е казал на Солон, че Атлантида е била по-голяма от Либия и Азия взети заедно и че, в резултат на силни земетресения и наводнения, е потънала под морето само за един ден и една нощ (вж Timaeus 24‑25 и Critias 108E, 113C).

123 Т.е. Солон е избегнал историческите последствия от своята измислица, като е потопил Атлантида, също както Омир е постъпил, като е измислил, че Посейдон и Аполон са унищожили с наводнение стената, построена от ахейците пред техните кораби (вж. Il. 7.433, 441, и 12.1‑33).

124 Вж. 1.2.25 и 1.2.28.

125 Т.е. неговата хипотеза, че един дял на етиопците живее южно от екватора, от другата страна на Океана (вж. 1.2.25).

126 Вж. бел. 124.

127 Вж. 1.2.28.

128 Вж. 1.2.25.

129 Т.е. запада.

130 Т.е. стоическата философска школа. Срв. същата фраза в 1.2.3 и “нашия Зенон” в 1.2.34.

131 Морски организъм, acaleph от рода ctenophora.

132 Т.е. Хермес в качеството му на бог на пътуването.

133 Т.е. като Антифан от Берге в Тракия, прочут съчинител на фантастични истории от I в.

134 Т.е. височината на триъгълника, начертан от върха при Нарбон до основата; по този начин остават 1 000 стадия за останалото разстояние до Либия, измерено по геогр. ширина..

135 Действителният резултат при изчислението е 436 стадия.

136 Действителният резултат при изчислението е 21 764 стадия.

137 Т.е. над 21 764 стадия; Дикеарх е смятал, че вътрешността на Адриатика е по-отдалечена от Пелопонес, отколкото Херакловите Стълбове.

138 Така Полибий определя разстоянието между Керавнийските планини при вътрешността на Адриатическия залив, явно пренебрегвайки илирийското крайбрежие, както прави и Страбон в 6.3.10. Япигия е име както на територия, така и главен град на племето япиги, в Италия. Според Страбон числото дадено от Полибий е прпеувеличено.

139 1.4.5.

140 Нос St. Vincent.

141 Защото две успоредни отсечки между две успоредни са равни.

142 Р. Дон.

143 “Сложното” сравнение на Полибий на дължината на Европа с тази на Либия и Азия не е съхранено, но общо взето методът му е доста ясен. Начертава се линия (PP?) успоредна на екватора от Стълбовете до източния бряг на Индия – т.е. на ширина от около 36 1/2°. На тази линия се описва хорда, като полукръг, която ще има за диаметър линия (OO?), начертана на екватора. От някоя точка (A) западно от Азия на хордата (Спор. Страбон в § 7 по-долу тази точка е променлива) се начертава линия до устието (T) на р. Танаис; тази линия се продължава в СИ посока по курса на реката до изворите й (T?) (но изворите й са непроучени); след това се начертава линия на течението на реката (TT?) до обиколката при S, която може да представлява “летния” слънчев изгрев. Пуска се перпендикуляр (T?B) на хордата PP?. Така се получава сегмент (BT?SP?) от полукръга, който се пада на Азия (но сме принудени да поставим T? и B неточно, доколкото изворът на Танаис е бил непроучен). Според Полибий, Европа е по-малка на дължина от Либия и Азия взети заедно с отсечката BP? (която е променлива).

144 Дунав.

145 Днестър.

146 Днепър.

147 Р. Бук.

148 Срв. 11.2.2.

149 Вж. 2.1.40.

150 Вж. 1.1.12.

151 Т.е. “върховна ценност”, “добродетел”. Според Плутарх, стоиците признават три такива “върховни ценности” (Aretai) сред науките – физиката, етиката и логиката; и смятат и трите за целесъобразни за упражняването на философия в постигането на знание – което е мъдростта.

152 Вж. 2.3.1.

153 Вж. 2.2.2 и бел.

154 Вж. бел. 44 към кн. 1.

155 Ако беше така, то тази част щеше да попадне в южното полукълбо.

156 Вж. 1.1.8.

157 Т.е. обитаваният свят може да се обиколи по море, като се тръгне от която и да е изходна точка – на север или на юг, както от Стълбовете, така и от източния бряг на Индия – стига да не съществуваха няколкото протежения по курса, които да го възпрепятстват. Срв. 1.1.8.

158 Страбон е приел, че земята е кълбовидна (сфероидна) и че обитаемият свят представлява остров в рамките на определена сферична четиристранна фигура. Оттам, вмествайки обитаемия свят в границите на тази четиристранна фигура, която представя само очевидните или видими размери и форма, по-нататък той определя по-точно неговия размер и форма в границите на четиристранната фигура.

159 Прибл. пресечен конус.

160 Т.е. с форма на мантия – обичайно описание на формата на обитаемия свят от времето на Страбон.

161 Въпросната четиристранна фигура (четиристранник) е съставен от (1) обитаемия свят, (2) ивица с половината дължина на горещата зона и дълга 180° , и (3) “остатъка”. “Остатъка” се състои от два малки четиристранника, единият от които е източно, а другият – западно от обитаемия свят. При изчисление ивицата от горещата зона се оказва с повърхност повече от половината на повърхността на обитаемия свят, а “остатъкът” е още повече. Следователно обитаемият свят покрива по-малко от половината от въпросния четиристранник. За илястрация на твърдението може да се начертае следната фигура върху повърхността на сфера: Нека AB да е 180° от екватора; нека CD да е 180° от паралела през северната граница на обитаемия свят; съединете A а и C, и B и D; след това начертайте дъга от 180° успоредно на екватора при 8800 стадия сев. от екватора и две меридианни дъги от CD към AB до горната дъга, съотв. през източните и западните граници на обитаемия свят. Така получаваме големия четиристранник ACDB и вътре в него четири малки четиристранника, които представляват трите гореспоменати дяла.

162 Ератостен е разделил обиколката на земята на 60 интервала, като един интервал е равен на 6°. Хипарх изглежда пръв разделя земята на 360 градуса.

163 Т.е. при Туле променливият арктически кръг има фиксираната стойност на летния тропик. Оттам според Питей, ширината на Туле би трябвало да е допълнението на тази на земния тропик до прав ъгъл. При условие, че Питей е поставил земния тропик при 24° (както Ератостен и Страбон), той е поставил Туле на 66°.

164 Т.е. 3700 стадия.

165 Т.е. четиристранникът.

166 Явно по дължина; така мащабът би съответствал на 70000 стадия, дължината на обитаемия свят.

167 Предвид това, че не се прави опит да се обозначи извита линия.

168 Етрурия.

169 Т.е. по-добре от предшествениците им. Срв. 1.2.1.

170 “Източните иберийци” Вж. 1.3.21.

171 Вж. 2.5.6.

172 Сембритите, въстанали срещу Псаметих в VII пр. Хр. и избягали на един остров на Нил, северно от Мерое. Вж. Страбон 16.4.8 и 17.1.2. Херодот говори за тях като за “доброволни пустинници” (2.30).

173 Север и юг.

174 Т.е. “лежат на същия паралел”.

175 Вж. бележката за “хламидата”, § 6 (горе).

176 Т.е. север и юг.

177 Страбон има предвид периодичните ветрове.

178 Калаените острови, ю.з. брегове на Британия.

179 Или както бихме казали днес, “оси на координати”. Страбон има предвид нещо подобно на координатната система в аналитичната геометрия.

180 Philippica 3.117.

181 Метоне, Аполония и още 32 града.

182 Арголида.

183 Страбон току що е казал, че “някои от Цикладите” са в Мюртойско море. Другаде поставя “много от Спорадите” в Карпатийско море (10.5.14); а Самос, Кос и други – в Икарийско море (10.5.13). Тук явно Егея обхваща всички тези острови, както и много други. Но текстът е повреден.

184 За термина “Евксински” вж. 7.3.6.

185 Нос Карадже, в Крим.

186 Нос Керембе, в Пафлагония.

187 Скитският лък е включвал централен прът от еластично дърво, на чиито краища са закрепени извити рогове от дива коза, които са увенчани с метал и свързани с тетива от волска или овча кожа. При свръзката на пръта с всеки рог извивката е изпъкнала, но при върха рогът е с вдлъбната извивка.

188 Т.е. на ширина; но срв 7.6.1.

189 Срв. 12.3.17.

190 Зал. на Лион.

191 Гасконски залив.

192 дн. Кевенес.

193 §§ 19‑21 (по-горе).

194 Т.е. Питиусите, които с Гюмнесиите образуват Балеарските острови.

195 Вж. 3.5.1.

196 “Придобита Фригия”; термин за малка Фригия, даден от царете на Пергам.

197 Срв. 11.1.4.

198 За пълно описание на Индия вж. 15.1.1 ff.

199 Цейлон.

200 Т.е. Персийския залив.

201 Т.е. обитателите на “камениста Киликия”. Срв. 12.6.1.

202 Т.е. оазиси.

203 Нумидийци.

204 Вж. 2.5.16.

205 Вж. 2.5.5.

206Арктическият кръг, за който говори Страбон, е променлив небесен кръг и може да се представи като система от концентрични кръгове, всеки от които е допирателен към хоризонта на наблюдателя и има за свой център видимия небесен полюс, а за свой радиус – височината на този полюс над хоризонта. При екватора, разбира се, наблюдателят няма арктически кръгове – т.е. в тази точка за него те не съществуват. Продължавайки към северния полюс, неговият арктически кръг се разширява, тъй че в “Страната на канелата” (Цейлон) Малката мечка попада в неговия кръг, а при Сиена почти цялата Голяма мечка и т.н. Същият този общ принцип биха били приложими за наблюдения на същия наблюдател при пътуване от екватора към южния полюс.

207 Т.е., през Страната на канелата.

208 Т.е. на изток.

209 За “равноденствения час” вж. бел. 38 по-горе.

210 Т.е. разстоянието от Мерое е 11800 стадия, а до Александрия 10000.

211 Вж. § 43 (сл.) и също 2.2.3.

212 2.2.3.

213 Изчислението на базата на това съотношение дава за геогр. ширина на Александрия 30° 57’ 50’’, а за разстоянието й со екватора 21675 стадия. Разбира се, числата, основаващи се на такава пропорция са приблизителни. Хипократ дава 21800.

214 Ширината на Картаген следователно би била 32° 28’16’’, което съответства на разстояние от 22730 стадия от екватора.

215 Да се фиксира паралел на географска ширина по страните, през които минава той, изглежда доста неточно, но Страбон нерядко го прави. За Койле Сирия вж. 16.2.16; 16.2.21; и 16.3.1. Под Горна Сирия Страбон би трябвало да има предвид Асирия.

216 Т.е. ширина от 43° 17’9’’.

217 Което съответства на 48° 42’51’’.

218 Срв 2.1.18.

219 Т.е. седем дванадесети от 30° или 17° 30’.

220 Астрономическият лакът в античността е бил два градуса.

221 Съответства на 52° 17’9’’.

222 Вж. 2.2.3 и 2.5.37.

223 От екватора до 66° всеки човек е или “амфиский” или “хетероский”.

224 От 66° до 90°.

225 Страбон поставя тропика на Рака на 24° (4/60 или 24/360 от най-големия кръг); и поставя началото на студената зона на 66°. Радиусът на тропика, следователно, е постоянен и е 66°, докато радиусът на арктическия кръг е променлив и е 66° само когато наблюдателят стои в началото на студената зона. Съответно, когато наблюдателят е в студената зона, радиусът е по-голям от 66°, и е по-малко от 66°, когато е отсам. Под “тропико-арктически кръг” Страбон има предвид случая, когато арктическият (небесен) кръг става равен на тропическия (земен) кръг, а именно при ширина 66°.

226 Т.е. полюса на еклиптиката, който ежедневно описва кръг в небето околю полюса на екватора. Проекцията на този кръг върху земята очертава студената зона, която на практика е това, което ние днес разбираме под “арктически кръг”.

==============================================================

Към глава първа от книга втора

Към глава втора от книга втора

Към глава трета от книга втора

Към глава четвърта от книга втора

Към глава пета от книга втора


Published in: on 13. 11. 2008 at 9:37 pm  Коментарите са изключени за Страбон, География – кн. 2 – бележки  
Tags: